Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26704 ΕΤΟΣ 87
Μη συμβατή με
Επιπλέον 970 εκατ. ευρώ για την
την ευρωπαiΚn n
ελληνική
αντιμετώπιση της ΠροσφυγΙΚnς νομοθεσία για τις
ομαδικές
Κρίσης και της ανεργίας
απολύσεις
Το Ευρ
Δικαστήριο α
των νεων
η ελληνική νομοθεσία π
ρά το ζήτημα τ
ομαδικ
απολύσ
ε ερώτηση του αντιπροέδρου το
Ευρωπ
Κοινοβουλί
ν δεν μπορ
λης της Ευρωομάδας τ
ΣΥΡΙΖΑ, Δη
θεωρηθ
μβατήμε τη
μήτρη Παπαδημούλη, σχετιχά με τις ευμοθ
του θέματος
ρωπαϊκές πολιτικές σ
Το Ευρω
ό Δικαστήριο χατέληξ
τις πρ
χρειάζοντ
έρω συμπέρασμα
τοποθετούμενο
τος μέλος για
ΑΓΕΤ Η
θεσης τη
τοιχα προγράμματ
ρακλής, η
ριμένα, μ
φορμή
ριο μέτοχο τη γαλλική
χει ω
ρασμέ
Lafarg
μφισβήτη
ρελθό
όφαση του Ελλη
ροώθηση
γού Εργ
ο σχεδ
της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής, ο Δη
της γ
μήτρης Π
δημούλης, ειχ
ροέβλεπε
ός εργο
ρώτηση
στη Χαλκίδ
άργηση
υ αναφέρει η Ε
236 θέ
ργήθη
όφαση
ευρω δικα στήρ
δο 2007-2013
νώ ζήτη
στην Ελλάδ
δότησης σε χώρες τη
ση της χρημ
δηλαδή μεταξύ ερ
Μεpάση την τεχνι ή προσαρμογή
αντιμετώπισης «της προσφυγικής χρ
η Ελλάδ
γοδοτών και εργαζομένω
σχετικά μ
ργίας των
ζει μεταξύ άλλ
μαρχής
ι τη στήριξη των επεν
με χρη
ροσφυγιχόζήτημι
ς Εργασίας δύνανται, λαμβά
ών και Επενδυτικών Ταμ
δοτιχά μέσα
σε συνδυασμό με τ
Η Κομ
γραμμίζ
υπόψη τρία χριτήρια
συνθή
ρίοδο 2017-2020, θ
ΔΕΤ) για την
Στρατηγ
μύριο θέ
ση τη
ξηση περ
δύσεων» αναφέρει η Κομισιόν, απαντώρίοδο 2007-20
ργήθηχαν στη
μφέρον της εθνική
χείρηση
σε τρέχουσες τιμές, για την Ελλάδα, γε
τας δια τη
πιτρόπου Περ
ρεύουν τη
ομίας) να μη
που θ
α ενισχύσει τις προσπάθειες φερ
ής Πολιτικής, κας Κορίνας Κ
Σ-/LA
ηση μερ
σχεδιαζ
Αλ. Τσίπρας: «Πρέπει να κλείσει nαςiολόγnσn
ν απολύ
χωρίς παράλογες απαιτήσεις»
Στο 1,24 δισ
Οι προβλέψεις για το 2017 είναι αισιόδοξες συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός
ευρώ το
πλεόνασμα του
συγκρότησης, λαμβά
τας υπόψη
μεγάλη η χαρά μ
με τη 13η
φαση μας
μεγάλες δυ
ξη, 62
σχεδό
ΙσοΖυγίου
Θα έχω τη
Αγιο Νικόλ
τόπο με πολύ σημα
βεντιά
ψάξουμε, ν
Τρεχουσών
ΕΚΑΣ,
τι κές δ
τότητες
ις στα προβλήματα,
α προσέξουμε ιδιαίτερα.
χαν υποχρέω
α. Συναλλαγών στο
ά, αλλ
Σαμαρά-Βενιζέλ
βερνή
συζητήσω με τους φορείς τα προ
διάθεση
δεκάμηνο
βλήματ
αρουμ
πρώτο χέρι τ
βρούμε λύση
μετά τη σκληρή
λέψουμε μαζί
Πιθανή αποδέσμευση
λίες, αλλ
για να βρούμε λύση στα προβλημ
ντα- των βραχυπρόθεσμων
2015. A
Μειώθη
ρωθυπουργός, Αλέξη
τα 919
ραγματ
σμα του Ισοζυγίου Tρεχουσ
ση σχετική
μέτρων απο την
ρη επίσκεψη στην Κρήτη
αλλαγ
μηνο Ι
αξιολόγηση
διαμορφ
της ΝΔ
όχι άμ
λες συνθήκες γ
α μπορε
24 δισ. ευρ
πό 2,16 δισ. ευρ
ργός είπ
στηρίξουμ
ρθια και ν
πατήσουμε την χοιν
τίστοιχη περίοδο πέρυ
ότι «η ΝΔ ψά
ξεπερ
ά-αγά την κρίση. Πρόθ
μeνετ
Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κυρίως τη
αντιδρά
φέρουμ
τομα τα βραχυπρόθεσμ
ματος στο Ισούγιο Υ
μείωση
μεγάλ
χρέος
μέτρα
ολογιi
ρωτοY
με την ολοκλήρωση
συνδε0
επιση
μεγάλο όραμα τη
ραγωγική
της αξιολόγησης
λλαξε θ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα