Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΟΝΣ ΚΥΡΟΥ
Δεν υντής (1898-1913)
Α ΚΥΡΟΥ
918-1950
ΚfΡΟΣΑ ΚΥΡΟΥ
918-1974)
ΜΟΝΣ ΚΥΡΟΥ
974-199)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτερα 5Δ
Αριθμ. Φύλ. 40620 Τιμή 1,50 €
ΟΣ: Παροδ
ΑΙΘΡΙΟ
Σάββα ό
ήγιασμ
ς μάρτυρος
ρη βελτίωση
Τηλεφωνικό κε
400, Φ
213 017040
μοκρασία
Σελήνη 6ήμ
Καταχωρ
ις: 2103220482, Συνδρομές: 213 0170670
ως 14β. Κ.
26- Δύσις 5.05
Ετος 1406
Γιατι ειναι
Το τόξο τής
Διπλασιασθηχαν
ι οφειλές δημοσίου
παράνομος όΕΝΦΙΑ
Γράφει όΝαπολ
Λιναρδάτος
ς περί «δ
ά έχεις
ς πρόμοκρ
δημοσιου και των ορέαν
μερες, γ
τόν ύψ
συνειδητοποιήσει κανείς
Η άναλυσις τού διχηγόρου πού κέρδισε την δίκη στο ΣτΕ
ό όρος
δικτα
τος επικαλ
βας ή
ά πρώτης τάξεως
λυφθετή απάτη της ελληνικής
Το Συμβούλ
Για άλλη μία φ
λιτικής τάξης
ροσφάτως για άλλη
άρχει λογικός
2334-2337/2016)
μία φορά-με αφορμ
μές ζώνη
θορίμα. Διότι παράλληλα μiτόνμηδενισμό το ωλεlmP
ΣΥΡΙΖΑ. Η δημό
τής ή
Ελλάδα, στο Ν
ά μέλη
ιλοθέ
ό ψυχικό
γνωστή. Οπως
φορολ
ύς Δελφούς-ότι ό καθο
ό γεγονός ότι ή πρώτη
τόν τις παλαιέ
λίαώς
ση ήτανη
ς) αξ
Και ας
ξεχνάμ
φορολογ
όν καθορισμό
όπως έχ
την χρήση βίας
αντπάλων, α
Εφερε δόξα
φόρου κλη
δημόσιας
Η «Εστ
πού χει πολλάκι
γκη, οι άξ
ίτε έχει ασκήσει ή
λόγω ολ
ροσδιορισμό φορ
τημα άπευmθηκεστόvδικηγόρο ά
μό φόρων
όπως, μεταξύ άλλων, ό
ανταζόπουλο.
στην Ελλάδα τη
ό ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμ
ENOΙΑ,
ράνομη. Ακύ
της σχετικήςdyοράς,
με τα άλλα μέλη
Σεsτέμβριο τοο 2016 olληξuτρόθεσμες όποχρedτην υπουργική
όπως το ΠΑΣΟΚ
αποφυγή φα
ό δημ
φορολογι
ον ΣΥΡΙΖΑ. Κ
όέρώτη
λεση παλα
μπερίληψη
ΣΥΡΙής αποφάσεως, καθώς
ΣτΕ, ή ό
λιο τη
γνωστή. Ηάπα
προηγουμένη
ώσει τη
ντηση βρ
ία της άρ
με τη
αξιών, τουλα
ματικότητα μέσα από τακό
γυαλιά τή
λογουμένωνdπό την κτρωση τής
ώσεις το δημοσίου τομkgΤkπαρέλαβεστά37
ακινή
ρας (Ν. Βουτζάς, Φιλοθέη,
Συνέχεια στην σελ. 8
μές ζώνη
άκινή
κό και Δελφοί), κάτοχοι άκινή
ΙΣυνέχ
Καταιγιστικές εξελίξεις
ίας, που
ΠΕΝΝΕΣ
ροσφέρ
να φωτο
αμοιβής. Η απόστα εθνικα θέματα
τής αξιοπρέΑφόρητες πιέσεις για άνεδαφιμέςλύσεις
αί βά
000 υποΟΤΑΝ δύο
αγορα
βρει πρόσφορο έδαφος
Χορτοφάγος
Κακλιν στο Νιού ΜπράιτήςT
με ευθύνη
Χορζει προς κάθ
άστακόs,
ντασθείδτι θα επαναλαμβά
θυνση ότι τώρ
λις ήμε
όνομάνα έχει λλάξ
δομένα
ρξε έξαι
ότι στη
ύς λόγους
ις προς
ρχυτέλαγος,
ός, διότ
άποτυχ
νά τόν φά
ζωικό Amos
αλλά μαλλ
αλλά, άπεναντ
Στήν cαροηματικότητα κατά ήvμοιραaαiτή
όδρίζο
εις στα Δωδεκάνη
στην βάλ
με ασ
τούς διεθνείς
μούς μt
στην ά
νάληψις
κλιμανευση ψευδώ
κωση τή
ος, ήδποία ταυτοχρόνως εκδηλώήλικί
«διεθνή
λλόριζο.
βάρος δ
άθε λογ
60 ευρώ.
στην αναγνωρ
ρίως προς
αντιλαμβά
ότι ελπίς λύμέρειες σελ.
Εάν κάπο
σιάζουν ψευδώς
θεί μέ
έναν επίση
Σημερα
Της ημέρας
Ρωμαιο έαπό
ό τόπο. Το
πρέπει να περιμένει
ένο προβ
διαπέ
To fa
Χώρος λύση
Κτίζεται εμπιστοσύνη
τόBrogroup
Ράντι άπαγ
προερφαινο
εμφανίζ
κό Κέ
Χωρίς
ικρή γνώση
όπλάτηss
Πανάγος
Η Εστία χαθε πρωί
Τάφος
στην πόρτα σας
213 0170670
Μέένα τηλεφώνημα
"Oνέοςπρόeδρος
ZOLOTAS
Η υπάλληλος τηylva στό
Η υπάλληλος σταμάτησε