Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3414O • ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Ο ∆ήµος Αγίας Παρασκευής εκµεταλλεύεται την µεγάλη µείωση που
έχει υποστεί η τιµή ακινήτων και αγοράζει το κτήµα και τη βίλα Ιόλα

Ξεχωριστή
επίσκεψη
Το 8ο ∆ηµοτικό σχολείο
στο ∆ηµαρχείο Βύρωνα
ΣΕΛ.10

Από αύριο
η χορήγηση
δελτίων
µετακίνησης
ΑµεΑ
Ενηµέρωση της
Περιφέρειας Αττικής

Τα ...καλά
της κρίσης

ΣΕΛ. 3

«Μπορεί η πόλη
να πάει πολύ
καλύτερα»
Συνέντευξη του επικεφαλής
της µείζονος µειοψηφίας
του ∆ήµου Ζωγράφου
Π. Αγγελόπουλου

Την καταρχήν έγκριση για
απευθείας αγορά του κτήµατος (6.678 τ.µ.) και της βίλας
(1.600 τ.µ.) Ιόλα, επί των οδών
Οµήρου, ∆ηµοκρατίας και Χρ.
Σµύρνης στον Παράδεισο,
αποφάσισε µε µεγάλη πλειοψηφία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αγίας Παρασκευής.

Το ιστορικό διατηρητέο κτίριο
µε τον περιβάλλοντα χώρο
έχει χαρακτηριστεί, µε τροποποίηση του εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου Αγίας Παρασκευής (ΦΕΚ 451, 31-82000), ως «Κέντρο Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων» του ∆ήµου. ∆εκαέξι χρόνια, όµως,

ΣΕΛ.8

Τιµήθηκαν Χρυσοί
Ολυµπιονίκες
και Παγκόσµιοι
Πρωταθλητές

διαπιστώνει τη δυνατότητα
απευθείας αγοράς του κτήµατος και της βίλας από το ∆ήµο
µε τίµηµα πολύ µικρότερο του
αρχικού και εισηγήθηκε στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο την καταρχήν έγκριση.

ΣΕΛI∆Α 8

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΟΥ ΙΛΙΣΙΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ∆ήµος Περιστερίου
βράβευσε τους: Λευτέρη
Πετρούνια, Βλάση Μάρα
και Λευτέρη Κοσµίδη
ΣΕΛ.16

µετά από τη δέσµευσή του το
ακίνητο δεν έχει περιέλθει
στην κυριότητα του ∆ήµου ή
του Υπουργείου Πολιτισµού
για να αξιοποιηθεί για το σκοπό που προορίζεται.
Σήµερα, µετά την µεγάλη µείωση που έχει υποστεί η τιµή
ακινήτων, η ∆ηµοτική αρχή

Χωρίς το «µεγάλο θέµα»
Η έγκριση του Προ πολογισµού του Οργανισµού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριµνας Ηρακλείου Αττικής και η ανάληψη της
αρµοδιότητας για την χορήγηση προνοιακών επιδοµάτων από το ∆ήµο
θα τεθούν στο σηµερινό (17:15) δηµοτικό συµβούλιο.

ΣΕΛ. 3

Προγραµµατική Σύµβαση µε αντικείµενο το έργο «Αποκατάσταση Κατασκευαστικών Προβληµάτων Ιλισίου Κολυµβητηρίου», συνολικής δαπάνης 600.000 ευρώ µε
ΦΠΑ, υπέγραψαν η Περιφέρεια Αττικής και ο ∆ήµος Ζωγράφου.

ΣΕΛ. 9



Τελευταία νέα από την εφημερίδα