Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Τα νέα μηνύματα
Με Ai- Βασίληδες
Η λογοτεχνία στην
ράμα.
δρομείς θα
υπηρεσια της ανατροφής, για την Τ.Α. μετά
πλημμυρίσουν
Ημεγάληλστεlαστη Δράμα(1933)
της εκπαίδευσης
TO ΤαΚΤΙΚΟ ετήσιο
οι κεντρικοί δρόμο
και της διοίκησης
συνεδ
της ΚΕΔΕ
ΦΡΟΥΡΑΣ
της Δράμας
να μαζε
χρήματα
τέα της
AK-OP
για φιλ
ελ. 3
σελ.7
σελ 8
Με νέα εγκύκλ
Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου
Το Δικαστικό Μέγαρο Δράμα
Ασφάλιση ΟΓΑ κα
απέκτησε φορητό απMδωτη
Δράμας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου
εξάμηνη άδεια εργασίας
βουλί
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
σε παράτυπους αγρεργάτες
Σοβαρά και πολυεπίπεδα
ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ
ΟΓΑ, με τη
απινιδωτής (AE
ερμηνεύεται σχετική διάταξη
Τα προβλήματα λειτουργίας
ολίτες τρίτ
διαμένουν στην
ασχολητου Νοσοκομείου Δράμας
ως εργάτες γη
με τη
ργάτες γης
Σωματείο: «Η νέα Διοίκηση του Νοσοκομείου δε δείχνει καλά δείγματα γραφής
σχετική άδε
χορηγε
ξι μηνων
ορίζονται στην εγκύ
ιότητα έχ
Περιφ
κλιο, την
ίου Δρά
ξέδωσε
τους παρέχετ
ρειες της χώρας
θέσεις
είο Δραμας.
για εξαρτημένη
ροτική οικονομία.
Επί της
ίας, η εγκύκλιος αφορά
ατήσει όρθιο
εγαλύτερου μέρο
κάλυψη
Νοσοκομείο, χωρίς όμως
ριπτώσεις
γατών γης
βαρά προβλήματ
μετωπίζει το ίδρυμα.
εργαζόμε
διοργανώθηκε.
στην πτη
καθώς
ργάτες
Φεβρουάριο
ροφικές εγκα
άσεις, αλλά
Σχολείο Δρα
αλιεργάτες
ωτικές σχολές χορού της Δράμα
στην "απογύμνωση.
μεταφέρ
ίο Εργαζομέ
νικού Νοσ
της μετάκλησης, χωρίς δυνατότητα κάομεία Καβάλας
Αλεξανδρούπολης
καταβλήθηκε
με παρά
Δεκεμβρί
ύλλογο Δράμας. Από
ρ των χωρών.
εκδήλωση προήλθε
Ο χρόνος της άδειας εργασίας
έξι αλλά
ομείου Δρα
ργαζομέν
σηλευτικό, κυρίως, προσωπι
σημείωμα, προτρέποντας
ερωτικό
Διοίκ
ιδρύματ
κρυνσής τους από τη χώρα
Χολερυθpινομέτρου για
νάγκες της
μοντέλο λογιστι
wκού Νοσοκομείου
Συνεπώς
ηνία έναρξης
εργαζομένων
έπεται επίση
ισχύος της άδειας ερ
με την ημερομηνία έκδοσης τη
ερινά εργάζονται
ικό Μέγαρο
Σε κάθε περίπτωση
οι ως άνω πολίτες
Με εξαιρετικά επείγον έγγραφο έως 16 Δεκεμβρίου
Το Υπ. Εσωτερικών ζητά από
γασίας, ασφαλίζ
ΟΓΑ με εργοσημο
Δικηγορικού Συλλόγου
ργάτες
Δήμους και περιφέρειας την άμεση
ναστάσιος Πούλιος σε δηλώσει
ολη απομάκρυνσης
εδάφους της χώρας, με εξαίρεση
Έβρου, Περιφερειακές της Περιφέκαταγραφή των αποθεματικών
Ξάνθη
και Ροδόπης Ενότητες
κυρίως αρμόδια για την
τών, ιδιαίτε
δημόσιου
κής Μακεδονίας
Θράτικών λογαριασμών
φορέων της
έγγραφο
φερειακών Ενοτήτων της Περιφέρε
Βορείου Αγαi
ους ΔήΕνότη
ζικούς λογα
ρπάθου
και Καλύμνου της Π
ς 31 Δεκεμβρ
αχείριση
ριφέρει
οτίου Αιγαί
ο ευνοικό προγραμμα
μων γενικής κuβέ
Οι πολίτες
διακανονισμού ληξπρόθεσμων
χτούν
δουλέψ
ως εργάτες γης
σχων ασθε
οφειλών της ΔΕΗ
έγγραφ
ΟΓΑ, αφ
θα έχο
θησαυρο
πραγματ
μέρες εργασίας
ίο Εσωτ
ρέχον ημερολογ
όγραμμα δι
κές προβλέ
λογαριασμό θησαυ
γούμενο δωδεκάμηνο.
υλών στη ΔΕΗ, μετ
ραπεζκοί λογαριασμοί
κεντρικός λογ
γκύκλ
τες της Ελλάδο
συνεχόμ
χων διεθνούς
Λογαριασμός πάγια
ός Οικ
αταβολή
ιακές ροές από
Χρηματικά
ίας, αλλο
υχε μεγάλης
ίους έχει χορηγηθεί άδει
μονής χορηγεί
δη σε αυτό
αγραφ
σύμβουλος τη
πλαίσιο της
αγραφής
σό άνω
ευρώ, με
Εξάμηνη διάρκεια στις
πλήρους
ραφής της αίτησης.
διάρκει
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
απλής
αγραφής. Η
ότερη αλ
ADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΝΑΡ. ΝΕ.Τ 4375
Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
άρνηση τη
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
κής άδει
ας ως προυπόθεση για
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΡΓΟΥ
την πρόσβαση στην αγορά εργασίας
λτων τρίτ
parpet.g
ON. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 58 ΔΟΞΑΤΟ 825210
»,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΚΑΛΑΜΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα