Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 6.00 π.μ.

5oC, 12.00

www.enimerosi.com

14oC, 6.00 μ.μ.

8oC - Υγρασία 66%-92% - Άνεμοι: NA - A 1 μπ. - Ανατολή ηλίου: 7:30 π.μ. - Δύση ηλίου: 17:06

Σαββατοκύριακο 10&11 Δεκεμβρίου 2016

€1

Αρ. Φύλλου 4311

¼ëåò ôéò åêäçëþóåéò ôïõ åïñôáóôéêïý ôñéçìÝñïõ 12&13 >>

ÁëÜñìá!!!
õðü ôïõò
÷áñìüóõíïõò
Þ÷ïõò
ôçò êáìðÜíáò
ô’ Áãéïý

Ç êáèçìåñéíüôçôá óôçí
ðáëéÜ ðüëç - êáé ü÷é
ìüíï- ñõèìßæåôáé áðü
ôçí êáìðÜíá ôïõ Áãßïõ
ç ïðïßá âñßóêåôáé óôçí
êïñõöÞ ôïõ ôñïýëïõ,
óçìáßíïíôáò üëåò ôéò
þñåò êáé ôá ìéóÜùñá.
Ôï óçìåñéíü ñïëüé ôïðïèåôÞèçêå óôá ìÝóá
ôïõ 19ïõ áéþíá.
Ùò ôüôå, ç êáìðÜíá ôïõ
Áãßïõ ñýèìéæå Þäç ôçí
êáèçìåñéíüôçôá ìå ôñßá
óçìÜìáôá.
Ðñüêåéôáé ãéá áíôßóôïé÷ç ðáñÜäïóç ìå áõôÞí
ôçò ìåãÜëçò êáìðÜíáò
ôïõ Áãßïõ ÌÜñêïõ óôç
Âåíåôßá. 2&3 >>

ÊõñéáêÞ
ìåóçìÝñé
ç Üöéîç
Éåñþíõìïõ 5 >>

Äýóêïëç
ç êõñéáêÜôéêç
Ýîïäïò
ôïõ ÁÏÊÊ
óôç Í. Óìýñíç 17 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα