Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑAΩΝΣ ΚΥΡΟΥ
ΔιaΑυντής (1898-1913)
ΚΥΡΟΥ
918-1950
ΚΥΡΟΣΑ ΚΥΡΟΥ
918-1974)
ΜΟΝΣ ΚΥΡΟΥ
974-199)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ο ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
η 24-25 Δεκεμβρίου 2016
Αριθμ. Φύλ. 40636 Τιμή 1,50 €
ημερολόγιο 46
ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΟΡΙΟΣΚΑΙΡΟΣ.
Παροδ
ύγενίας
ιλίππου μά
ός αυτή
ς 1, Τ.Κ
35, A
[email protected]
Βασίλλας και Αχ
Τηλεφ
ό κέντρο: 213
400, Φάξ. 213017040
Καταχ
0482, Συνδρομές: 213
ελήνη 25 ημερώ
μοκρα
Ετος 140ό
Δύσις 5.
Τό«Ημερολόγιον
ΣΗΜΕΡΑ
Ο «άταχτος μπούλης
τής Ευρώπης
HΣΤΙΑ
της Εστίας 2017»
θεωρήσει αμcoόλη .Σκεφθείτε λοιπόν τίθά
Μία σπάνια, ιστορικής άΕίας, προσφορα
μερολόγ
μερολόΑνδρέας
ιαφέρουν
σύγχρονο αναγνώστη
νας, Πλά
έcστομlσειddστευτους
Φέτος, άνuσύρειάπό την
οχρόνως
ης Μυρ
δημοσ
γα μεγάλων ζωγ
ζωη της
φημερίδος.Πρόκε
λτιάδη
αλακάση
φων (Δ
ό αλεύκωμ
ς»Κύρου, λης Χ
Τίμος Μωρά
Γερμενή,Έ
ή ποία πήρξε «πρόσωπο-κλειδ
αλλοι πολλο
ρόπουλ
ούπαρα
ία της. Στη
Γεωράγνωστα στο ευρύ κοινό
ίδη, Γ
μερολόγ
ολιτικέςφ
λοι, Στέφα
φιλολ
ραγματεδε το μέ τήν τρόικα, στήν
πραγματικότητα έπαιζε «κρυφτοόλ»
μέ τό όποιο
υς στην σύ
τις ελλ
ος. Ωστό
ως έκλε
άντικα0
μένους απλούς ημεροδείκτες
συγκεκριμένανθέσεων
μικρα
Οι εγγραφές ξε
Η «Εστ
λεγραφ
λιτικέ
λε Σοφία
γγέλλοούς αναγνώστ
αδελφο
ες πλ
ες τους
άου Τρικού
ελειωτα Γ
Γραφου
συχούσαν γιά τις άπρόβλεπτες κινήσεις του, σwν
αφή αφ
δέντόν παιρναν στά σοβαρά. Τό
Παλαμάς, Πλα
έδειχνε αiτό
τάσσεινόπροτόκολλο,γραβάτα.
Καταχολο χαι Μυχovo
θηκε τον δε
θεί με
θέλει η Cosco
Στήν Βραζ
προτόκολλο και ότι δέν έmτρέπεται wά συμπεριΤο σχέδιο τού Πεμίνου γιά τήνέλληνικη χρουαζιέρα
νή ΧΑ
us! Καί μάΣΧΕΔΙΟ
Ενα ν:
ρουατέρας, με
φορείς,
κη ταινία.
ρυφές»στό
τάκολοκαίτηνMiιδέα άνη
Σαντορίνη
ρίζονται στά ένδυματολογικά. Η συμπεριφορά
μόδας από τόάτeαποτιπώς θά
άλλο dγκυροβό
αποτελούν
Πειραιώς στην ανατολ
απαραίτητες έν
ες. Σε πλ
λυδιαφημt
αγαπητούς
ρομολογή
ιλαμβά
όλα να
ζεστά και να
την Κρήτη, ειδικότ
υαζιέρας
άρουν έναντι 20 δολλ
Με την Μ
αδιαμφισβήτητη
τά. Ενα ήμεΚαι τα
ο νέο
έξετάζ
ρυσοτόκο όρνιθα
τώσεις
άς έπωφεληθούμε άπόaurτήνm
φαλιση
κό κεφάλα
ενέργειες καλεονταρισμούς.
και έτσι άποφεύγονται
ραχωρηση ή πλήρη έλε
σχύεται ή έλκ
γκη, όλοι ανεξαιρέτως.
φέρουν
ές πληροφ
port,αφε
TAIΠΕΔ
λourόνdωλοιthέτεςkλαμβάνουν τόν Αλέξη
στον δερματολόγο.
λόγω όργα
μοί.Τό
δη παρουσιασθε
σε έως κομβ
νδιαφ
ρειες κρουα ιέρας
ΚαλάΧριστούγεννα!
ρικές έρ
στην Κυβέρνηση
αναλ.
λειτουργ
ΙΣυνέχ
κανός Πρό
αφού τη
φοβάται
απάντη
«Κύριε Πρωθυπουργε...»
Σημερα
Όπως αυτή
ηξε στό
να «φωλιά.
ά ζεστή ά
στον Κήπο των Ρόδω
exει θεραπευτικές ιδιότη
ό κάθε ένας να
Καλά Χριστούγεννα!
αγκαλιά
ακριβώς έξω από ένα
πρός τήν όρ
ράθυρο καί νά
Μετά έπιστρά.
ον επ
ζάλη, άνοκ
Quπα.
αυξάνει το αίσθη
γιά νά
εκτοξεύει
κατάφεραν!
Χρόνια πολP
λάμ16λη
προλαμβάνει τα έμφράγ
φή στή
περισσότερη συμndenα
επεσκέφθη ένα
είναι, άγκαλ
ντα στο Βατ
άγαττημένο
να αγοράσει ορθο
άγκαλιασμέ
υποδήματα. ΤόάποτέλεΚαι Καλά Χ
Κόσμος συγκεντρώ- γεννα!
αλλάζουν την ΕΕ
Η Εστία» εύχετα
στους αναγνώστες της
Καλά Χριστούγεννα
MEANΔΡΑΣΤEOΑΝΟΠΟΥΛΟΥ