Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΤΟ ΡΕΚΟΡ
Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Την βεβαιότητα το 2016 ήταν
Αρχίζει και στην πράξη ο
Την επισήμανση της ανάληψης δε
Χρονιά ποσοτικών
ποoπκών διαδιοκτησιακός διαχωρισμός
σμεύσεων για σημαντικές αλλαγές
με στόχο την προσέλκυση εmενδυ.
κρίσεων για ονEληνικο Τουρισμό,
του ΑΔΜΗΕ απο τη ΔΕΗ, είπε
οπότε και σημειώθηκε νέο ρεκόρ
για τη συμφωνία με την State
σεων και την προστασια του Κατα27,5 εκατ. επισκεπτών, εξέφρασε η
Grid, ο πρόεδρος της ΔΕΗ Mo.
ναλωτή, τόwσε ο υπ. ΠεριβάλλοΕλενα Κουντουρά.
Wώλης Παναγιωτάκης.
ντος Γ. Σταθάκης.
Σελ. 4
Σελ. 5
Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 Αριθμός φύλλου 837 ο 0,50 ευρώ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΚΤΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Παρατείνεται το αδιέξοδο
έως την άνοιξη
Tiθα αποφασίσει
Ποια η θέση
Πως ανmδρά
Το EWG
Του ΔΝΤ
ο ESM
ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ
Ενα από τα σημαντικοτερα εθνιtά
Οι Ελληνες ασθενείς χάνουν το δι
έργα στρατηγικής σημασίας για την
καίωμα στην ελπίδα που η εξέλιξη
ξη της Πελοποννήσου
της επιστήμης προσφέρει σε όλο
αναπτυ
της Δυτικής Ελλάδας ,είναι ηολυονο κόσμο, ανέφερε ο
τον σύγχρ
μπα οδος ανέφερε ο Πρόεδρος
Πρόεδρος του ΣΦΕΕ Πασχαλης
Με σημαντικές απώλειες
Αποστολίδης, εnoημαiνοντας πως
Του Απαρα και εκπρόσωπος της
χάνονται δsκαιώματα που δεν ειχαν
λόγω πτώσης των τραπεζών
τρης Κούτρας.
χαθεί μέχρι σήμερα.
ο Σελ.6
Ο Σελ.7
ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Τις ΟναmuΕaκές κινήσεις, και το
Στρατηγική στόχευση του Επιμεοραματης Celestyal Cruises για &e.
Armοίου είναt η στηριξη Των γερθνή παρουσία, ανέπτυξε ο Διεu8ύμανικών Εncνδύσεων στην Ελλάνων Σύμβουλος νεοεκλεγείς Πρό
Malλλης σημειώνοντας
εδρος της CLIA Ευρωπης Κυριάκος
Η εισροή ξένων κεφαλαίων στη
Αναστασιάδης, δίνοντας της δικές
χώρα είναι αυτη Tou θα δώσε ώθητου ΕmμήoΕaςγια το μέλλον της cuση στην οικονομία και θα τη βγάλει
ρωπαiκής κρουαζιέρας.
τη στενωπό της ύφεσης
Σελ. 1
Σελ. 7
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr