Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26705 ΕΤΟΣ 87
Κ. Κρέτσου για
ΕΤΕπ: «Ενεση» ρευστότητας 1
Υπερταμείο
Συν επενδύσεων
δισ. ευρώ στις ΜμΕ μέσω
«Θέλουμε να
σταματήσουμε τη
ελληνικών τραπεζών
μετανάστευση των
Ελλήνων
Ιδρυση Υπερταμείου Συνεπενδύσεων
επιστημονων»
Επενδ
ς για του
stering Entrepren
ΟΠρόεδροςτης ΕΤΕπ,
p and Growth
ροχή ρευστότητας
Hoyer εξέφρασε τηνxανοπoάμητου
xαινοτόμους επιχειρηματίες
nds for Gree
στην Αθηνα
της φιλόδοξη
μα μιας
χείρησης, μ
αρέχειη ΕΤΕπ για τη
ργία θέ
χόληση
σης Ελλή
χεση της μ
μεσαίας εφαλαιοποήσης.Η
ποτελ
Υπερταμ
πλαίσιοoomςτη
γραμμής σηματοδοτείτηowέασητης
κής Πολ
δήλωση ίδρυση
λόγω Ταμ
Είμαι στην Ελλά
μια πολύ ιδιαίγμή για τη δη
Υπερταμ
ν. Ενα Ταμείο το ο
ο ξεχ
ά με 260
ύψους 400
μου χαρτοφυλα
ολιτικής συνοχή
νέμονται ισόπ
λιτική
ριφερ
ως υπογράφμrvσε δημόσια
ς επιχειρη
ή Τράπεζα Ε
ό την Ευρ
Ευρωπαϊκή Τράπ
Επενδ
ς κεφαλ
ησης π
Δημιουργού
υτό το Ταμ
άρξει ρ
βοηθή
σήμερ
έγgαpαναπότηνπλευράτηςETEτoΠροεδgος
ν τουρισμού, της μ
γεωργ
ή γραμμή της «Δ
πλευρά
λλους
επιχειρη
νήσουν μ
χειρημ
τραπεζών ο Δημητρ
ζούνη
χειρήσεις
πασχόληση
ροσφερθού
ς τράπεζες. T
δήλωση
ρος ελλη
λίγο πριν την έναρξη τη
μβουλος της Eurobank,
Καραβίας
θα χρησιμο
από ελλη
ς τρά
ά εργαλ
Τα νέ
ης πρωτοβουλίας τη
η χορήγηση δ
ροβλέ
ρος μ
διαφορ
ηγών χρη
σης, σχεδιά
Αλ. Τσίπρας: «Η αλλαγή της οικονομίας είναι
της έρ
βουλή μου
ρωθούμε στον
ρισσότερες θέ
αποτέλεσμα δραστικών μεταρρυθμίσεων»
ις εργ
ΣΤΑ 2
ξη», προσθ
Η Ελλάδα βρ
ας ότιη χώρα μετά
ται σ
ά χρό
συνεχούς ύφεσης πο
όστισ
Ευρωπαϊκή
πτυξης, με αλλαγή
λληνική
μικούς δ
Αποτελεσματικότερος
την ελληνική
δικαίωση για τον
από το 7%
ανεργίας
2015», μ
ΟΠΑΠ για τις
δήλωση του Ευρωπ
φορο εισπρακτΙΚος
ύ Ταμείου Ε
η χώρα μας βρ
ης Ευρ
ής Τρ
μηχανισμός, αλλά δεν
φλι τη
άπτυξη
ση έρχ
συμβάσεις του με
ξας E
μβασης για τη
πογραφή τη
στρέφ
διαστάσεων προσαρμ
το Δημόσιο
έχει φανερώσει την
υπογραφή
τής της αλλαγής
Κρυμμένη
χτίσαμε τη
απτυξιακή μ
momentum
ο Ευρ
Δικαστήριο α
ξιόπιστη δη
φορολογητέα ύλη
μφισβητηθεί διαχήρυξ
μική δ
Πέμπτη
γραμμάς
σήμερ
ρωτογενή πλ
στόχους γ
μβάσεις που
βέρνηση
γχαιρο κλείσιμο τη
ξιολόγηση
σε σχέση με τη
όνομη έξοδο της χ
ς μηχ
ο εμπορικό ισοεκμετάλλευση τυχερό
7. Αποφ
γορές με
έχει πλέ
στικότητα που έρχετα
μηχανημ
συναντήσ
τηρητή
δέχτη, δ
τη βούληση όλω
ώνθεσμ
για μ
τα δημ
οδα, δ
χυση μη μβατή προς τη
δικός χάρτης εξόδ
ρμογή
Νομού
από την χρίση, τόνισ
όμη ο πρωθυ
ην επιφάνεια την%ρυμμένη φο
λλη αιχμέ
στη σχετική
ρολογητ
λη, πρ
φορές βρέθηκε, όχι μια φορά αλλά πολλέ
Eurog
ρωδιχαστηρ
φορολ
για δυο μέτρ
ου υπήρχαν στις
ην ελληνική μ
χαρακτηριστική παρατήρηση του πρωθυ
ο ΣΕΒ
yoυμένους, επισημα
έγραψ
ή προσπάθ
ση για τη φοροδιαφυγή π
περιλαμβ
με τον ΟΠΑΠ: Τ
μέτρο αφ
Στο χαιρ
μό του, αναλ
ά, ο πρ
ργός έ
υργός, Αλέξης Τ
το εβδομάδ
δελτίο
μείο αυτό, μια δη
άδειας
ρέλαβε η χυβέρνησή
άσταση
ξελί:
ρατήρηση

Τελευταία νέα από την εφημερίδα