Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3428O • ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Ξεκινάει στο ∆ήµο Ελληνικού - Αργυρούπολης η κατασκευή πολυχώρου
αξίας 2,6 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια

Γέµισαν τον
Μαγικό Σάκο του
Άγιου Βασίλη
∆ήµος Γλυφάδας

Έργο ορόσηµο

ΣΕΛ. 10

∆ώρα για τον
τροχονόµο στο
παραδοσιακό
«βαρέλι»
Στην Πλατεία Πλατάνου
στην Κηφισιά
ΣΕΛ. 2

«Απαιτείται
συµµετοχή και
συνεργασία»
Η απάντηση της
δηµοτικής αρχής
Βριλησσίων στην «∆ράση»
ΣΕΛ. 12

∆ωρεάν
µαθήµατα για
παιδιά στο Γκολφ
Γλυφάδας

Τ

ο Ελληνικό θα αποκτήσει για πρώτη
φόρα στην ιστορία του ιδιόκτητη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 2.000 τ.µ.
περίπου αξίας 2,6 εκ. ευρώ.
Ικανοποιείται έτσι ένα πάγιο αίτηµα των πολιτών για έναν πολυχώρο αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Πιο συγκεκριµένα, ψηφίστηκε από την Περι-

ΣΕΛI∆Α 9
φέρεια Αττικής - η οποία θα χρηµατοδοτήσει εξ ολοκλήρου το έργο - η έγκριση των
όρων του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και
του ∆ήµου Ελληνικού - Αργυρούπολης για
την κατασκευή πολυχώρου εκδηλώσεων στο
1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελληνικού (Ιασωνίδου
52 και Χρυσ. Τραπεζούντος) στο Ελληνικό.

Ο πολυχώρος αναµένεται να παραδοθεί
προς χρήση σε περίπου 2 χρόνια. Θα αποτελείται από υπόγειο χώρο, ισόγειο, πρώτο
όροφο και πατάρι συνολικού εµβαδού
2.000τ.µ. περίπου. Το έργο θα δηµοπρατηθεί και θα υλοποιηθεί από τη ∆/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Υπέγραψε τις ανανεώσεις «ΓΑΛΑΖΙΑ» ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ο Γ. Πατούλης
ΣΤΟΝ ΣΠΑΠ

Για να γνωρίσουν τη γοητεία
του Ολυµπιακού αθλήµατος
ΣΕΛ. 14

Με τους 78 εργαζόµενους 8µηνης σύµβασης που έχουν συµπληρώσει το 24µηνο και ανήκουν στο προσωπικό καθαριότητας του ∆ήµου Αµαρουσίου είχε συνάντηση ο ∆ήµαρχος κ.
Γιώργος Πατούλης, όπου ενηµέρωσε για την απόφαση να υπογράψει την ανανέωση των συµβάσεών τους.

ΣΕΛ. 3

Τον Σύνδεσµο ∆ήµων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού επισκέφθηκε Κλιµάκιο της Νέας ∆ηµοκρατίας και ενηµερώθηκε για τις δραστηριότητες
και τις δράσεις του Συνδέσµου.

ΣΕΛ. 9



Τελευταία νέα από την εφημερίδα