Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Equities για το
top picks της Euro
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο -ΤΦ:1.00E Α.Φ. 4848 Πiμπτη 22.12.2016
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
IE Δημητρίου
Αναχοίνωστ
αφετηρία
Βραβείο καινοτόμου επιχειρηματικότητας Στις 31/12 η μετατροπή ομολογιών
για CEO στην
σε μετοχές
στον ιδρυτή του ομίλου «Καστελόριζο»
Πειραιώς
οι ζημιές στο εννεάμηνο
Από την αgχή πιάσουν
ήμοι στην Τράπεζα Πeιg
αθώς, όσον στην
θύνοντος
μβούλου
Το διοιxητιμό μβούλιο
δοθεί χρόνος
εξετασθούν
ούτως ώστε
δεδομένα,
Πειραι
ητες, με στόχο να βρεθεί
Νέοι αγορά 100.000 ιδίων
ή λύση, η
ία θα γί
αποδεκτή από όλες τις
attica bank
μπλε%όμενες
λευρές
μέτοχο
μετοχών από τον ΟΠΑΠ
Τι συμβούλιο
Έτσι, τις επόμενες εβδομάΣην αγορά 100.000 ιδίων
μέλους
Χ.Α Πειρνδeχόμ
xτά, όπως
ς ΑΕΠΕΥ
μετοχών, με μέση τιμή
πλέον η από οτα» της
δίων μετοχών
σης 8,192618 ευρώ ανά
100.000
τράπεζας για την nατάθεση
μετοχή, συνολικής αξίας συνολικής αξίας 819.261,84
ροέβη
ρά, με μέση τιμή κτήσης
819.261,84.
στις 19.12.2016 ο ΟΠΑΠ
8,192618 ευρώ ανά μετοχή
Ο ΟΠΑΠ
ανα eοινώνει ότι
Euro2day.gr
πήρχε η υποψηφιότητα
του προέβη στις 19.12.2016 μέσω
gίσxους από την
Ενιαίου Εποπτuκού Μηχανισμού χαβάς δ
Το μετά φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθnpeε σε ξημία 15,5
ΠαραιτήθηHε μη εκτελεστικό μέλος
εxατ. ευρώ, έ
ιοποίησή του στο τέλος του 2015, διαθέ
ζημίας 273,5
ε3ιατ. ευρώ. "Ο όμιλος, μετά
ξεκάθαρο
αρθεί ή όχι
όποιες
του ΔιοιHηwού Συμβουλίου
δείκτη Κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET 1) 15
σημειώνειη διοίanση.
Από άλλη πλευρά, η
ποψηφιότητα
Ανθιμου
ποτέλεσμα προ φόρων δο
του 2015
Θωμόπουλου φέρ
Το Διοικητιxό Συμβούλιο σε λίου, wτέβαλε την παραίτηση
του Ομίλου για το εννεάμ
Το μετά φόρων αποτέλεσμα
επόμενη συνεδρίασή του θα από το Διοικητικό Συμβούλιο
ηνο του 2016 διαμορφώθηe
διαμορφώθηκε
ζημία
cτοφασίσel για την τυχόν αντι- της Εταιρίας
i σύμφωνα Το ητιxό Συμβούλιο
oe σε ζημία 19,1 εκατ. ευρώ, ύψους 15,5 εxατ. ευρώ, έναντου, με
το έναντι ζημίας 483,6 εκατ.
τι ζημίας 273,5 εχατ. ευρώ
Καταστατικό της Εταιρίας
eδρίασή
άρα υπήρχε
αποφασίσει για τιτάν
αντ- ευρώ στη συγκριτική περιο. της συγκριτιacής περιόδου.
την ισχύουσα νομοθεσία
επιλογή το
προσώπου, με
σύμφωνα
κλείσει η
Safa, Μη Εoτελεστιoό
Καταστοmaό της Εταιρίας
Μέλος
του Διοcarτιoού Συμβοu- την κμούσα νομοθεσία.