Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
νάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26700 ΕΤΟΣ 87
Πρωτογενές
Π. Μοσκοβισί: «Οσοi διαφωνούν
πλεόνασμα
με τα μέτρα Τσίπρα να
ρεκορ το
ενδεκάμηνο
αναλάβουν τις ευθύνες τους»
Πρωτογ
7,449
λογισμ
το ενδεκάμηνο Ιανουάριος Νοέμβριο
η αποφαση
ντι πρ
Eurogroup για την
4,339
ρώ την ίδ
ρίοδο το 2015
άφρυνση
όχου για πρωτογενές πλεόνασμα
μπαγής στη βάση
3,553 δ
λοκλήρωση
ρο της αξιολόγηση
έλεση
ύ προύπο
υπάρχ
λογισμ
μφισβη
ημένη ταμ
νουαρίου Νοεμβρίου 2016 παρουσιά
ουν σε ισχ
ή κυβέρνηση
μα στη γ
άσσαμ
2,055 δισ.
λλείμμ
την ελάφρυνση
Ο αντ
διάστημ
245 δ
αραιτη
τη, με τη
2016 για έλλε
852 δισ.
Αναλυ
Ερωτηθ
ψη της Επιτροπή
47,948 δ
ρουσιάξ
ντας αύξηση κατά 1,508 δ
group δ
υρώ ή 3,2%
χου γ
Eurogroup μετέχο
περιληφθεί στην εισηγητική έχθεση
Πιέρ Μ
οι πουργ
Επιτροπή συνεχίζει τη
αξιολό
η Επιτροπή
την πλευρά τη
ς στη σύνοδο του Ευρ
Προυπολογισμού του 2017.Η αχριβής χα
σιο εισερχομ
διαφέρεται γ
ό συμφέρ
τανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδ
έχει διαφορ
πρωθυπουργό της Ελλάδας, Αλέξη
Βρυξέλλες
ύ θα πραγμα
αράδεχτη χαρα
θεωρη
Πιέρ Μ
αστική χα
οτηθεί με την έχδοση
δήλωσε ο Επιτροπ
υπερβολ
ότι ο
έχουν μια τέτοια άποψη πρέ
φερει στη
ρόεδρος τη
group
Εκτακτη Διάσκεψη των Προέδρων για να λογοδοτήσει ο
Τα καθαρά έσοδα του τα
λογισμ
44,659 δισ.
Ντάισελμπλουμ znτούν οι Ευρω σοσιαλιστές
αυξημέν
ά 1,454 δ
ρώ 13,4% έ
χου του Πρ
σύγκληση της Δ
δημοκρατών, έθεσε θέμα έ
%της σύ.
λμπλουμ οφείλει ν
αποσύρ
ΠτΔ αναφορικά με
Προεδρ
Προέδρ
την ερχόμενη εβδομάδα
γχλησης τη
αυτή την απόφαση», ενώ, όπως τόνισε στη
την ερχόμενη εβδομάδα, προ
μένου
ρόεδρος τ
ελάφρυνση
κληθεί ο πρόεδρος του Eurogroup, Γ. Ντά
p, Γερ
ελμπλουμ
της Ευρ
ής ΕΓιού
εξ ονομα
λμπλουμ
λογοδοτή
χρέους: «Η αρχή
λογοδοτή
για το πάγωμα των βραχυ
θετηθεί για την χατά
πιτροπή
μέτρων ελά
ν βραχυπρόθε μ
λάφρυνσης
ροθεσμ
σταση που επιxpατει στην Ελλάδ
της αλληλεγγύης
ν ελλη
ού χρέους»
φρυνση
η Ευρωομάδ
Σοσιαλδημοχρ
ρόταση
ων Σοσιαλιστών
ήριξη της Ε
υποστήριξε στην Ολομέλ
η πρό
με τη
συγκροτεί τη
μάδας της Αρ
της Ευρ
ης Ευτης Αρ
συν Oxn της
Αλ. Τσίπρας: «Παραβίαση της συμφωνίας n
μάδας
Τσίμερ, λέ
ΕυρωΖώνης»
Πρασίνων
μεταξύ άλ
αναβολή απόφασης του Eurogroup»
Ειδιχότερ
ότι «δ
Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τ
σκληρή
να απα
Οι μέoοδοι ελάφρυνσης του χρέου
την Ελλ
ύκλων
ακραίων
μελών της Ευρωζώνης πρέ
Ολομέλ
με βάση την θεμ
ρβαίνον
Αναβολή της πρόσφατης απόφασης του Ε
p για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα
λιώδη νομ
ς τελολογική μέθοδ
δυναμεί με παραβίαση της συμφωνίας
απαιτεί η αρχή της Αλληλεγγύης, υπο
της διαδικα
για το χρέος
Πρόεδρος της Δημοκρ
ργός, Αλέξης Τ
θέτηση
στην Πρ
για ξ
γραμμ
Γερμα
ύ Κόμ
Προκόπης Παυλόπουλος,
την ομιλ
ή Σύνοδο του Ευρ
Σοσιαλ.
μάλλο
η Ελλάδα
Ελλάδ
στην Ε
ου χαλοχαιρ
σιαλιστικού Κόμμα.
%πληρώσει όλ
δεσμεύ
α του
25η τ
ου απορρέον
Διεθνούς Επιτροπής Εμ
2015. Ω
με τη σκληρή
ρογνωμ
λόγηση
μυαλό
την ιδέα της διαίρεσης της Ευρώπη
οι έχουν
γραμμ
μέρους της Ευρωο
τηση του
στους σοσιαλιστές ηγέτες της Ευρώπη
Απευθ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα