Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3425O • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Ένταση δηµιούργησε η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου
Αττικής για κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος

«Το πρόβληµα το
δηµιουργούν οι
ιδεοληψίες σας»
Ο Π. Μανούρης για τον
Προ πολογισµό του 2017
του ∆ήµου Νέας Ιωνίας

Ανάκληση άδειας

ΣΕΛ. 4

Ο ∆ήµος
Κηφισιάς φύτεψε
τον σπόρο της
επιχειρηµατικότητας
1η ∆ιαγωνιστική ∆ιαδικασία
του Προγράµµατος
Υποστήριξης Νεανικής
Επιχειρηµατικότητας
ΣΕΛ. 3

Νέα επιχείρηση
αποκατάστασης
στο Πεντελικό
όρος
Μαθητική Αναδάσωση
∆ήµου Κηφισιάς και ΣΠΑΠ
ΣΕΛ. 10

Ένας
«ασπρόµαυρος»
πρωταθλητής στη
Μεταµόρφωση
"Σιµουλτανέ" στο
Συνεδριακό Κέντρο µε το
Θάνο Μαστροβασίλη

ΣΕΛ. 14

ΣΕΛI∆Α 6

Α

ντικρουόµενες απόψεις ακούστηκαν
σε πρόσφατη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου Αττικής όσον αφορά στην λειτουργία καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος
στη συµβολή των οδών Πολυτεχνείου και
Πράσινου Λόφου.
Οι πολεοδοµικές αυθαιρεσίες που υπάρ-

Οδηγίες
στους
πολίτες
για τον
χιονιά
Σε πλήρη υπηρεσιακή
ετοιµότητα έχει τεθεί
ο ∆ήµος Ηρακλείου
Αττικής, προκειµένου
να αντιµετωπιστούν
τυχόν προβλήµατα από
την επιδείνωση του
καιρού.

ΣΕΛ. 3

χουν στο συγκεκριµένο κατάστηµα, το
οποίο βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας, και τις οποίες δεν µπόρεσε να τακτοποιήσει, είχαν σαν αποτέλεσµα η αρµόδια
υπηρεσία του ∆ήµου να εισηγηθεί την ανάκληση της άδειας λειτουργίας.
Στο δε ∆ηµοτικό Συµβούλιο παρευρέθηκαν δύο πλευρές. Οι ιδιοκτήτες του κατα-

ΒΟΥΛΗΣΗ ΓΙΑ
ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΤΗΣ Β. ΑΘΗΝΑΣ
Σε 164.359.725,18 ευρώ ανέρχεται πλέον η χρηµατοδότηση της Περιφέρειας Αττικής για 105 συνολικά έργα
που έχουν ενταχθεί, δηµοπρατούνται ή υλοποιούνται
στη Βόρεια Αθήνα.
ΣΕΛ. 4

στήµατος από τη µία, οι οποίοι ζήτησαν
προθεσµία για να αποµακρύνουν τις πολεοδοµικές αυθαιρεσίες και οι περίοικοι από
την άλλη, οι οποίοι και ζήτησαν να προχωρήσει η ανάκληση της άδειας λειτουργίας
του καταστήµατος, κάνοντας λόγο για γενικότερη όχληση από τον τρόπο λειτουργίας του.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα