Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3422O • ΤΡΙΤΗ 27 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Εγκρίθηκε ο προ πολογισµός του ∆ήµου Κηφισιάς για το 2017 Το αποθεµατικό του ∆ήµου ξεπερνάει τα 14 εκατ. ευρώ

...Λεφτά
υπάρχουν

Κύκλωµα
µετατροπής
αλλοδαπών
αδειών οδήγησης
σε ελληνικές
Εντόπισε η Περιφέρεια
Αττικής και ειδοποίησε
την Εισαγγελία Αθηνών
ΣΕΛ. 4

∆ικαστική
δικαίωση για
τέσσερις
εργαζόµενους
∆ήµος Αµαρουσίου
ΣΕΛ. 3

Σεµινάρια
ενηµέρωσης για
την οδική
συµπεριφορά
Συνάντηση του ∆ηµάρχου
Αµαρουσίου µε τον
προασπιστή της ορθής
οδικής συµπεριφοράς
Ιαβέρη
ΣΕΛ. 10

Και το Όσκαρ
πήγε στο ΠΕ.Α.Π.
Εορταστική παράσταση του
τµήµατος κοινωνικών χορών
του Νοµικού Προσώπου του
∆ήµου Λυκόβρυσης - Πεύκης

Ο

προ πολογισµός του ∆ήµου Κηφισιάς
για το έτος 2017 εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία σε πρόσφατη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Στη συζήτηση που
προηγήθηκε της έγκρισης έγινε λόγος για
τις δράσεις και τα έργα που έχουν προγραµµατιστεί για την επόµενη χρονιά, αλλά
και για το ταµειακό υπόλοιπο του ∆ήµου το

ΣΕΛI∆Α 8
οποίο ξεπερνάει τα 14 εκατ. ευρώ. Κάτι που
σύµφωνα µε τη ∆ηµοτική Αρχή δείχνει την
εξαιρετική οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου, αλλά που σύµφωνα µε την αντιπολίτευση, ή ένα τουλάχιστον µέρος της, δείχνει την αδυναµία της διοίκησης να προχωρήσει στην εκτέλεση έργων.
Το ταµειακό υπόλοιπο ήταν και αυτό µε το

Σε δανεισµό προχωράει
ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας
Η αποδοχή των όρων για την λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου
είναι το θέµα που ξεχωρίζει από την ηµερήσια διάταξη της σηµερινής (19:00) συνεδρίασης του
δηµοτικού συµβουλίου
Νέας Ιωνίας.

οποίο ξεκίνησε την εισήγηση του ∆ήµαρχος
Γιώργος Θωµάκος, επισηµαίνοντας ότι ο
∆ήµος έχει χρήµατα να σχεδιάσει ό,τι σχεδόν βάλει στο µυαλό του, ενώ τόνισε ότι το
αποτέλεσµα αυτό υπήρξε χάρη στην εργατικότητα των υπηρεσιών και την εποπτεία
του αρµόδιου Αντιδηµάρχου, χωρίς να έχει
ασκηθεί καµία επαχθή πολιτική.

Ώθηση στη νεανική
επιχειρηµατικότητα

ΣΕΛ. 14

ΣΕΛ. 2

Έντονο ενδιαφέρον επέδειξαν οι µαθητές των Λυκείων του ∆ήµου, οι οποίοι παρακολούθησαν στο ∆ηµαρχείο Κηφισιάς, την εκδήλωση για την νεανική επιχειρηµατικότητα.

ΣΕΛ. 11



Τελευταία νέα από την εφημερίδα