Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26709 ΕΤΟΣ 87
Πρωτογενές
Μετά από καιρό πρωτογενής
πλεόνασμα ύψους
7,416 δισ. ευρώ
άντληση κεφαλαίων
το 11μηνο
στο Χρηματιστήριο
ύψους 7,416
φωτογενές πλεόνασμα
δισ. ευρώ εμφάνισε ο χρατι κος προύπολo
γισμός τ
τι πρωτ
ρά, χά
σημειώθηκε ξανά πρόσφα
ματος 4,339 δ
ην ίδια περίοδο πέρ
τα όταν οτυπώθη
οι προσδ
στόχου γι
λοχλήρωσητης αξιολόγησης μ
πρωτογενές πλεόνασμα 3,553 δισ. ευρώ
με τα στοι
Δεχέμβριο, όπως σημ
ζαρίδης.
ου Οι%ονομιχώ
ροποποιημένη τα
ή βάση
ρόεδρ
ματιστηρίου Αθηνών, η χρονιά θα
μού ύψους 2,023 δ
με 20% μ
ση του τSίρου, ότα
ρω τη
ζίρου στη
Νοεμβρ
ρος τη
Ευρώπη
λείμμα
245 δ
αντιστοιχο
Το μεγαλύτερο μέρος τη
διάστημα του 2015 χαι στόχ
ου εφετ
λογισμού γ
λλεuι
ής δραστηριότη
χρηματιστή
δισ. ευρώ
ραγμα
ράπεζ
ο χλαδ
δείχτης ο
ΑTHEΧGROUP
εύει προς μ
πτωτική χρονι0.
σηγμένων εταιρ
Ολοκληρώθηκε n
δεδομ
δείχν
οστηρίζο
λλαγή
Στο εξάμην
iδιωτικοποinσn
ξηση της λ
ου 2016
γράφη
Το 2016
ρδοφορ
οιχεία δειχνουν
της Κασσιόπης
η συμμετοχή
μετα απ
ρο ξεκίνη
η πρωτογενής
στην Κέρκυρα
αποτελέσματα εξαμήνου τω
λά επίπεδ
61% τη
ολικής χεφ
ληση κεφαλ
χμή την ομολο
πρόεδρος τ
η αγορά, τ
θαρή χερδοφορ
έγραψ
ριο χαρακτηρ
Σωκράτης Λ
ολοκληρώθη
ότι η μεταβλητότητ
ποίησ
λογισμό του 2016
άνοντ
της Κ
της στην Κέρκυρα, με τη
ές στη
πογραφή της μεταβίβασης
του συν
Ευκ. Τσακ αλώτος: «Μόνιμος zουρλομανδύας το
κεφαλαίου της εταιρ
του μετοχι
Επενδ
Νέας Κέρκυρ
Σύμφωνο Σταθερότητας της Ευρώπης»
Α.Ε.», η
το ΤΑ
ΠΕΔ για τ
χοπό τη
οίησης του
ή της πρώτης δόσης
αλλαγή
ν εμμονή ο
ς ως προς τη
ήματος, ύψους 10 ε
το ευρ
την αξ
Qισμε
στία της ΕΕ
Αυξήθηκαν οι
στην Ευρώπη
απαρε
γκλιτη εφαρμογή τ
ων στην Εν
Παράλληλα, εξα
φηγημ
Χορnγn σεις
πη εμφανίζεται ο υπουργός Οικονομιν βορρά αρχ
Ευκλείδης
δανείων προς
ζουν να χουράξ
λατφόρ
Σε άρθρο του στη
άλωση
ημέρωση
επιχειρήσεις τον μα
Open De
2. Τσαχαλω
φανίζ
Νοέμβριο 2016
ότι η εμμονή στ
ρόθυμ
μμορφ
θούν μ
δηγήσει την Ευρωζώνη στη διάλυση, χ
ταχ τερο ρυθμ
ρα%τηρίζ
Σταθερότη
παγκόσμιας οικονομικής
μόνιμο ζουρλ
Αναπτυξης
ρισης, αλλά δ
Νοέμβριο η χορήγηση δανε
εμπιστοσύνη για
τις τράπεζες της Ευρωζώνη
ριμένο αφηγημα, σύμφωνα
φεληθ
θώς η Ευρ
ργό Ο
ρος τις
χει η
από μ
μική ανά
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προσπαθεί
βορρά χα
δυνάμεις, αλλά
α αναιμικής ανάπτυξης.
τύχες τη
ρελθό
στο προ κρίση
ου Μπλερ
στεράς» χα
με τα στοιχεία που ανα
μεγάλ
ροβλή
σήμερα η ΕΚ
Σημίτη. Σύμφ
ραπεξ
Χειρη
θωρισμός χαι η δημοσιοχειρήσ
διαμορφώθηχε
στηριχτών αυτής της θέσης συ
αι στο
Νοεμβρ
η Ευρ
ση βασ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα