Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
πιοχευη Παπαδημητρίου σε σχολείο που χαταοχευάστηκε με ΣΔΙΤ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο .ΤΦ.:100Ε Α.Φ. 4851 Τετάρτη 28.12.2016
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Βούτσης
Αντωνοπούλου:
επενδύει στην Δεν υφίσταται ανά
χωρίς σταθερές Αναμενόμενη η επανέναρξη
του διαλόγου
θέσεις εργασίας
Gastrade
Συμμετοχή με 20%
Eεχινούν πληρωμές
πλωτού τεguomκού
LNG της Gastrad
όμιλος
Κοπελούζου) στην Αλεξ
δρούπολη
GasLog,
μφερό
Λιβανού
με τη σχετική
ση, η Gastrade βρίσx
επαφές με ό
νδυτές, όπως η
η βουλγαρική
BEH, πgozeιμέν
λόγο επενδυτικό
διαφέρ
τους έχουν
αρκετοί διεθ
ίς παίχτε
GasLog, τόσο για την xtτασ
ή όσο
για την τροφο
Επίσης τονίζεται
γwwριμενο έργο έχει χαρ
αxτηριστεί ως project
Απορρίφθηχε αίτηση αναίρεσης
ενδιαφέροντος από my Ε.Ε.
ΑΣΠΙΣ
για τα VLTs
λάβει την τελική επενδυτική
απόφαση
έτοιμο
35.000 ηλεxτρονοών
ημάτων (VLT για πeeίοδο δέtα
εταιρείες
Με αφορμή τη
Πολ Ονόγκαν, διευθύνων
με την οποία ζητούσαν να
σύμβουλο
GasLog
Club H
προηγούμενη απόφαση σχετblά
Loutraki
δήλη σε ότι
την παφiτωση
Entertainment, Theros
στρατηγικής σημασίας
δexαιώματος του Οργανισμού Προional Gaming, Eληνwo
άν Αγώνων Ποδοσφαίρου
για τήν
ΑΕ (ΟΙΙΑΙ) για την τκμrτffλrική Porto Caπas
Καζίνο Αιγαίου,
περιοχή
θα χρησι ιeύ
δεxατριών τυχερών
για τις εισαγωγές
σχετικά με τη χορήγηση oατολτιστιLNG προς τη NότιαEvgoπη
ής άδειας για την exμετάλλεική
ξημένη
Ο ασφαλιστ ως wwαθαριστής εξασφάλισε αποδέσμεuζητηση
ανάγκη διαφορ
ση περιουσια ιών
στοιχείων
των δύο υπό εκκαθάριση
εταιετών. ΑΠεστάλησαν στις τράπεζες
οι εντολές πληρωμής των
διασμού.
Ο Κωνσταντίν
ποσών στους δικαιούχους. Στα 10 εκατ. ευgώ η πgώτη δόση
Η κυβέρνηση καταστρέφει το όραμα
λος, πρόεδρος
ντής της Gastrade, σχολιασε
να γίνουμε ενεργειαχός nόμβος
Οι κάτοχοι 1.488 συμβο- εταιρείες.
η μεγάλη εμπειρία της
λαίων της Ασπίς Πρόνοια
GasLog στη
LNG, την 2αθιστά
και 1.856 συμβολα
της Το μόνο βέβάιο είναι ότι θα
Τομεάοχης Περιβάλλοντος
διασμού της αγοράς φυσwoύ
εξαιρετικό
gγάτη για
ισπράξουν ποσοστό μόνο
Commercial Value θα είνα
Ενέργειας της Νέας Δημο
ρίου, ως
λεσμα της
προχωρήσει
xeατίας, βουλευτής Τρικάλων
υψηλής ζήτησης
των οι πρώτοι που καλούνται να τον συνολιwών τους απαιτήλειτουργία.
Εμπορική
Σxρέxας, με αφορμή δυσμ
θηxών
δουν το... χρώμα
πως θα πρ
χρημαΗ GasLog διαθέτει σήμερ
μάδας
άμεσης παραλαβής
σύγκληση
περιμένουν
τος, ενώνει τον απαιτήσεων
8 πλοία μεταφοράς LNG,
διαχείρισης σεων
φορτίου ΥΥρο
ημένου φυσιις δύο
καρπωθούν
άνοδο
πιπεδ
ιφυλαxής
Αερίου
η κήρυξη
πτωχευμένες ασφαλιστικές
zxι τα UπολοUτα.
πό παραγιφυλακής
την ανάγκη για βελτιωση
γελιο. Η θυγατρικη της
σύστημα της χώρας,
GasLog Partners LP διαθετει ακόλουθη δήλωση
Τις τελευταίες ώρες
ασφάλειας τη
πατρίδας μας
άλλα εννέα πλοία LNG.