Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΠΕΜΠΤΗ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΤΟΣ: 46
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 13289
T: 21038 17 700 2103817716-210 38 17 737 F: 210 38 17331-21038 17 281 E: [email protected] We www.ihodimoprasion.gr
Σκούπα
στους τραπεζικούς
Στο τέλος Μαρτίου 2017
λογαριασμούς των ΟΤΑ
ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
θα παραδοθεί
Αγώνας για την επιβολή
Το Δημ
στην κυκλοφορία
διαθέσιμα δημ
ριφερ
Ολυμπία Οδός
χώρας, χαρτογραφεί όλ
Τοπικής
του «πλαστικού χρήματος»
έλος Μαρ
διαθέσιμ
7 θα δο8
Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ
ργική
λοφορ
ητόδρ
στην καθημερινότητά μας
ΣΕΛ. 2
μος Κορινθ
μαζί με
μήμα Ελ
Κόρινθος
Οδός, με εξ
Νέα συνεργασία
5 σημ
της Westnet
ραχώρηση
ΠΟΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠ' ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
με τη Microsoft
Με τη λε
μεγαλ
ης με τη Μ
ην παλιά χάραξη, η δ
δρομή Αθή
5 χιλ.) θ
δος, της Κύπρ
ης Μάλ
ητο θ
ς τάξε
ό 6,4
Olymp
ρώ σήμερ
ΣΕΛ. 3
Από σήμερα ξεκινά
Ολη η απόφαση
το εορταστικό ωράριο
για την κοινωφελή
των καταστημάτων
εργασία του ΟΑΕΔ
σε 274 δήμους
Εκδόθ
ρογραμμ
φελούς εργ
θα υλο
μερα θα λ
ς 274 δημ
ράριο. Σχ
ς ώρες
θα προκηρυχθ
χώρας
ε το νέο νόμο, οοποίος θα ισχύσε
ργίας
λυσίδ
μεγάλ
φαλίζ
με πλ
ΣΕΛ.14
από την 1-1-2017 το «πλαστικό
ς ημέρες
Σύνδεσμο
χρήμα» θα είναι γεγονός κα
θα μετρ
γορές
ρ μαρ
Επιχειρή
ής Πώληση
Προσλήψεις στην
λεκτρο
γορές ηλεκτρ
στην καθημερινότητά μ
Η προσπάθεια
Ελλάδ
ΣΕΛΠΕ
ς, ξενοδοχ
κοινωφελή επιχείρηση
θημερ
των ξένων «αφεντάδων μας» που γίνετα
υδραυλ
λεκτρολόγο
μεχρι
Θεσσαλονίκης
όχι μόνο για την φτωχοποίηση, αλλά και για
ς, ψυχολόγους
9 το βράδυ, για δ
ντρα δ
τον έλεγχο της ίδιας της ζωής μας φτάνε
8 το βράδ
μπεριλαμβ
μεχρι
Οι φορολογούμ
λογα μ
ην πρόσληψη
στο σημείο που επιβάλλει την ολοσχερή
υς θα πρέπ
υγκεκριμ
σό αποδείξ
ές κάρτ
σχεδόν χρήση των πιστωτικών καρτών
με χρ
banking. Ο
μεγαλύτερο
Κέντρ
Των καρτών που έχουν το μεγαλύτερο
Κ.Δ.Α.Π. της
χείρησης
επιτόκιο σε όλες τις χώρες της Ευρωπα
ξασφαλ
χολικό έ
δράσης «Εναρμ
ϊκής Ενωσης. Στην προσπάθεια δε αυτή
σόδημαώς
γγελμ
ευρώ,
Ο υπ. Παιδείας
το υπουργείο Οικονομικών θα δίνει ανά
φορολογ
θα πρ
Επιχειρη
Προγράμ
Κ. Γαβρόγλου σχεδιάζει
φορολογούμενο
η Ανθρώ
άσει των δηλώσεών τους μ
ΣΕΛ. 15
την κατάργηση
για να τους ενταξη σε αυτο το προγραμμα
πό 10.001 έως 30.000 ευρ
και φορολογικές ελαφρύνσεις
των πανελλαδικών
Αφορολόγητο: «Ανάσα»
για ΑΕΙ και ΤΕΙ
δαπάνες με
όπως οι λογ
για ανέργους και
μοί ΔΕΚΟ, δ
ριλαμβ
φορολ
φορολογ
ς διαφοράς θ
οδείc
άτομα με περιστασιακά
7 Αντίθ
φορία θ
δεκτές
εισοδήματα
ρεθούν
ράδειγμα. Β
ρ μαρ
Παιδεία ζήτη
Φορολογούμ
λογής
ρούπόθ
γός, Κ
ς Γαβρόγλο
δες χιλιάδες φ
οδείξεις αγοράς αγ:
ό χρημ
ροχής
ρολογουμέ
ληροφορίες, έξοδ
ς λογαρ
μοί ΔΕΚΟ (ηλ
δείας. Όπως
μπεριέλαβε διάταξη
ρεύμα, ύδρ
θερη τηλεφ
δόσεις
η Επιτροπή Μορφ
ολυνομοσχέδ
φάλιστρ
ης Βουλής
η Βουλή
διόδια δεν θ
ς με πλ
λεκτρ
θεί μ
ής Πολ
ής θα έχ
θα φορολ
θα «χ
φορολογ
με τη
ληρωμής. Σύμφ
διαμορφ
με την κλίμ
αξιούχ
ρικές δ
διάλογο με όλους
0% χορηγ
ς φορείς, γ
ΣΕΛ. 16
Αντίθ
αλλαγές