Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26708 ΕΤΟΣ 87
«Ετος ανάπτυξης
Δ.Τzανακόπουλος: «Αναμένεται
Ολ. Γεροβασίλη:
το 2017>
μεγάλη πρόοδος τις επόμενες
Τη διαβεβ
ημέρες στο θέμα
η ότι με την αzoλου
0ούμενη κυβερνητική πολ
ή, 2017
τος με θ
ροσημ
την Αρ
της αξιολόγησης»
ητικής Ανασυγκρότησης, Ολγα Γ
ραβασίλη, ενώ επιχείρησε να βάλει τέλος
την εκλογολογί
Κατά τη διάρ
νής συνέντευξη
ΗΠΑ, όπως έχει γραφεί στον γερ
ργόΥποδ
ο, ο κυβερνη
Σπίρτζη
ξήτημ
ργό Ε
ο τέλος της δεύτερης αξιολό
μπουράρη,η χ. Γεροβασίλη
γησης δ
τηγορησε τη
ΝΔ για ιδιοκτη
ή σχέση με την εξου
φορά διαφ
μεταξύ της ελ
σενάρια για εκλογέ
ηνικής κυβέρνηση
α, με αφορμή
λοφορ
Ο λόγ
η ολοκλήρωση τη
Η ΝΔ έχει διοχτη
δεύτερης αξιολόγηση
σχεση
βέρνηση της χώρ
ράλογ
ως δεν μπορ
α κυβερνάει χανε
ΔΝΤ για τη λήψη
μιοϊδ
νας άλλ
μέτρων μετά την ολοκλήρωση
ρογράμμ
ό χώρ
αναφέρομαι
Εχει γ
σαφές, με τον
χαρακτηρ
τηση τη
οδοξία ό
διαβεβ
ρογράμμ
χιας μ
τη φορά, αυτή η ελπίδα αυτών των χύκλω
την ελληνική κυβέρνηση, ότι αυτή η α
τευχθεί μεγάλη πρ
2018. Σ
τη τη φαση
η αξιολόγη
τηση του ΔΝΤ δεν πρό
ραγματιχοτητα χαι
δος σε ό,τι αφορά
ραγματεύ
τη σκληρή δουλ
ση θα ολοκληρωθ
αποδεκτή. Από χειχαι πέρα, το ζήτημα
με τους δ
ότητα, για
αποφα
ργός Δ
ητικής Ανασυγχρό
αβρεθ
ας, έ
τευξης Τ
ή πλειοψηφ
μεγάλη
με τη
τησης εξέφρ
στε να μπορέσου
α έχουμε κλείσιμ
χώρησε
ο υπουργός Επιχρατείας
μεγάλο αγ
βραχυπρόθε σμ
της δ
ρης αξιολόγησης, μ
βερνη
πος, Δημήτρης Τ
Τζανα%όπουλος.
ρε χαρακτηρ
στολή δρά
θώς ξεπάγωσε η α
σταση των συλλογικών δ
ραγματεύ
λος, στη διάρ
ΑΠΕρωτηση
ων χαι χωρίς τη λήψη νέων μέτρων για
του στην Κόρινθ
ΜΠΕ, γ
ρήσεις στη
δύο δρόμους
2018. Θεωρ
λοχλήρωση της δεύτερης αξιολόγηση
ρίοδο της πρώτης αξ
Στην ασφάλεια
λόγησης να βρούμε μια χρυσή
ρες χαι θα πρ
υμε για τη
των Κρατικών
Ανακοινώθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών
ομολόγων
προσώπων για το 2013 και το 2014
επέστρεψαν 01
επενδυτές
θεν έσχες στη δημ
Αυτή η μεγάλη πρ
Ανησυχίες για την επάρκεια
Η Βουλή
ράξη την δέσμ
γινε μια μεγάλη πο
έργο της κυβέρνηση
μια σχέση μ
του σχεδίου διάσωσης για τις
2016 θα έχ
περισσότερη διαφάνεια μ
της για τη
με στρατη
ές τράπεζες
ρη δημ
θεί στη δημ
νης. Η Βουλή λ
σLoτητα τα πο
σχες γ
σ είχαν δοθ
ρασμέν
Ας μην χά
με ερμηνεία προθέ
πρόεδρος τ
την Τετάρτη
Βουλής, Ν
τωση σημ
η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
λυτης διαφά
αποδόσεις των ομολόγων της ευρωtίνης,
Δηλωσε
Περιουσια κής Κ
ησυχίες για τη
Χριστοδουλο
σχεδίου διάσωσης για τις ιταλικές τρά
τας στη
dimOprasion.gr
θώς γ
δημοσιότητα τις δηλώσεις π
ς έστρεψαν τ
επενδυτές σ
οι δηλώσ
θα γίνου
σφάλεια τ
μολόγ
ηλεχτρ
Οι Δηλώ
0ετών γερ
μολόγ
χαμηλότερ
χώρησ
λεγχο και τη δ
υπόχρεου
βδομάδ
Το 1996 στο INTERNET
ρωση με παλ
ρθρου 1
3213/2003, ως ισχ
ώ ζήτηση υπήρχ
στο 0,18%
για α
ρες δηλ
2013 εξ
Ο πρόεδρος τη
ρωζώνης.
αι για
ής σχολι
Την Δευτέρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
διατυ
Ο πρόεδρος της Βουλή
ριτική
Τράπεζα (ΕΚΤ
χαριστη
όλους όσον
λοχληρωθ
ρα η διαδ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα