Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3419O • ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Έργα ύψους 10,5 εκ. ευρώ προβλέπει το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου
Ελληνικού - Αργυρούπολης για το 2017

Ασφαλτοστρώσεις
δρόµων µέσω
facebook
Η ανάρτηση του δηµάρχου
Γλυφάδας
ΣΕΛ.11

Προσλήψεις και
επανένταξη στο
σχέδιο τµήµατος
του Κ. Ψαλιδίου

Εξασφαλισµένη
χρηµατοδότηση

Τα θέµατα της νέας
συνεδρίασης του δηµοτικού
συµβουλίου Ηρακλείου
Αττικής
ΣΕΛ. 3

«Παίξε, µάθε,
γέλασε»
∆ωρεάν απογευµατινή
δηµιουργική απασχόληση
παιδιών 5 - 12 ετών στο Κ∆ΑΠ
Αγίου ∆ηµητρίου

Εγγεγραµµένα έργα ύψους 10,5 εκ. ευρώ,
τα περισσότερα εκ των οποίων µε ήδη εγκεκριµένες χρηµατοδοτήσεις, είτε από την
Περιφέρεια, είτε από άλλους φορείς του
∆ηµοσίου, προβλέπει το Τεχνικό Πρόγραµµα του 2017 του δήµου Ελληνικού - Αργυρούπολης.
"Η εκτόξευση του προ πολογισµού του Τεχνικού Προγράµµατος δεν είναι τίποτα άλ-

λο παρά αποτέλεσµα πολλών προσπαθειών, σωστής προετοιµασίας των υπηρεσιών
του ∆ήµου µας και επίµονου, τεκµηριωµένου και εποικοδοµητικού διαλόγου µε τους
αρµόδιους φορείς τόσο της Περιφέρειας
όσο και της Κυβέρνησης προκειµένου να
εξασφαλιστούν οι απαραίτητες χρηµατοδοτήσεις" τόνισε στην τοποθέτησή του ο
∆ήµαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος.

ΣΕΛ.10

Ο ∆ήµος Βύρωνα
τίµησε τον Νίκο
Κούνδουρο
Εξαιρετική βραδιά στον
πολυχώρο «Άστρα»
ΣΕΛ.16

Αντιπληµµυρικά
έργα σε περιοχές
της Μεταµόρφωσης

Το θέµα: «Μελέτη – Κατασκευή έργου αποχέτευσης οµβρίων σε περιοχές του ∆ήµου Μεταµόρφωσης» ξεχωρίζει από την ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου Μεταµόρφωσης
που θα γίνει, σήµερα στις 19.30.
ΣΕΛ. 3

Περιλαµβάνει έργα πολύ σηµαντικά, όπως
την ανάπλαση του Πάρκου της οδού Αφροδίτης, ύψους 3 εκ. ευρώ, την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Ελληνικό, ασφαλτοστρώσεις 38 οδών στο Ελληνικό και 12
στην Αργυρούπολη ύψους 1 εκ., αναπλάσεις σχολικών προαυλίων, ανακατασκευή
πεζοδροµίων, το αντιπληµµυρικό στο Ελληνικό κ.ά.

ΣΕΛI∆Α 8

ΡΙΖΙΚΗ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο δηµοτικό θέατρο του δήµου Αγίου ∆ηµητρίου και µε την ολοκλήρωσή τους, οι πολίτες θα έχουν µια σύγχρονη αίθουσα αλλά και ένα χώρο συνεύρεσης και διεξαγωγής ποικίλων κοινωνικών διεργασιών.

ΣΕΛ. 9



Τελευταία νέα από την εφημερίδα