Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΡΙΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26711 ΕΤΟΣ 88
Markit
Χ.Α.: Συγκρατημένη
Εξασθένησαν τον
Δεκέμβριο
αισιοδοξία 2017
φαινομενα ύφεσης
για το του μετα ΠοinτΙΚού
Πανηγυρική έναρξη της πρώτης συνεδρίασης
τομέα στην
Προτροπή Σ. Λαζαρίδη οι εισηγμένες να ε
ουτίσουν τις επενδυτικές υπηρεσίες τους
Ελλάδα
Εξασθένη
ου στόχου
μβριο τα φ
ύ τομ
φεσης του μ
στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα της
τι ελαφριά, παρατηρήθηκε γι
τη φορά από
Εν τω μεταξύ, ο
για τη χρη
ς περιορ
δότηση
ς εργασίες, ενώ παράλληλα εξ
λούθη
ν πολιτική μείωσης
θεμάτ
φορά τις τιμές
ις τιμές
ταιρείες
δρος της Ε
με τον δριμ
ρο ρυθμό π
τον Σεπτέμβρ
Συγaρατημένη α
Κεφαλαιαγορ
2016 δεν ή
αλό γ
δοξία για τη
όψει της σημαντική
ξησης τ
της ελληνική
ψη τζίρου, εμφ
στηκε αισιόδοξος για τη
2017,η
τοις εισg
επισημ
Η ελλη
χειχαλ
θα βοηθή
ροσέλκυση
ρευνα της Mark
το 7 εκφράζου
οι βασικοί π
Ο εποχ
ρμοσμέ
Δείκτη
τες της χρηματιστή
ης αγορ
σοτικής χαλάρωση
στην ανάπτυξη
την ανάγκη
μπούμε στο πρόγραμμα
Προμηθ
της Mark
ρόεδρος του Χρημ
της ΕΚΤ γ
στην ανάγκη η Ελλάδα να βγε
δοθεί ρ
στημα, καθ
ησης στην Ελλάδα (Pu
μέα μ
ς, μιλώντας στην πανηγυρική έναρ
σταδιακά στις αγορές χαι να αποxτήσειχαθολική πρόσβαση το 2018
dex-PM
ξη της πρώτη
δρίασης
Χ.Α. δή
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τόνισε ότι εντό
ν 2017 αναμέ
δείκτη
λωσε συγκρατημ
μολόγων η
σχυθεί σημ
ξεχίνη
μέτρα την
ην ΕΧΑΕ εργ
δοξος για τηλε
εσμού, της «συμμετοχικής χρημ
διαχειρ
funding
Σημαντικό τμήμα
Ο πρόεδρος της ΕΧΑΕ
Γεωργ
αραιτη
μο τη
σε ότι οι χρηματιστηρια%
ξιολόγησης της ελληνική
η ψυχολογ
τις αγορ
ής χαλάρωσης τη ΕΚΤ. Ε
ότι θα
ρόγραμμα πο
χρηματοδοτικού
ς, με στόχο τη
ρία θ
έλεση
κενού των ΜμΕ
«Ποδαρικό» με αυξήσεις στην άμεση
αναμένεται να
καλύψει το ΕΤΕΑΝ
και έμμεση φορολογία
το 2017
αραγόμ
φέ, με συ
Οι φορολογικές
αι εγχώρ
ην αμεση
μμεση
ρόλο στη
άλύψη τ
ντελεστές από 2 ευρώ έως 3 ευρ
ημαντ
φορολογία ήρθ
υποχρεώσεις
χρηματοδο
πολύ μικρ
καθώς τέθη
σχύ οι σχετικέ
ντελεστή 4 ευρώ ανά χιλό στον στιγμ
χει η
διατάξεις τ
φορολογ
μείωσαν τον 12 lρο
ροσδιορ
πό διά
χώρας -που έχ
Επιβλήθη χε ΕΦΚ
του Δεκεμβρίου
φορες μελ
περίπου 3,26
Αυξήθη
Ειδικός φόρος Κ
ηλεκτρονικά
θα έχ
2017 το Εθν
λωσης (ΕΦΚ
Επιβλήθη
λος 5%
ρο ΦΠΑ.
Ανάπτυξης (ΕΤΕ
ρηματικότητας
0,7 ευρ
λίτρο) στη βενζ
ή διμη
λογαριασμό τη
θε μη
ρθρο τ
η, κατά 8 λ
ά το λίτρ
ό τα 0,33
λεπικοινωνιανών τελών σταθερής τηλ
ΠΕ-ΜΠΕ
ροεδρ
διευθ
σύμλίτρο) στ
0,41 ευρ
δα χαμηλ
βουλος του Ταμείου, Κ.
ας Γαλιάτσος
Αυξήθη
χος διαμορφώθη
Ο χ. Γαλ
2016 δη
μερίσματα α
0,33 στα 0,43 ευρώ το λίτρο) στο υγραέρ
μβρίου 2016, έν
ρος Δ
μιουργήθη
υπόβαθρ
Τα εισοδήματα απ
4,1 δ
ρώ το 2015
6,43 δ
λάβει την ευθύνη
μείο ν
Αυξήθηχα
με αυξημέ
ρω τζίρ
στην υποβοήθηση τη
ά προϊόντα
Ο παγ
νους συντελεστέ
πρώτες εκτιμήσεις της Ελληνικής Συνο
μικής ανάπτυξη
άλωση
δίας Εμπορ
Επιχειρηματ
2.000 ευρώ
Τις χρη
δραστηριότη
τητας
56,70 ευρώ στα 170 ευρώ ανά %ιλόOα
35% από 33% για το τμήμα
ΕΤΕΑΝ, για τη νέα χρ
ή μείωση
α, τις
σιου εισοδήματος από τις 2.00
ο Εμπορίου και Υπη
ξινομ
στο 26% της λιανικής τιμή
λησης.
35.000 ευρ
NEΜΥ) της ΕΣΕΕ
Επιβλήθηzε ΕΦΚ στον ε
γόμενο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα