Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
νάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26707 ΕΤΟΣ 87
Κυβερνητικές
Χρηματιστήριο: Δώρο
πηγές: Καμία νέα
δέσμευση στην
Χριστουγέννων στους επενδυτές
επιστολή
Τσακαλώτου
Ανοδος 0,94%
δέσμευση δ
ριλαμ
Ανοδικό
βάνεται στην επιστολή που απέστειλε
ην πρώτη, μ
υνεδρίαση
στουγέ
ν Χρημ
λεσμα να «ξεπαγώσον
τα βραχν
ηχο τη
ροθεσμα μέτρα για το χρέος. Ας μη
συνομιλιών αναφορικά μ
νησυχούν, χρονιάρες μ
τα μέτρα γ
ην ελάφρυνση του χρέ
χρέος β
βραυπρόθεσμ
βρέθηκαν οι μετοχ
βερνητικές πηγές
tίρος κινήθη
χαμηλά
πουργού Οικονομια
Ο Γενιχός Δ
έχλεισ
ς δεσμ
636,19 μονάδ
ηγές, η
νοδο 0,94
λή του
ουργού Ο
ων αλέ
τέγραψε υψη
λότερη
643,47 μονάδ
Το μέτρο
ν δόθη
600.000 χαμηλο
ξιούχους,
φάπαξ
ρόθεση
6,073
α αλλάξει ημεταρρύθμιση του συνταξιο
51.528.953 μετοχές.
Ο δείκτης νηλήςzεφαλ
ΦΠΑ για νησιά
20,66 ευρ
Ταξιδ
+2,08%
σε άνοδο
Αιγαίου που δέχοντ
βάρος τη
Αντιθ
η μεγαλ
δείκτης της μεσαίας
φυγικήςzρίση
με τοχέ
0,15%
ξολοχλήρ
οχωρη
8,07 ευρ
ν ΟΤΕ (-0
Το μεγαλ
αλλαγ
ρο όγ
φαλαιο
μετοχ
χαι της J
bo (-0,40% στα 15,05
ρουσίασαν η Πειρ
αι η Εθνική δια
ησης, τη μεγαλτερη
8.673.196
5.228.646 μ
τη μεγ
ρη άνοδο σημείωσαν οι δ
Τη μεγαλύτερη αξία
της Πειρ
3,08%
Τραπεξ
+2,65%
Τροφίμ
της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
(+2,28%
Τα «κάλαντα» από το
+2,07%
μεγαλύτερ
ΟΠΑΠ με 5,542
2,24 ευρώ
της Coca Cola HB
Γερμανικό Οικονομικό
Επιστολή Τσακαλώτου: Απολύτως δεσμευμένοι στη
Ινστιτούτο Χρονιά
συμφωνία για τα πρωτογενή πλεονάσματα
πολιτικής
2016, 2017
χα. Οι ελλη
οικονομικής και
σφατα νομοθέτη
χαι εφάρμοσε
αφήνιση των θέσεων της ν. ές αρχές θ
ργοποιήσ
βέρνησης σχ
Κοινωνικής
με τη
η τηλεδιά
I mechanism
μέτρα
ς 20Δ
ης πρώτης αξ
ανασφάλειας το 2017
ν Νομ
ριγράφ
με τη
ρύττωση
ρόεδρο
group, Γ
στοιχ
Στην κυκλοφορία το
Το 2017 θ
ρούν Ν
λμπλουμ
ραπάνω δημ
ν ESM, Κλά
τμήμα της Ιονίας οδού
οικονομικής χαι κοινωνικής
δόθηκε στη δη
έχουν
ριμένα,
φάλειας, διότ
ς δεν γνωρ
ρίπτωση
σιότη
από τον κόμβο
ολογισμού για το 2016 δ
οσαφηνίζει ότ
διάφορες εκλογές. Ε
φοόχο, γεγ
μφωνημ
ριχά μ
δοξος
Κουβαρά έως την
τοις είμ
θεωρούμε εξαιρετικά
την Ευρώπη. Και γ
ην Ελλάδα, την
ές αρχές δεσμεύο
λάβουν α
γώ έχ
ξεχαθαρ
Αμφιλοχία
αλία, διότι
ά μετρ
με, ό
γίνει ήδη πολλές μεταρρυθμ
ς..Και τα
φάπαξ πληρωμή
νουν τη διαφορά
υπάρχ
ρόθεση
στο ωτοτεhΕ
μφανή. Η
ητόδρομ
ρρύθμιση
μάτι της μ
λληνική
μημα τ
αι η Ελ
ναχάμι
δοτικού, που τέθηκε πρόσφατα σε εφαρμος οδού παρέδω
το μεσημέρι τη
γή. Αναφορ
με τη
Τρίτης στην
ργοί Υ
χλοφορ
μικρή βέβ
της δ
γνωρζω ό
ΟΠΑ γ
λεγμέ
ποδομ
Χρήστος Σπίρτζης, Επιχ ατε
ρα με δημοσιονομι
αλλά υπάρχ
βαροί λόγ
ς Φλαμπουράρη
tητού
συνηγορούν στο οτι ανάπτυξη της
γκρότησης, Ολγα Γεροβασίλη.
κής Α
στον προϋπολογισμό του 2017
χυνθεί τη
της μπορ
Μνημό
ριμένα,
ργός Οικονομ
χαιρετισμό του
Η ελπ
όμενη χρονιά και στη συνέχ
ιόνιμής δη
Σπίρτξη
λύ μεγάλη μάχη, σε
δώσαμ
χυνση θα γ
δα μι
υπεραπόδοση
νουν απολύ
δεσμευμ
σχέση με το
προχωρη
υ προγράμματος,
μφωνημένης δημ
γρήγορ
τη τη
να ολοκληρωθούν τα μεγάλα οδ
ρείας, η
βασίζ
ο Αθηναϊχό-Μ
δονιχό Πραχτο
Μάλιστα, σημείωσ
ου προtπολογισμιο
ρόεδρ
3,5% του ΑΕΠ γ
βέρνηση, αλλά

Τελευταία νέα από την εφημερίδα