Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
αναχόπουλος: λάθη και yέμ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο -TO:1.00E Α.Φ. 4842 Πiμπτη15.12.2016
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
αράταση στις
Μαξίμου
προθεσμίες για
Συνεχζεται για τρίτη χρονιά το πρόγραμμα Δεν θα παραδώσουμε τη χώρα
το νέο
στους πρόθυμους
Αναπτυξιακό
Evχοστολίδια
Αύξηση 172%τον όγκο
Το Υπουργείο
Ανάπτυξη
ότι, παρατε
για έ
οικοδομικής δραστηριότητας
προθεσμί
νέου Α
ξιαxού Νόμου «Γενική
Επιχειρηματικά τητασ
ξάρτητες ΜΜΕ»
"Νέες Α1
Υπενθυμίζεται ότι η
βολής
ηκτική ημερομηνία
ήταν η 20ή
Δεκεμβρίου 2016
Κομισιόν
εwwος Δείκτης lι
προς ΔΝΤ
Το ελλην
Χαμηλός όγκος συναλλαγών
Πτωτικό άνοιγμα
πρόγραμμα είναι
στο Χρηματιστήριο
Trν άποψη ότι
Αθηνών, με τις μη τραπεζικές
ποίησης υποχωρε
όmoτο εξέφρασε
μερα,
μετοχές
Τρίτη, η
συνέχιση της διόρθωσης. Ο Γswoός Απότις μετοχέςτης ής κεφαλα00 διαμορ.
Δείκτης Τιμών στις
τη μεγαλύτερη άνοδο
φώνεται στις 636,7
μονάδες
xorταreάφουν οι μετοχές της
σχολιάσει τις απόψεις
που σημειώνοντας πτώση 0,57%. Η αξία
Motor Oil
Εξέφρασαν αξιωματονοι του
συναλλαγών αντοχ
Αντι0tτως τη μεγαλύτερη πτώση
με ανάρτηση
καταγράφουν μετοχες της ΕΕΕ.
Toqueίου.
«Διαβάσαμε προσexτιxt την
σημειώνει πτώση σε ποσοστό 064%
άgτηση
ΔΝΤ» ανέφερε
η Avi
ον εν
Τον Σεπτέμβριο η οικοδομική δραστηριότητα εμφάνισε
αύξηση 1%
ριθμό
aιοδομιsών αδειών, 18,4%
Δύο Κυριακές ανοικτά καταστή
στην επιφαν
ο, ωστόσο
ποoγgαμματος του
δο 12μήνου όσο nαι στο 9μηνο κινήθηκε
πτωτνιά.
μια στις ενδιάμεσες εκπτώσεις
επιστρέψει στην
Σύμφωνα με τα προσωρι
μενο με βάση τις εκδοθστις αγορές»
νάπτυξη
είσες οwoδομw.ς άδειες,
στοιχεία της Εwwής ΣταΣυνεχίζοντας, η
σημείωσε πως ΕΜώα έχε
τιστικής Αomς (ΕΛΣΤΑΤ), ανήλθε σε 1.074
δομικές
Δύο Κυoαχές προαιρετικά
ήδη εφαρμόσει αντι oές
τον Σεπώμβριο του 2016 το άδειες, που αναστοw
θα μπορούν
Οπως αναφέρεται
μεταρρυθμίσεις
Είναι εντός
eμπορxά καταστήματα κατά τη 116, η σχετκή απόφαση είναι μέγεθος της
Συνολικής 211,2 χιλιάδες m2 επιφάνειτροχιάς για
ενδιάμεσων αρμοδιότητα
ας και 909,1 χιλιάδες m3
τοις συμφωνημένους διμοσιο
sττώσεων, σύμφωνα με όσα
eρειάgχη, ενώ ανξάνονται
ής-Δημόσιας) όγκου
νομικούς στόχους» uaτογgαμσχέδιο νόμου γ
30 από 20
προβλετει σήμεμίζοντας την ανάγκη
στο σύνολο
της χώρας, μετρραoνόμος, ο ημέρες
θεσμοί αναγνωgίσουν απά
μεσων εκπτώσεων.
στη Βουλή.