Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
www.dimoprasion.gr
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26699 ΕΤΟΣ 87
Προτάσεις
Εντονη αντιπαράθεση στη Βουλή
βελτίωσης για το
για τον πτωχευτικό κώδικα
Πτωχευτικό
Δίκαιο από το
Επαγγελματικό
λέμηση της φ
Επιμελητήριο
ροδιαφυγής, δ
ΣΥΡΙΖΑ, Βα
ισηγητή
Το 55% τ
ίλης Τσίρ
μοσχέδιο γ
η πλειοψηφ
ν αποτελεί αναλογικά,
ηλεχτρ
λύτερους εργοδότες α
τις πρ
αλλαγές και την ο
αι ατομικές επιχειρήσεις» σημειώνει το
άAuψη αδήλ
Επαγγελμ
Επιμελητή
για το σχέδιο νόμου που αφορά στο
Πρόχειρο
τη 2η
λοιφή
θε δια χωρ
προτείνει τ
γητής της ΝΔ
ς προς την νομική μορφή της επ
Ο εισηγή τής της ΝΔ, Απ
χείρησης που πτωχεύει
τηγορη
λητήρ
βέρνηση
οφειλέτη
νωση του
λίσει την ένν
βαρύνον
χείρηση
Με τη Ειδ
ις διατάξ
λοχληρωθ
οι οφειλές αυτή
διαδικασία του επείγοντος
ου πλ
ού χρήμα
στε ότι η κυβέρ
γραμμίζ
Αχόμη
η προταση
σήχθη στις αρμόδιες
ηση δ
μία δ
ροεδρ
Αν και η χυβέρνηση
όμου ορζ
ματάει η πρ
μοσχέδ
Πτωχευτι
πιτροπές τ
λογία διότι θα έπρ
διαβεβ
δεν θ
στού. Κατ' λογία,
Δικαιοσύνη,
Κώδικας, Δ
ητική ρατηση
μοθετιχή πρωτοβουλία μετά τη
επιβο
βουλευτικές διαδ
ση από
μελητήρ
Παράβολα, ο
θελής αποκαλυψη αδή
η γνωμη
αι το αξίω
ο των πρά
δημάτ
Ηλεxp
τύπωμα της περήφανης διαπραγμ
ση δήλ
μίμου
ου τη
λλαγές, Τρ
τηςxυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΚ
ατηγόρησε τη
χείρησης. Σ
2014 και λοιτές διατάξεις
Θεσμοθέτηση
βέρνηση ό
χει η
μελητήρ
φέρει στη
Τη διαδ
προτείνουν Ν
λογαρ
ροωθούμ
ξεις γ
θώς θα φυλ
ρχει 2η
οσύνης, Στ. Κ
ργός Δ
Δημοxρατική Συμπαράταξη
ου μάλι
πολύ σημαν
χων δόλο, πχ
φειλέ
νης, διότι στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο
λογία για τη θεσμοθέτηση
ρία διαφορ
ου την ίδ
γμή έχο
μπεριέχονται σοβαρότατες
ύ λογαρ
μοσχέδ
χειρημ
μη δόλ
διατάξεις για τη
ηση τη
Εισηγητής ΣΥΡΙΖΑ, Β. Τσίρκας: Κά
αι για την επιτάχυνση
φυσι%
ομίας, όπω
μοσχέδιο γ
πράξη β
Ελλείψεις στη
λινη αδήλωτο
μας δεσμ
με υπό
σημάτων
θεσε η Δημοκρ
δομή της Ευρώπης
Την θέση ότι το νομοσχέδιο
συνθήχες χ
όλα αυτά
μπαράταξη. Νωρ
μέα της δ
μοθετήμ
λληλη
βλέπουν
με τη
ΝΔ κάλεσε την κυβέρνηση να
νης, ό
διακεκριμένοι
οικονομολόγοι Συμπολίτευση ΔΝΤ και ΝΔ βλέπει ο πρωθυπουργός
Η Ευρώπη θα μπορ
Οφείλουν όλ
βαστούν τ
ση. Αυτή δ
Ν. Καραμούζης:
προκλήσεις του εξωτερικού μ
λαό, που ε
ΔΝΤ πολ
ρωzρίση. Η
ση», σημ
ξεπερ
«Βελτίωση του
ίζει όλ
τά τα προβλήμ
η Ιταλ
λες αυτές τις θ
Ο χ. Τσίπρας ανέφερε
στη Θ
δυστυχ
τέντα, η Γερμ
όχι χα
ελληνικού
θυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. «Ολα ό
δομητική
ή είχε μ
ποστηρίξ
ποMίτως στο πλ
ά Δημάρχου
ων, όπο
ρ, διευθ
ση με
βαθμισμ
τούτου ο
ημίου
Η Ελλάδα είναι αντιμέτωπη μ
μια σει
με τα υψηλότερα ποσοστά
συστήματος»
ν Μίνστερ και ο Κλέμενς Φιστ, πρ
οχλεισμού
ανεργία
ζήτημ
ρογραμμ
ν Μονάχου, σε
ό τους άρ
Στη βελ
ς. Καλούμε τους εταίρους
συνθηa
30.000 μαθητέ
51 δημ
ς τους
ριοχών αυ
ραπεξ
τημα, καθώς
go (FAZ
πρωθυ
χευμένη πρωτοβουλ
ολέμου
Λόγω Τραμπ, Ερ
στις προκλήσεις που έχου
να αχούμε τα
είναι παράλογο
για να αμβλύ
όμενα σχολική
πρόεδρος
στη Συρ
μφαση
ια επιχειρήματα απ
διαρροής χα
α βοηθή
ητικού συμβουλίου της Ε
μια ισχυρή
ροβλήμ
λαος Καρμούξης, μιλ
Ευρώπη, ιχανη να δρα. Στην πραγματικό
παράλογο να αnούμ
Είναι οι
Τσίπρ
πρας.
φόρου Cap
ας επ
χειρημ
k στη Νέα Υόρκη
ρογραμμ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα