Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ρωσε το Δημόσιο οlώτες
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο .TO:1.00Ε Α.Φ. 4849 Παρασκευή 23.12.2016
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Σόιμπλε
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
επιτυχόντες του
Το ευρώ θα διαλυθεί αν
Βελιήθηκαν κατά 455,23 εκατ. τα έσοδα
ΑΣΕΠ μετά
δεν τηρήσουμε τους κανόνες
από 18 χρόνια
στο 11μηνο
αναμονής
Ερχεται το χαράτσι
Χτες 50
χοντες μέ
οργανικές θ
ις της Υπηρ
ίας Υποδοχής
ποίησης (ΥΠΥn
Πολιτικής.
2,000
επιτυχόντων του ΑΣΕΠ
διάφορ
διοριστούν
ργεία,
Νέο μέλος στο ΔΣ
απόφαση της σημερινής
βέρνησης
ο Ιωάννης Κεφάλας
Από τους 2.000.
γείο Μ
ντικής Πολιτικής διορίζονται
ΓΕKEΑE
αγίου, Μέλος
του Δ.Σ. -Eacτε60 άτομα.
λεστιoό Μέλος.
ότι η
Exταxτη Γενική Σ
λευση
owaσθέντες σημερα,
Eto- της εταιρείας χατά τη συνε- loάννης Κεφάλας
δρίασή της στις 20/12/2016, Ervδgου, ΜΕλος ΔΣ-Μη
θα zαλύνουν θέσεις στην
εξέλεξε ως νέο
ΚΕντgιxή Υπηρεσί
μέλος του
ΥΠYΤ στην Αθή
υπόλοντοι, gGτου τριάντα Συμβουλίου τον Κεφάλα ε. Δημήτριος Μyαλος
περ αριθμό, θα 2αAnΡουν
Ιωάννη του Αλεξάνδρου, σε Χρίστου, Μέλος του ΔΣ
παραιτηθ. Μη Εκτελεστικό Μέλος.
πηρεσίες της Ατηκή
ντος για πgoσωτveούς λόγοστ. Χρήστος Πάeης του
οgaστούν στον Γεωργίου Ενσταθίου, Μέλος ΔΣ.
ΦουσHωμένοι οι λογαριασμοί από την 1η Ιανουαρίου 2017
του χαι προχαgησε του Αλλοι 110 θα τόπο όπου
ανασυγκρότηση του Ανεξάρτητο Μη Enελσwι6
στην Hαθώς μπαίνει σε ισχύ η νέα φορολογία. Πάνω σε πάγιο χαι
νησιά
τις παραμeθόo
Διοικητικού Συμβουλίου ως
Μέλος.
όστος υπηρεσιών θα επιβάλλεται φόρος 5%
ριοχές
συνέχεια ΦΠΑ 24%, oημpωνα με εγκύκλιο Πιτσύή.
gγός Me
α. Εμμανουήλ Μανουσάκης
του Χαoαλάμπους Μέλος
Χαράτσι που ξεπερνά τελι. νέο τΕλος με συντελεστή 5%
του Μανοίοxυ, Πρόεδρος του
ΑΣ-Ανεξάρτητο
Μπαλάφας,
ίος παρ
5%, δεδομέ
θα επιβάλλε
στους
ΑΣ- Διευθύνων Σύμβοι- Μέλος.
στη στην οgxωμοσία, επιση
επιβάλλεται στη συνέχεια λwoύς λογαριασμούς σταθε
λος-Επελεστxό Μέλος
παράδοξο
Το Διοκήνιδ Σuμβofuο με και ο ΦΠΑ,
έexεται στους
ρής τηλεφωνίας μαζί με
έχουν
σύνθεση θα εξco. λογαριασμούς
θεgής
β. Γεώργιος Κεφάλας
στη συνέχει
από τις προηγούμενες
λουθήσει νxδαwΕί την εταιρ- τηλεφωνίας
nternet από επιβάλλεται ναι ο ΦΠΑ με
Κων/νου, Μέλος του Δ.Σ
8χgόν
ρνήσεις
ανουαρίου 2017. T
ληστή 24%
διορισμό
Εκτελεστxoό Μέλος
έως τη λήξη της θητείας
τυχόντες
Δωροθέα Κεφάλα
του ΓεωΤΕΛ.