Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τρία «deals υπογράomχαν στο Αραβο-Ελληνιχό Οικονομικό Φόρουμ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο -ΤΦ:1.00Ε ΑΘ, 4834 Τρίτη 06
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Επένδυση 3
Υπαγωγή στο άρθρο 99
Μειώθηκαν κατά 216 εκατ
ε?απ. στη
Προχαταρwwκή εξέταση
Στοmος τους τα «φέσια»
Manifest
σε Μαρινόπουλο για απάτη
του Δημοσίου
AMANIFEST
Επένδυση ύψους 3,5
go στην εληνική εταιρεία
διαχείρισης Εγκαταστάσ
Facility Management FM)
st πραγμα
ιρεία
μμετοχώ
Southbridg
μια επαγάmn το 2014
Ευρωπα
συμμετέχ
Επενδυτι2ό Ταμείο (βραχίο
νας της ΕΤΕπ
ιδρύθηκε το
από 13 χρόνια
Διονύση Αμμολοχίτη
παρουσιάζει
ανοδική
πορεία, με ωτοτέλεσμα πέρυ
άσει έσοδ
Μικρές Στα €5 χόβει την τιμή-στόχο
απώλειες στο
η Eurobank Equities
Χρηματιστήριο Σ
5,0 ευρώ από 5,2 πρ
EBITDA τη
ριόδου 2017
προσαρμόζει τη
τιμή-στόχο για
2018 της εισηγμένης.
τη μετοχή της ΕΧΑΕ ΕΧΑΕ
Η Eurobank Equities τονfgeι ότ
+1,49% η Ε
bank Equities,
ημέρες τζίgις προηγούμε
έκθεση στην
ία διατηge
ΧΑ έχt
τη σύσταση hold για τη μετοχή δείξει κάποια σημάδια ανάκαμ
ψης, δεδομένο που οφείλεται
της εισηγμένη
Οι νέ
κι ρίως στη θετική ειδησeογgαμήσεις της χgημc
πήχη φία για τη δeύτeρη αξιολογήση
ατά 4% (μέσος όρος) για
ές τάσεις
άνοιγμα της
versa.
Τις ομοιότητες ναι τις διαφορές ανάμεσα στους χειρισμούς
oοχικές μεγάλες απώλειες.
Πιθανή αλλαγή CEO στην ταχτική
της κυβέρνησης Σαμαρά
το 2014
και αυτοίς του ΣΥΡΙΖΑ
παρουσιάζει η WSJ. Τι έχει αλλάξει στο πολιτwό
gιxότητα στις
της 23ης Δεκεμβρίου
gχόμενου δημοu?πρίσμα
τος στην Ιταλία του
Eurog
p της Δευτέρας.
Τιμών
Ο Δεκέμβριος είναι ο πιο
σημαίνει η WSJ, σημειώνονΣτις 23 Δεκεμβρίου, στις 8:30
σύνθεση
από τις 610
ρίσιμος μήνας γ
τις διας ότι
έχουν
ρισμε
μπεριλαμβάν
γραφεία της D
πραγματεύσεις της ελλην
αρχίσει να αναgωτιούνται
θέτηση μέτρων για την
ακόμη η
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών,
κή Γενική Συν
φ- κής aυβέρνησης από το
αν το 2016 θα είναι μα επα16:05, διαμορφώνεται
ιρίας
η έγκριση
καλοκαίρι
2014.
μονάδες,
613,15
φέρει σημερινή ανακοί
σημειώνοντας πτώση 0,24%
ελεγκτών από τις
θέματα της ημ
ση τη
ρήσιας διάταξης, σιμπegιλαμβάν
αποζημίωσης
'πιθανή αποχώρηςή
ις 605
διeyθύνοντα συμβούλου τη θέση
μονάδες