Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
νάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ
14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26698 ΕΤΟΣ 87ον
Αφορολόγητο μόνο μέσω καρτών EBRD: Οι Ελληνες
υποφέρουν πολύ
Το ν/σ για τον πτωχευτικό κώδικα προβλέπει μεταξύ άλλων την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωΠερισσοτερο απο
των εισοδημάτων και την υποχρεωτική συναλλαγή με πλαστικό χρήμα πάνω από 500 ευρώ
ότι στην Ανατολική
Ευρώπη κατά το
λούς αποχάλυψης αδήλω2008
προηγουμ
θελής απ
λέτη της Ευρ
Τράπεζας Α
ΑναAuτιχότερα
γχρότησης χαι Ανάπτυξης (Ε
αφορά
μοσχέδ
EBRD), η
μική xpιση στη
ροβλέ
ότι ό
Ελλάδα είχε βαθιές
ευρύτατες επ
μουν θα μπορ
να υπος, επιφέροντας στους απλούς
ητιχέ
θρώπους δεινά μεγαλύτερα
ή αρχικές δηλ
ν προ%άλεσε η παγκόσμια οικονομική
την 31.5.2017
ριση της διετ
2008-2009
θυσμούς της Ανατολικής
Ευρώπης.
χαν δηλ
στο παρελ
οτελέσματα της μελέτης περ
α εισοδήματα ροβλ
λαμβάνονται
πρόσθ
φόρος 8% ανη
LIS) (Η Ζωή σε Μετάβαση) της Τράπ
δήλωσή
ρουσιάξ
31.3.2017
δήλωση υποβληθεί μετά την ημερομη
χρήση χρ
ν χαρτών
φορολόγη
με τη χρήση πλαστ
α ταραχές στη
ριοχή διαμόρφωσαν τη
Αχόμή, πρ
έως 31.5.2017. Ο προσθ
τη διάρ%
χρήματος
φόρος θ
για τη
οθελή αποκάλυψη αδήλωτων ε
εισόδημά
άλυψη
για δηλώσ
δήματ
φορούν
Η τρίτη κατά
σοδημάτων προβλέπει μ
θεσπίζ
2001, 23% για
δήματα
μοσχέδιο για τον πτωχευτικό
υμαίνεται ανάλογα με τη
ρίττωση, μ
2002, 22% γ
Εν κ. Τσακαλώτος:
ς ηλεκτρονι%ές αλλαγές
άλλαγμα την απαλλαγή από άλλα πρ
δηλωθεί ω
δήματ
2003, 16% για
η Βουλή
2004, 15%
«Το ΔΝΤ έχει
Μεταξύ άλλων, χαθιστά υποχρ
2007, 6%
αλλαγ
κάνει ελάχιστα για
τη χρήση
αι για ρυθμ
2008, 5%
ου στοχεύ
500 ευρ
ροβλέ
να ελαφρύνει τις
αφορολόγη
συνδέ
ό με συ
ση της φοροδια
στην αντιμ
νος δ
Από ε%
2 πιέσεις σε βάρος
HEι περ
θε φορολογ
δήλωτης φορολογη
με τη
της Ελλάδας»
Φρ. Ολάντ: «Θέλω τις επόμενες μέρες να εργασθώ
Το ΔΝΤ
για τη δεύτερη αξιολόγηση»
ει ελάχιστα για
πιέσεις σε βάρος της ΕΑ
λαφρύνει τ
λληνα Πρόεδρο, Προκόπη Παυλόπουλο
Συνάντηση του
Γάλλου Προέδρου
ς, υποστηρίζει ο υπουργός
με τον Ο
μxών, Ευκλείδης Τ
ή εφημερίδ
η βρετ
βρέθη
η αξιολόγηση, η
μέρες
ση στη
για τη
χει το θάρρος τ
ρη αξιολόγηση, τόσο για την Ελλάδ
ποία χάναμε τα πάντα για να
ρέψου
θώ για τη δεύτερη αξιολογήση, ώ
μας βοηθή
λύση της. Το δ
για την Ευρώπη
με την
ρο, ήταν
υπάρξουν θε
ελέσμ
μέγεθος ή/
για την Ελλάδ
ροσφιγ
για την Ευρ
Σ-/LA
ή διάρ
τη χρ
Ο Γάλλος Πρόεδρος
αφέρθηκε στ
Γάλλος Πρόεδρος, Φρ
η» δήλ
ραμονή
για τη
Δεν θα ρωτήσουμε κανένα γiα να
με την ε
ρια συ
της Ελλάδας στη
ρωζώνη
ξης Τ
μετά τη
με πολύ
δώσουμε σε όσους έχουν ανάγκη»
ληρές δεσμεύ
ύχθη%
Ελληνα Πρ
Αλέξη Τ
ν η κυβέρνηση
δρο, Προκόπη Παυλόπουλο.
υποχρεώθηκε ν
δέχομ
Η Ελλάδ
Σήμερα οφείλου
να προχωρήσουμ
τη Γαλλ
χώρα νη
λύ σημ
ρμοδιοτή
ν θέλ
ρο. Να δείξουμ
ήριξή μας
φορά της Ευρ
φορα στη
τα ανατολιxά σύνορα της Ευρω
όλους αυτούς που φιλάνε Θερμοπύλες
αλληλεγγύης, αλλά και στην ελά
στη Γαλλί
την Ελλάδα» δή
Αλέξης Τ
Γάλλος Πρόεδρος.
φρυνση
θα τηρή
αλλά τα χρήματ
λεονάζουν δεν θ
ρόγραμμα μέχρ
δεν έχ
για τη
δύο ή
ρωτήσουμε χαν ένα για να τα δώσουμ
αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγχη
αποφάσε
να αντα
ργος.
με τον λληνα ομόλογό του: «Το πρώτο α
Τα νησιά της πρώτης γραμμής ση
βάρη ολόκληρης της Ευρώπη
λέξης Τ
ότι έχουμε ηθική υποχρέωση να δ
με μια
α οδηγήσ
α εργαστώ για να μπορ
βγουν από τη δ
λάχιστη
δοση στ
βάρη όλης της Ε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα