Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ημοπρασίες Προμήθειες- Προσκλήσεις Δήμων Περιφερειών-Δασαρχείων Νοσοκομείων AEl-TEl Δημοσίων Υπηρεσιών
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
Οι διατάξεις νομου οι οποίες υγgαέριο χίνησης θα αξηθεί χαα τα λοιπά προϊόντα
σταθερής τηλεφωνίας. Το νέο
0 λεπτά αeριβότερος ο αυτό τέλος θα επβάλλεται επί
να tηΝισμένες και τίθεντα
%ατά 0 λεπτά το λίτρο, από τα ιαπνού. Ο πάγιος φόρος ατασε πgαmxή εφαρμογή από 033 στα 0,43 ειgή το λίτρο. νάλωσης που επιβαρύνε
%αφές-έως 25%η επιβάρυνση
των καθαρών (τρο ΦΠΑ)τηλεμμέ.
Ιανουαρίου φέρνουν
Στηβενζίνηη αίΕηση της λιανιράφικ Επιβάλλεται ειδικός
λογίζεται ότι θα
ξηθεί από
70 φόρος %ατανάλαση
στον μηνιαίου ή διμηνιαίου λογαρ
56,70
τιμή.
μήσεις 3-8 λεπτά
λίτρο
κιλό. Ο αναλογι
σμού. Επί
4 λεπτά
μια: Ο ΕΦΚ στη βενζίνη Σ
ρέλcuο
φόρος θα αξηθε
λεστές
υς θα επιβάλλεται.
ησης ή
θα αυξηθεί κατά 3 λεπτά το
αύξηση του φόρου είναι 826
της λιανιai
από 2 έως 3 ευρώ ανά αλό ο ΦΠΑ με συντελεστή 24%. Η
τελική επιβάρυνση στους λογαλίτρο, από τα 0,67 στα0,7 ευρώ λεπτά το λίτρο
πώλησης. Το αποτέλεσμα των
στον κοβουρντισμένοwiqέ και
το λίτρο, ενώ στο πετρέλαι
με συντελεστή 4 ευgoανάuλό ρασμοίς σταθερής τηλεφaίνησης θα αυξηθεί %ατά 8
Επιβάρυνση 50 λεπτά
στιγμιαίο Βαφέ και
ωνίας θα βάσει το 6%.
γάgov
του Ηαπνού
Αυξάνονται οι ειδι
λεπτά το λίτρο, από τα 033
στα παχέ
αυξηθούν
0,41 ευρώ το λίτρο. Ο ΕΦΚ.
χες τιμές πώλησης χατά 0,50 εουλίσματα
γιατα ή
ντσιά.
καφέ. Η Τις
Νέα παράταση για το τέλος ταφής
ροηγούμενες ημέρες
επιχειρήσεις έχουν επιβολή του φόρου αυτού, ανα- ψηφίστηκε η αναστολή
σει σε ανατιμήσεις 20 μένεται να επιβαρύνει με αυξή
αύξητης του ΦIIA έως τις 3
12-2017- σε Χίο, Λέσfο, Σάμο
λεπτών το ποeaτο wπλίπτοντας
σεις κατά 10%-20% τις λιανι
ένα μέρος της αίξησης
διαφόρς τιμές πώληση
ιδιών καφέ
με εξαίρεση τη Ρόδο
την Κάρπαθο
Κοέτσου: Να
προηγούμ
προχωρή
10λεπτά
έαποtgάταση εφαρμογής
πάντως)
αρχική πρόβλεψη σταματήσουμε
υπόλοιπα νη
περίφημου «τέλους ταφής απορρ
η ων: Επιβάλλεται ειδικός φόρος έως σημερι είχα
χεLθεσμοθετηθ
για επιβολή
τέλοτη μετανάστευ
ι ξάνονται. Οι
2012 ως μέσο πίεσης στη
2014, fταν μη
ις ταφής
ςκαι στα υγρά του
διοίκηση για
ρεαλιστική.
η τελευταία
ση των Ελλήνων
χρησιμοποιούνται στα ηλεπομειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ
σχέδια διαχείριβολή ήταν
Το ύψος
αυξάνονται χατά 30% από την
%ά τσιγάρα
διών ίταν η
επιστημόνων
φόρου θα
1η Ιανουαρ
0 λεπτά
βέρνηση
απορριμμάτων
ml υγρού
Σώπελος, Αμοργός, Ιος, Κύθ.
Η παροχή ρευστότητας
Γι' αυτό
δήμοι υφίσταται επεξεργασία.
