Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3426O • ∆ΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Προς δηµοπράτηση πέντε µεγάλα έργα στο δήµο Αγίας Βαρβάρας Εγκρίθηκαν από την Περιφέρεια

Ουσιαστική
αναβάθµιση

∆ηµιουργία
πάρκου
σκύλων
∆ήµος Πετρούπολης
ΣΕΛ. 11

Θερµές
ευχές και
κάλαντα
Από τη Χορωδία του
ΚΑΠΗ και από συλλόγους
της πόλης στο ∆ήµαρχο
Αµαρουσίου
ΣΕΛ. 3

Μεγαλειώδης
η προσφορά
των πολιτών
Συγκέντρωση
τροφίµων από το ∆ήµο
Περιστερίου
ΣΕΛ. 11

Κέφι και χαρά
Χριστουγεννιάτικη
γιορτή των
Ψυχοπαιδαγωγικών
Κέντρων του ∆ήµου Ιλίου
ΣΕΛ. 11

Σ

την πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, συζητήθηκε το
Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων και ο
Προ πολογισµός του 2017 της Περιφέρειας
Αττικής, µε την παρουσία των εκπροσώπων των
∆ήµων.
Στο πρόγραµµα εντάχθηκαν και εγκρίθηκαν
στον προ πολογισµό πέντε πολύ σηµαντικά έρ-

ΣΕΛI∆Α 8
γα για το ∆ήµο της Αγίας Βαρβάρας τα οποία
µετά από συστηµατική συνεργασία της Περιφέρειας και της ∆ηµοτικής Αρχής είναι έτοιµα
προς δηµοπράτηση.
Τα νέα έργα που ανακοινώθηκαν µαζί µε έργα
που ήδη υλοποιούνται είτε έχουν δροµολογηθεί, θα συµβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθµιση της ποιότητας του οικιστικού περιβάλλον-

τος και την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Ο δήµος Αγίας Βαρβάρας σχολίασε σχετικά:
«Όπως είναι γνωστό η τοπική αυτοδιοίκηση έχει
ιδιαίτερα θιγεί από την οικονοµική κρίση και τις
µνηµονιακές πολιτικές. Όµως ο ∆ήµος µας συνεχίζει να βλέπει µπροστά και να προσπαθεί να
πετύχει το καλύτερο για την πόλη µας και αυτή
η προσπάθεια έχει αποτέλεσµα.»

Στην πρώτη
Βελτίωση
του επιπέδου
γραµµή
αντιπληµµυρικής
οι ∆ήµοι
προστασίας
Επί ποδός βρέθηκε η Πολιτική Προστασία και
όλες οι υπηρεσίες των ∆ήµων της Βόρειας Αθήνας για την αντιµετώπιση του κύµατος κακοκαιρίας που πλήττει την χώρα.

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 3

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, ενέκρινε την ένταξη της µελέτης κατασκευής δικτύων αποχέτευσης οµβρίων υδάτων και διατάξεων ανάσχεσης της πληµµυρικής απορροής στους δήµους Αγίων Αναργύρων - Καµατερού, Ιλίου, Πετρούπολης, Περιστερίου, Χα δαρίου, Αιγάλεω και Αγίας Βαρβάρας στο νέο ΕΣΠΑ.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα