Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑAΩΝΣ ΚΥΡΟΥ
Δεν υντής (1898-1913)
Α ΚΥΡΟΥ
918-1950)
ΚΥΡΟΣΑΚΥΡΟΥ
918-1974)
ΜΟΝΣ ΚΥΡΟΥ
97-199)
ΣΥΝΝΕΦΙΑ:
ρού από
να-ήμt
έδινα.
βλητοίμέχρ
Οι «μπούληδες»
της Αριστεράς
Πολιτευτής τής Δεξιές και γόνος κλονσlας
συνάντησή του μέτόνtΚαμlvo,
Ομως ές ξεχάσουμε τόν κ. Καμένο,
συλλήβδην Προbaουργός. Ποιοι
δέν συμμετε%ανσέ
διαδηλώσεις, καταλήνειςκal
νομική καταστροφή
Αριστεράς, l δxoτοι τά διbλωσανδλα. Διότι
ζημιά προκαλοόν
διαπραγμάτευσης οodέξαμίΑλλά και σήμερα δλαδdgνουνδτιδδηγοdeράζουνtmδόματα σέ συνταξιούχους, παρά νάδιαρισμό της νemας.
Σημερα
ή συμφωνία
κή ψηφ
μισθό
Διεθνές δveιδος
φωνία για
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016
Αριθμ. Φύλ. 406281 Τιμή 1,50 €
υς 1, Τ.Κ. 11635, A
της μητρό
Τηλεφ
400, Φα
017040
Σελήνη 16 ημερ
Καταχ
σεις: 210 3220482, Συνδρομές
7.34-Δύσις 5.07
ολή ηλ
Ετος 1406
Γιατί είναι κρίσιμη
Αρχαία και
σύγχρονα ναυάγια
η 27η Φεβρουαρίου
Γράφει ή
Μαρία Μπαλοδήμ
αρχές
με γιά άλλη μιά
φορά στή
ρίνης Λ
δη, για να δ
με κά
Το όριο αντοχής της Κυβερνήσεως
θά φιλ
γιά λίγ
ιρό στό
ής Ακτής Μ
ΠΑΡΑ τη
νη πολιτική
τούς δα
νη. Η ολοκλή
τόν Πρωθυπουρδρύμ
γιά μ
ρόγραμμα
βεβαιότη
χρι τις
μεγάλους. Πρόεδρος της Δημοκρ
νη τη
μαζί μ
Γραμμα
ς δημ
για να τιμήσει τη
ην άνοιξη
υπάρχ
δήλωση, να δει τα
ελαφρύνσεως
ρω0ε ομόλογο iψους
πολιτικός κύκλος,
από τις ερ
ες γιά τό
τα νεότερα στοιχ
ESM. M
ας δύο
ές με
ρχει καμμία ανάλογη ύπ
γκλωβίζονται όλες
πό τις ενάλιες ά
2014-2016
(ESM)
Παπανδ
χρέωσις
ραμστην Βιβλιοθήκη δ
το ΠΑΣΟΚ ελέγ
τον ΟκτώΕάνόκ.Τ
μπαγή δόρ
λών μ
ματοδοτον Οκτώβρ
ματα από χαλκό, μόλυβδ
άγαλμά
έξασφαλισθ
χαν φθάσει σέάδιέξοδο.
γιά τό
ρο, γυάλ
η, χρηστικά ά
νη δόσις από τούς
Πρωθυτο ύψος
άφορολογ
χρυσά κοσμήματα
χώρας, ή πληρωμή πολύ δύσ
ό πλοίο, άσημέ
λαθάμt
να πραγμα
ο πλο
ΌΑντώνηςΣαμαράς και ή Ν
σης μ
Εκτός εάν τά
τούς νη
Δημοκρατία εξελέ
σημα γεύματα
τος κατά σειρά Πρωθ
ργός που
2012,
Θάέγκλωβισθείστόviδιο διετή
θα μας δώ
κύκλο, οδ
ότητος
ς πληροφ
ολοκληρωθεί ή
απότομα,
Χειροτ
α το κλε
Η Δρ Αγγελική Σίμωσι, Πρ
μένη ΕΦ
αξιολογήσεως
ςΈναλ
ς μιά
ήσει τούς όποιους
όν χρον
αναδρομή στις
έως τα νέα δεδομέ
ΖΑ ελέγ
νουάριο
ις τελ
τυχώς τη
ην σελ. 8
άξολόγη
Απειλή οι λοιμώξεις
βουλές στα ζευγάά να αποκτή
αγόρι. 25 yωστόν, στη
Tνδία τάκορt
επιθυμητά, διότι
απφέρουν
ώσες Μεταξύ λοιπό
Εύλογη ή ανησυχία των πολιτών που νοσηλεύοντα
Συζητήθηκε
ό πρωινό, ή έρωστην Σ
κή Αραβ
κή επαφή συγκεκριμένες
αταλαβα
ημέρες εβδομάδος, και
ΑΣΕΙ προσφά
εσεις στην Εiρώπη
Hiποστελέχ
γιατί. Το ότι
γιά τις γυναίκες
λοιμώξεις που οφείλο
γό Αμύνης
(ECDC), άνθ
Προλήψεως λοιμώξ
στην οξ
ά μικρόβια και την πρώτη
Ούpσουλαφόν ντερ Λένα
φαινομένάλωση
αρνήθηκε να φορέσει τη
γιατί υπάρχει θη
ην Ευρώπη
κό ρόλο παίξε
54,7%
μειακέ λοιμώξεις
λέχωσις
χιτζάμπ) πού
γυναίκες πρός την
φάλι, κατά
σύστημα Υγείας
να βρεθε
ρκεια της νοσηλείας
Αatεt όμως
επιση
αθώς παρα
εξηγήσει
Ελλάδα, τάiδ
σκέψεώς της στην χώρα.
άνοησ
ότι περ
το 10%α
Ερμανίδα υπουρελπίζουν.
λοιμώξ
βάλλειή Ελλ
γός φορο
την μαντή
iατρονοση
μεγαλ
ας, οπως
λα, σεβόμενη τις συνηθε
φανίσεως
ώρας, δεν Emρεπε
Ελλαδα
λοιμώ
ακή όμορφιά, χαρ
ές λοιμώ
την Γ
ψηλότερο
ή τις τρα
00 άνθρώ
κής θεραπείας ένη
γος γιά
ο έλλ
ο σύνά φορ
Πάκαι νεογνών, rγγίζονταςτό50%
επέλεξε
ή άρνησις
μα Υγείας κόστος άθρο
θηκε συνέπε
μία από τις πρώτες
ρα μας
Εθνών βραβείων γιά
δηλωσε
άφους. Η
ρκελ περί άπαγορ
Της ημερας
άπό τόyo
με μαύρο
άθετες μεταλ
ςε ρίγες
από το κόκαμο καί
Τσιτάτα χαίβασικές διαφορές
το μωβ έως
δείχνει μιά υπάλληλο
στό στόμα μιά
σμένη μικρή άλεπού Στή
ό, άλλα
ρεί τις... αποστάσε
φοβισμένη και επιφυλ
ey-eye
κή Μετά ξεθαρρεύΕ, τρώει
Συμβού
Ένας Αμερικανός στρατιώδεν άντεξε τις
ρώει άπό τό
Απόδειξις ότι τα
ασκήσεις και.. άποκοιμένος στό
έδαφος, με αποτέλε
πάρουν το όπ
θέσει προς
ολογήθηκε
στά, αλλά
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
της Εστίας»
αφετον Αθηνών ετελέσθη
μόσυνον χαί