Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΟΝΣ ΚΥΡΟΥ
ΔnΑυντής (1898-1913)
Α ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣΑ ΚΥΡΟΥ
918-1974)
ΑAΟΝΣ ΚΥΡΟΥ
974-199)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Αριθμ. φύλ. 40623 Τιμή 1,50 €
Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016
ΓΕΝΙΚΑ ΛΙΟΡΟΣΚΑTΡΟΣ:
ρόσκαιρες νεφ
Αννης της μητρός της Θ
ής αγ
Τ.Κ. 116 35, Αθή
ις με
μένη δρατότη
δυτικά.
ς της μητρός Σ
Τηλεφω
0400, Φάξ:
017040
Ο άνεμοι θά
Καταχωρ
ς: 2103220482. Συνδρομές: 2
70670
Σελήνη 10 ή
μποφόρ.
έως 16β
Ετος 1406
7.30' Δ
ς 5.0
Κατασχοποι
ΑΥΡΙΟ, ΣΑ
Οι απεργίες
ME TIN
εντείνουν την ύφεση
στα ελληνικα νησια
Τί άποκαλύπτειή χαταδίχη Γερμανού στην Ρόδο
ότι τόκiριοζητούμενο σήμερα εναι ή&άκτυξΚ
ναλάβο
ΘΑ ΠΙΣΤΕΥΕ
ας. Ομως, ως διπλωμα
άπέφυ- ακόμη
ιοφθορές. Σε μιά
όργάνoσε Γενική Συνομοσπονδία Εργατών
χνολογία,οiκλασικέςμορφές συλγαν τις
λογής πληροφο
αν τα
Δεν πρ
ρασθεί. Και σως ήάντίληψις αυτή
lργασιακά ζητάτό Διεθνές Νομισματικό
ίζει ά
από αυτά
εξυπηρε
αυτοις
λογηθεί στή
ά, πολλά ακόμ
σεις κανά
ρας. Δ
αλαρότ
μετασχ
εν υπάρχ
της έλλ
πηρεσίας άντι
υχος της
Οι σκλη
Τά μέτρα λιτότητας τοόxλήττουν τό σύνολο
μια μεγαλύτερη
μπειρ
ειδικής εκδόσεως ΕΣΤΙΑo
υφερή τουςήλικία, τα
στις άκριτικές
ση κινη
ώς έδρα
ιβλίο
ές στά
μανός, όποιος
ρονος
ελούν την τελε
άλυψη
εθνομάρτυρα
κάσθη από το
Και ό συγκ
Παύλο Μελά
ρώσει πληροφορίες. Κ
άθειρξ
δχt, τις ρο
Όμολόγή
ργάσθη
με τις
ότι έργα ότ
μορφές
ύθερος μέχρι τη
μαςήμοναδ
ληροφο
ταδίκη
ματική έγγύΑγώνo
νας Ιταλός σις, με
νάστες
000 ευρώ! Παλι καλα
ηση μο
ιά Ολλανδή, που
νους στα νησιά
φανίσθη. Να δούμε τώελεί iδ
πλωματική ιδιότη
υπόστρωμα γιά τη
4 χρόνια πού
ληφθεί στην Λέσβο
ράση άτόμ
ου θα μπορο
λικός θά έκτί
Τά οφέλη της τριμερούς
την δεκαετία τού
Υpανανμνημόνια(Ιρλανδία,ΠορτογαAα,ΚίΚρος,
οι άριθ.
οδήγησαν την λληνικήokονομlασέμαρασμό.Η
με Κύπρο Ισραήλ
40%, δ
δή άπό
63.000 σε 98.000
ά πρώ
ηλοπάρδαλις ένετάχθ
Μία στρατηγική σχέσις σε πολλά επίπεδα
Αυτό ήταν!Ofέξωγή
Aiτό lνδιέφερeτάδιcά μας κόμματα fταν
Κάνουν έναπεριορίσουν τόckβάρος τους πολτucόκόστος.
Αντί νά τό&ναλάβουν κό
ΟΙ ΣΥΖ
λ λιτικής προστασίας. Αυτό σημα
σε ταpάTκλοβlσουντήνokονομladxότό τέλμα και νάτην
ρά ό άνθρω
ού επεαλη
ντηση τή
Ελλάδος στη
κτείνει τις καλλιέργειές
ρούς Ελλάς-Κύπρος Ισραή
ας. ήAfyυπτος,
όχι μ
γιάνά τραφεί,
ιαφέρο
όνης, ήλ
γιά τά ζώα αυτά.
λογηT
φαλείας. Δ
6 δισ. ετών και όχι
την μεταφ
κότητοςτήςT
ής Αiγύ
αλήθεια ότι κά
00 κιλά
δεν τα πανε
Συνθή
Ελλάδα
μέσα στά
καλά με
όνι. Και διτήν συνδρομ
όποiαέντόπισαν500
σώσεως
is γιατί δεν
Σώματος της Ελλάδος, στη
κής σκό
τό άρ
Πάντως, απ'
exασε να βάις της όλης σχέσεωςώς«στρατη
ηλ. Η
of έξωγή νοι δεν μας
χειρόφ
από τις δη
Βέβαια, στή
όταν κατ&
Ελλάδα θά βρούν
ργασίας στις
ίς νεοφ
εξετάζ
νηση ovλά προφανώς τη
όν χώρο
ως γιά
ή, βάση ή
ραήλ αποτελ
ράτος πρό
την αντιμετώπιση φ
ησε, κατέρώνουν φόρους.
ράς και κατεστράρ
Σήμερα
Της ημέρας
ένας Ευρωπ
Τουρκία για να ένη
Στην Καρδ
γιά νά
σκεύασαν την μεγ
T62017
Επιτέλους ένα θετικό αποτέλεσμα
κόσμου!
και δεν δικό
ύτόlσχυρίσθηκε στενός Αυκό,
ολλά ανοικτά
έπλεξε γιά νά αγλικανε
ροέδρου, Ταγίπ Ερ
yάν. Μάλ
εκπομπέ
ζαχαροπλάστες έργάσθηξένο
γιά νά
ήκους 100 μέΑπό
όσους τη
τι, Από
παπ; Καλά 500
ζάχαρη, 500
6.000
ολύ φοβ
evσικά λοιπόν, νά
ά γάλα, 50
σε νησιά
μεγάλες
Από σότητες κανέλ
μέ τούς μετανάστες
Διαβάστε τα άρθρα
«Ενα όνειρο που τρίζει
ος L Καργάχος
ΣΕΑ 5
ελ. 3
νδία και Tράμπ
ςΜουρχογιάννης