Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
Ο ΔΡΟΜΟΣ
ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τις επενδυτικές ευκαιρίες
Την βεβαιότητα, ότι ο αυτοκινητόΓια τα ζητήματα του θαλάσσιου
δρομος της Ιόνιας Οδού παραδf
που ανοίγονται στον ενεργε
περιβάλλοντος, των υδάτινων πό
ακό κλάδο, παρουσίασε στη
δεται σε λειτουργική κυκλοφορία
ρων και της κλιματικής αλλαγής,
Νέα Υόρκη,ο υπ. Περιβάλ
τον Μάρτιο του 2017, εξέφρασε ο
υπέγραψε συμφωνία ο αν. υπ.
λοντος και Ενέργειας Παρυπ. Υποδομών και Μεταφορών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σω
Χρήστος Σπίρτζης
γος Σταθάκης
κράτης Φάμελλος.
Σελ. 5
Σελ. 4
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 Αριθμός φύλλου 836 0,50 ευρώ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
EΦΘΑΣΑΝ ΗΔΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
Ποια ηουμ
Του ΑΝΤ
Σελ. 3
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
«Συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε επι
Στην δυναμική αναπτυξιακή πορεία
και εντυπωσιακή άνοδο που κα
τυχώς σε ένα ιδιαίτερα ευμετάβλητο
ταγράφει η Λουξ στην εγχώρια και
περιβάλλον, σε όλες τις αγορές που
διεθνή αγορά, αναφέρθηκε ο Πρόέχουμε παρουσία», δήλωσε ο Διευ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
εδρος της εταιρίας Γιάννης Μαρθύνων Σύμβουλος του FFGroupΤζώρΟριακά κέρδη
λαφέκας, σημειώνοντας πως συ
της Κουτσολιούτσος, προσθέτοντα
νεχίζει τη δημιουργική πορεία της
πως οι κλάδοι του Ομίλου επιδεικνύκαι πτώση τζρου
ουν αξιοσημείωτη αντog.
Σελ. 9
Σελ. 8
ΟΔΗΓΕΙ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ
Για ακόμα μία φορά οδηγεί τις εξε
Η ποιότητα αποτελεί απάντηση ασπί
λίξεις στην εγχώρια α
τροφδα στη διολίσθηση της ανταγωνιστι
κότητας από την υπερφορολόγηση
μών, με την εγκατάσταση του πρω
τοποριακού συστήματος ψύξης
του εληνικού τουριστικού προϊόντος",
CO2OLtec στο νέο ΑΒητικό κατά
είπε ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού
στημα του Ρεθύμνου, η ΑΒ Βασ
Επιμελητηρίου Γιώργος Τσακίρης
λόπουλος, με την VP Marketing &
σχολιάζοντας την μοναδική επιτυχία
Strategy Ζέτα Χειμωνίδου
του Ελληνικού Πρωνού
Σελ. 10
Σελ. 6
στον ιστότοπο www.vradini.gr