Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 09.12.2016
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 20ο Αρ Φύλλου: 5647
υφιστάμενη φορομπηχτική πολιτική όχι μόνο παρατείνετα
αλλά επιτείνεται αχόμα περισσότερο
Πλεόνασμα Μαι μέτρα στην Η0ουφή της γαλάζιας ρητορικής
Αύξηση στις καταγγελίες των πολιτών προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή
Ποιοι χλαδοι «ταλαιπomγ> περισσοτερο τους%αταγιλοτές
Νομιχό
Αύξηση στις καταγγελίες των πολιτών προς τον
Συνήγορο του Καταναλωτή. Υψηλά τα ποσοστά
Συμβούλιο
δικαίωσης, αλλά χαμηλή η χρηση των εξωδικαΑποζημίωση
στικών διαδικασιών επίλυσης. Το e-mail δημοφι€800.000
λέστερος τρόπος αποστολής των αναφορών. Ποιοι
στην οικογένεια
προσφεύγουν περισσότερο.
Τα nαταναλωτικά αγαθά, οι ταχυδρομικές και Γρηγορόπουλου
ηλεκτρονικές επικοινωνίες χαι ο χρηματοπιστω
Αποζημίωση ύψους 800.000
Stop ΟΑΕΕ στην μεταφορά
τικός τομέας, βρίσκονται στην χορυφή των καταγ
ευoώ επιxύ
Συμβούλιο
Κράτους
γελιών των καταναλωτών, όπως ατές αποτ
χρεών Χάτω των €5.000 στο
Αλέξανδφ
υπώνονται στην ετήσια έκθεση του Συνηγόρου
του Καταναλωτή (ΣτK) η οποία χατατέθηκε χθες
Το 2013 η μητέρα
Αλέξα
στη Βουλή
Γρηγορο
λου, Τζέ
η αδερφή
ητwh Πρωτοδιxεin ζητών
από το Ελληννεδ Δημόσιο
βάλει συνολικά 2,7
ευρώ ως αποΔιάHριση για Vodafone
ημίωση για ψυχική οδύνη για
Αλέξανδρο
στα Health & Safety
Το 2015
Awards 2016
όφαση
Στην δ
ΟONενισμού Ασφάλισης Ελεύθερ
παγγελματworν (ΟΑΕΕ) θα παouιe
910.000
ψυχική οδύνη
στους
όθεσμ
5.000
την πλήρη λειτουργία
Ενιαίου Φορέα Κοι
κόμα μία χρονιά, η
μένα 650.000 ευρώ στη μητέρα
Ασφάλιση
θώς χθες
διαnρίθη
στα την πολιτική που eφαρμάteι
Συμβούλιο
Ταμείου δ
250,000
ην αδexgινε εισήγηση
Health & Safety Awards
λάνο υγείας
Διοικητή Δ. Τσαν ρη.
2016,
διοργανώνουν η
σφάλειας
συγκεκριμένη
ΔΣ την
χαι η Plant Management, υς της Επιπλέον, η Vodafone
απόφαση
ασκήθηHαy εφέσεις
διαβίβαση
χρεών %άτω
στο Κέντρο
σύμφω
ό τις δύο πλευρ
με σχετική
Είσπραξης Ληξυτρόθεσμων οφειλών (ΚΕΑΟ), όμως η
κοίνωσημάδα Υγείας
μμετεχόντων
Σnοπός
βραβείων
σκοπό έχε την
μητέφ
αίτημα.
αναδεί.
λύτερες σθητοποίηση, την ενημέρω
Αλέξανδρου
αδερφή
πρακτικές Υγείας
ση, αλλά
την δέσμευση
γορόπουλ
λειας στην Εργασία
όλων για
Νομικό Συμβούλ
Η Vodafone απέ
από την προαγωγή
Κράτους
μβιβαστιχή
aορυφαία διακριση WIN.
νση της διαφοράς
στην Κατηγορία τρόπου ζο)ής.
ς έγι
δεκτή.