Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax
2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ

ÊáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÓÁÂÂÁÔÏ 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2016 - ÅÔÏÓ 42ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.232 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ
Καλή Χρονιά.
Ευτυχισµένο
το νέο έτος
λέγαµε παλαιότερα.
Επί Γης ειρήνη και εν ανθρώποις ευδοκία, έψελναν
στις εκκλησίες τα Χριστούγεννα.
Όλα αυτά φυσικά είναι
χωρίς αντίκρισµα, αφού µε
ευχές δεν άλλαξε και δεν
θα αλλάξει ποτέ ο κόσµος,
ούτε ο άνθρωπος µε όποιες
καλές προθέσεις και αν έχει.
Όµως τις λέµε και τις ακού-

ÐåñéìÝíïíôáò ôïí… «ÍÝï» ÷ñüíï
ËÁÊÙÍÉÊÁ ôïõ Ãéþñãïõ Áëåîüðïõëïõ
µε, τις ευχές έτσι για κάποια
επαφή.
Είναι ο λόγος ο καλός
– που λέµε – πέστον και ας
πέσει χάµω.
Λέµε ακόµα κάθε χρόνο
τέτοιες ηµέρες, να φύγει ο
παλιός ο χρόνος ο τόσο κακός και να έρθει ο καινούργιος ο καλός, λες και στο

αέναο κύλισµά του, θα είναι
ανεξάρτητος από τον προηγούµενο.
Ο χρόνος γενικά, δεν είναι, ούτε καλός ούτε κακός,
είναι ουδέτερος και µάλιστα παθητικός αφού πάνω
του αποτυπώνουµε εµείς οι
ίδιοι τις ενέργειές µας.
Εµείς τον χρωµατίζουµε

ως καλό ή κακό, ανάλογα
µε το τι κάνουµε το τι λέµε
ή το τι ανεχόµαστε.
Τίποτα, µα τίποτα δεν αλλάζει στις 12 την νύχτα της
31ης Δεκεµβρίου προς την
πρώτη Ιανουαρίου και ας
µετράµε ανάποδα τα δευτερόλεπτα από το 10 και
κάτω και ας φωτίζουµε τον
ουρανό µε τα βεγγαλικά
τάχα για να καλοπιάσουµε

τον καινούργιο(;) χρόνο τον
οποίο σε 365 ηµέρες θα καταριόµαστε ως κακό.
Φυσικά αυτά όλοι τα ξέρουµε αλλά τα παρασιωπούµε, απλώς για να ξεγελαστούµε και να ελπίσουµε
στον «καινούργιο» χρόνο,
µιας και από αλλού δεν
έχουµε κάποια αχτίδα φωτός, ούτε θα έχουµε αν δεν
την δηµιουργήσουµε µόνοι

µας µε την δράση µας πάνω
στο υποκείµενο και αδιάφορο για εµάς χρόνο.
Στον χρόνο που κινείται
σε συµπαντικούς ρυθµούς,
πέρα και πάνω από τα ανθρώπινα µέτρα και το…
µέτρηµα που είναι µόνο για
δικιά µας χρήση, τετραετιών, ποινών, παραγραφών
και προθεσµιών.
Παρ’ όλα αυτά και εντελώς συµβατικά
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Ìå óôü÷ï ôéò óõíåñãáóßåò
«Åßíáé þñéìï, ðëÝïí, íá õéïèåôÞóïõìå ôçí áðëÞ áíáëïãéêÞ óôçí ÔïðéêÞ
Áõôïäéïßêçóç», äÞëùóå ï õðïõñãüò Åóùôåñéêþí, ÐÜíïò ÓêïõñëÝôçò
Είναι επιτακτική ανάγκη, η µεταρρύθµιση του «Καλλικράτη», επισήµανε ο ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος
Σκουρλέτης, συµπληρώνοντας ότι «πρέπει να δούµε
και το θέµα του εκλογικού νόµου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Είναι ώριµο πλέον να υιοθετήσουµε την απλή αναλογική στην αυτοδιοίκηση, εάν θέλουµε να απελευθε-

ρώσουµε τοπικές δυνάµεις, να δώσουµε µια νέα ώθηση, να ενθαρρύνουµε µια νέα δηµοκρατική κουλτούρα συνεργασιών και συγκλίσεων. Όλα αυτά, βέβαια, θα
τα συζητήσουµε πρώτα απ´ όλα µε τους ανθρώπους
της αυτοδιοίκησης».
Σε ό,τι αφορά τα συσσωρευµένα χρέη των ΟΤΑ, ο κ.
Σκουρλέτης είπε πως «αυτή την περίοδο υλοποιούµε

ένα πολύ σηµαντικό πρόγραµµα για την κάλυψη ληξιπρόθεσµων οφειλών τους. Έχουν δεσµευτεί 326 εκατ.
ευρώ γι’ αυτό τον σκοπό.
Είναι µια ουσιαστική στήριξη των ΟΤΑ, αλλά µε θετικά αποτελέσµατα για την πραγµατική οικονοµία, καθώς τα χρέη που καλύπτονται είναι προς τον ιδιωτικό
τοµέα».

Êáôáñãïýíôáé
ïé áóöáëéóôéêÝò
êáôçãïñßåò ôïõ
ÏÁÅÅ ôï 2017
Ðïéïé åßíáé õðü÷ñåïé
áðü ôï íÝï Ýôïò íá
êáôáâÜëïõí åéóöïñÝò

Συνελήφθη η Φρανουσάζ Αµοιρίδη, σύζυγος του Έλληνα πρέσβη στη Βραζιλία
Κυριάκου Αµοιρίδη, καθώς θεωρείται η βασική ύποπτη για τη δολοφονία του. Ετσι,
επιβεβαιώνεται, σύµφωνα µε αστυνοµικές πηγές, ότι πρόκειται για έγκληµα πάθους. Μάλιστα, οι αστυνοµικοί επιβεβαίωσαν ότι η σορός που βρέθηκε απανθρακωµένη στο όχηµα ανήκει στον Έλληνα πρέσβη.
ÓÅË.9

Από 01/01/2017, καταργούνται οι ασφαλιστικές κατηγορίες του
ΟΑΕΕ και πλέον βάση
υπολογισµού των εισφορών αποτελεί το µηνιαίο
εισόδηµα, όπως αυτό καθορίζεται µε βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσµα, από την άσκηση της δραστηριότητάς
τους κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος,

σύµφωνα µε εγκύκλιο
του υπουργείου Εργασίας, την οποία υπογράφει
ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος
Πετρόπουλος. Επιπλέον,
ορίζεται ανώτατο και
κατώτατο µηνιαίο εισόδηµα που αποτελεί κατά
µήνα τη βάση υπολογισµού των ασφαλιστικών
εισφορών κλάδου σύνταξης.

ÈñÞíïò óôá
Âñá÷íÝéêá
ãéá ôïí Êþóôá
ÌðáñäÜêç

ÓÅË.2

ÐáñÜôáóç
ìÝ÷ñé ôéò
9 Éáíïõáñßïõ
Το Υπουργείο Οικονοµικών, προχώρησε στην
παράταση της πληρωµής
τελών κυκλοφορίας για το
2017, µέχρι και τη Δευτέρα
9 Ιανουαρίου 2017. Η παράταση αφορά στα τέλη
κυκλοφορίας, καθώς και
στην κατάθεση πινακίδων.
Σηµειωτέον, δεν θα υπάρξει περαιτέρω παράταση.