πρόσφατο σχ
νος, Σέριφος, Σίκινος, Ανάφη
διο νόμου "Χωgινός σχεδιασμ
ντguτηκή πλειοψηφία
κειμένου
Κίμωλος, Φολέγανδρος, Ηρou6%
λογαριασμο
βιώσιμη ανάπτυξη» εντάχθηn
ποιων διατίθ
χώρου
χείρησης,
σταθερά ίντερνετ: Επιβάλ- λειά, Δονούσο, Θηguσία
τροπολογία με
ταφής (ΧΥΤΥ, ΧΥΤΑ). ο νόμος
με στόχο τη δημιοwία
η εφαρ
λεται τέλος 5% σε wάθε
Κοιxρονήσια Μαι Δήλος
την ανάσχεση
τέλος,
προβλέ
δήμοι
μηνιαίο ή διμηνιαίο λογαo
μετανάστευσης Ελλήνων
λίτες μέσω
χεις παρατάσε
ελεί την
οστολή
στημόνων,
σμό τηλε
από 1η Ιανουαρίου
που διαθέτου
μέχρι 31122017, ενώ
Σήμα wwδύνου για τα χέντρα
ως επεσήμαν
σίγουρη
η νέα«ναβολή
ΧΥΤΥ, κλπ, θα
Περιφερεια cής Πολιτικής Καμ
με τέλος ταφής
συνεχών παρατάσεων
θα ξexινούσε
Κρίτσου, η
Υγείας στα ορεινά θέρετρα
εκδήλωση ίδρυση
βραβεύ
έφτανε σταδια
χρόνι
(μέχρ
60 ευρώ ανά τόνο. Αν eφωgu6ιδιαίτερη
τη δημιγασίας
όμος στην ουσία θα
ριμμάτων
Λόγω έλλειψης
πισκ, 12 νοσοxoμε
Κέντρ
ΥΣε?ταμείου.
αφελείς
ελάχιστο
ντιδραστηoί
Κέντρ
Υγείας
Ενα Ταμείο
πληρώνου
χ. οι δήμο Α
Υγείας
Σε 7.000 οopeνvaές θέσεις γιαθέση να κάν
μμίeια ευρώ, από
δονίας, γ
παράδειγμα
διαδημ
σύνδεσμ
τομμίρ
μιχροβιολογικές eξετάσεις, ενώ
τούν, tsτηΩeτού
3.000
EΑΣNA
διαχειρίζεται τη
μου χαιδεν λειτουργούν
τις CTA
ων 2.000
τοquλάνιο, της πολιτικής
δύσεις
Φυλή, εξέλιξη
θα οδηγούσ
ποσοστό χάmpης
της περιφερeΜΕfis πολιτικής,
Είναι χαρακτη
πως από
μεγάλη αύξηση
προεδρείο της ΠΟΕΔΗΝ
νους γιατρούς 20%
την Ευωπαική
0 έργα μ
πογραμμίζει ότι για τα πgοβλή
Στις 10.000 οργανικές θ
Aημιοugξεις δημοσίου
λος ταφής
ματα δεν ευθύνονται
νοσηλε
προσωπικού
γιατρών
Ταμείο
μέα (ΣΔΙΤ)
Ιαν σχεδ
ματωθεί
3.500
γγελιατίες
ξει ρευστότη
ενη 2012, για την Εφαoμογή
αρχικά για τη
gγασιακής εξουθένωσης, αλλά
Υγείας. Η 2άλυψη
μονάδων
Εργασίας μό
ής οδηγίας, ως μέσο πίεσης για
μια επιχει ημrτική
βρίσκεται
προχωρή
λιτικές
διαχείρισης. Αποδείχθηx
(της περιφέρειας Δ
μέα της δημόσιας Υγείας.
αποσύνθεση βρίσκονται οι
δονίας). Κάποι
δεν ήταν αρ Ετό αφού
πρώην μονάδες
ΕOΠΥY.
άλλα "σέρ
Αττική
σότεo
Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ
θώς κλεί
η μία μετά τη
έα αντά
ενδυτικά εργαλεία,
χωρίς επιgκείς εξηγή
τι". Μάλιστα,
δυνEύ
άλλη, λόγω
ις, επί χρόνια
ργα, όπως στη
ξαιτίας της διάλισης
μένους γιατρού
ημών χρηματοδότησης σχεδιά.
προσωρινό ανάδοχο, ό
Δυτική Μοceδονία
Υγείας, ειδικά όσα
άλλους Επαγγελι ατίες Υγείας-Σ
την woάeeυνση της
Πελοποννήσου. Πιο
τους πολιτες τους να πλpώσο
δυσπρόσ
30 δήμους της χώρας
περιφερεια
myημένα
της έρευνας
agοχωρημένοεί
θανώς ελαφρά wηλότeο
υπάρχουν ειδ
μένοι γιατp
ριοχές.
αη συμβουλή μου είναι
χέδιο της περιφέρειας Ηπείρ
δημοτικά τέλη, ενώ
πόλοι:
δημόσιο σύστημα Πgαποβάίσης,
Σήμερα λειτουργούν 209 Κέντgα θμιας Περίθαλμη
Κέντρα
ερισσότερες
ξαιτίας
πίσω από τις
χεις παρατάΥγείας
Υγείας, Πολυϊατρεία
μβεβ.
παλινωδ
ργεία Εσω
ις στην εφαρμογή
η επίτροπος.
χαρτιά, A
με τον ΕΟΠΥΥ)
Περιβάλλοντος
τερικών
Διακηρύξεις-Προμήθειες-Μελέτες-Δημόσια Εργα-ΟΤΑ-Περιφερειών-ΑΕΙ-TEl-Δασαρχείων-Δημοσίου