Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών και Δημοπρασιών
Ασφαλιστικές: Χρονιά εξαγορών και
Σταϊκούρας
συγχωνεύσεων το 2017
«εσωτερική»
Η ασφαλιστική αγορά
αλι. Ενδ
δαπάνη γ
μεγάλο
στάση
μεγάλο
βιομηχ
από τη
θετικα
σφάλιση
φαρμογή
μη υποχρ
πληρωμών
ιστημόν
ρόσφ.
η μεφαλαιακή
φάλιση
γεγονός ότι ο θεσμός της
ρροφά μό
0% της δαπάνη
η ενίσχυ
βίωμα, δ
λεί έξοδ
Εκτός όμ
αλωτέ
ίδηση
δεύτερ
διογκωθεί
διο αλλαγών
λογισμό
πληττ
χουμε πατά
μάζουμ
Οι ληξιπρόθεσμ
2017 θ
ίσης ότι
ίας, μ
μέα τη
θερά ιnpηλέ
παραμ
λογισμό
ξαγορ
παραγοντες της αγορας να θεωρ
6,3 δ
ΟHτώβρ
λληνική
φαλιστική
βεβλημένη τη
λευση
ία μας δεν
μπραξη
ξημένε
ά 65% από
Πολιτεία
α. Ποσα
τις αρχ
πρόεδρ
λιπuή ρευστότητα από την
Γιώργ
Καραβία
πραγμ
ντας: «Το γρανάζι της
χαρακτηρ
μας θ
η θέση
γραμμές
σχυρό
σφάλιση
αν ασφαλίζονταν οι ανασφ
ΑΧΑ Ασφαλιστική
διασθ
φερε χαρα? τη
μεάρχης Ο
ά ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ
θα γλύτω
ρόλος της ιδ
Νέας Δημοκρατίας, βουλε
φάλιση
ην ανάλημη μέχρ
σήμερα δ
ασφαλισμέν
ό την Πολι
.ότερ
κά μεγα
τηs χωρ
θέση την
προστασίας της
ξέλιξη
ά σημ
αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων
φαλισμ
ποστηρίζ
αφέρειότι
χοντας πρ
παρα τη
οφειλή
Δημοσίου προ
κή δαπάνη γ
υγείας οι δυσλει
ρρύθμιση
gγίες πο
ιδιώτες,
λοκληρωθ
νταξιοδ
πό τη μερική
δήλωση
μβόλα
φάλιση
μιο Κατρούγ?
ό ζήτημ
της υγείας
θημερ
Φραγκιαδάκης: Δεν θέλω να δω χαι τέταρτη
ισόδημα
βέρνηση
αναHεφαλαιοποιηση στην ΕΤΕ
α νότητα
Κάθε φορά
πρόσφατη ιστορία της τρά
χαρακτηρ
παράδειγμα
η της Εθ
της Εθν
βλέμμ
λεί η διαδ
ής Τράπ
δηλών
ής εφημερίδας
ψηλότερο
ίπεδα μη εξυπηρ
μα τη
ληξιπρόθεσμ
ληρωμ
λλογη από τρία
νοκια,
οφειλω
Δημοσίου
μβουλο
ράπεζας
Χρημα
ρνά την δυνατότητά
ριο Αθη
κάθε φορά
φειλές
Ληξιπρόθεσμες
δίδει νέες μετοχ
παραμέ
σταθερά
η της Εθ
Παρασκευή πληρώνεται το ΚΕΑ
ιnpηλέ
6,3 δ
Τράπεζα
Σύμφω
Λεωνίδα Φραγ
μποtνά
Οκτώβρ
και τα αντισταθμιστιHά ΕΚΑΣ
ιαδάκη, «η
ις φορ
αση ητα
65% από τις αρχές
μεγαλ.
άλλες χώρ
άθαρη
ρη τραπ
ργείο Εργασίας, Κ
κής Ασφάλισης
ρευστότ
ερωντας
Ελλάδας βά
τητα από την πραγματική
οικοΑλληλεγγύης
χαwηλή έκθεση
της εξ
κρίση
της Ελλάδας
την Ιρλανδ
1 Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016 0α πραγματοποι
Και αυτό παρά το πρόγραμμα
μεγαλιrτεο
παράδειγμ
ηθείη πληρωμή
ρογράμματος «Κ
πληρωμ
τους από
Η Εθν
η μόνη
αwwό Εισόδημα Αλληλεγγύης» γ
τον μήνα Δεκέμl
η κυβέρνηση
ούλιο, αφ
ρις μεγάλ
τράπεζ
νήτων. Στη
δημιουργεί ταυτόχρονα, νέ
της Ελλάδας έχ
φαλαι
Ελλάδα, η
οφειλές
ληξιπρόθεσμες
λύπλοκη, μ
ηθεί αρκετές φορ
ατά τη
2.223.750,65
ρύτου
θα πιστωθ
ρισης, σημ
γαστικά
λευταίους 4 μήνες
αφορά 48.319
ιούχουS
ρογράμματος
με τη συνήθη
λογαρ
ξυπηρ
ύντα. Μ
zoμα ιδ
ρική στάση πληρ
ότι η Ελλάδ
ρότητ
χώρας
τες αγορά
στις προπληρωμ
μάται ότι θα
λειδί για τη
γνωρίζ
προχωρη
διογκωθ
ouόμη περισσότε
θάρισμ
κίνηση τη
2.Την Παρ
νή 23 Δ
2016 θα γ
πίστα
ρο, εξαιτίας της
νέας χαθυ
Ελλάδας βρ
79.832 δ
ς λογαρ
λοχλήρωσης τη
στέρηση
τραπεζ
μέτρων ΕΚΑΣ
4411/2016
δεύτερης αξιολόγηση
αφορά
μεγάλο
ροβλήμ
ξαρτάτα
τράπεζ
μήνα βριο 2016
σιrvoλιχο ποσο της πιχπω
προγράμμ
απο τον
τραπεζικό δ
4.649.403,0
σμό. Σύμφ
μετά την
Qσινη
ότητα τη
όφαση αφορά ό
παροχή ά
γρίφος
κόμη μία
λιτική
χάραξη
χρήματά
5 ευρ
με πίστωση
φορά, εμφανείς
φόβο ότι η χώρα θα με
τράπεζες παλε
ς τραπεζ
ς λογαριασμο
Παρά τις
ιλημμ
δραχμή