Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 03.12.2016
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 20ο Αρ Φύλλου: 5642
Χρειάζεται μια «έξυπνη φορολογική πολιτική»
Υπεοαποσβέσεις για να έρθουν επενδύσεις εισηγείται ο ΣΕΒ
Ποιες εταιρείες αποτελούν τα νέα πρότυπα ανάπτυξης
ΕπιχειήσειςΑνάγχες χρηματοδότησης 25io.
Τι αποκαλύπτει έρευνα της Grant Thornton για
Νέο όπλο στη
την εικόνα των επιχειρήσεων. Στα 14 δισ. ευρώ το μάχη κατά του
έλλειμμα κεφαλαίου κίνησης. Το 25% των επιχειλαθρεμπορίου
ρήσεων, μετόχους υψηλότερους από τα λειτουργιέwερ την
ελέγχ
χά κέρδη! Ποιες εταιρείες αποτελούν τα νέα πρότ
υπα ανάπτυξης
μηχάνημα Xray
οποίο παρ.
ασε σήμερα
Τελωνείο Πειραιά, η υφυπο.
Γwάντιες ανάγκες χρηματοδότησης συνεχίζουν
υorός οwaονομικόν Καταίνα
να εμφανίζουν οι εγχώριες επιχειρήσεις, χαθι
ΕΕΔΕ: Στις 7 Δεχεμβρίου
στώντας επιτακτική την αγκή επίσπευσης
πρώτο σύγχgενεργειών κυβέρνησης και τραπεζών για την απο
μηχάνημα με ακτίνες
θα πραγματοποιηθεί το
θα έχει
η διάθεση
τελεσματν ότερη αντιμετώπιση των προβλημαουργείο
μικών
τικών -εταιρικών- δανείων.
μάχη κατά
100 CEO Summit
της Εταιρείας Παπαστράτος
μιxάν, όπως
ένωσε η
άτσιου, εί
διάστημ
οχήματα
Σύμβουλος Παμπ Ελλάδα
επόμενη φάση
χαι ΗΠΑ ήταν, είναι χαι θα
Εχουμ
πολιτική
βούληση στον αγώνα
η οποία
παραμείνουν φίλοι
Ηγετιxές μορφέ
κλησίας, τη
ό τις προηγούμεν
αθλητισμού
στήμης
της τέχνης αναδεικνύ
δύναμή
Οι ΗΠΑ πgοσβλέ
ορίου της ΚΕΔΕ,
06 CEO S
πραγματοποιηθεί
νομι%ών Οπως είτε,
νή σχέση με την Ελλάδα
Τετάρτη 7 Δ
μβρίου
Μέγαρο Μ
ής Αθηνών
στη Θεσσαρέτόσο μεγάλα
λονίxη.
Τομέα Ηγεσίες της ΕΕΔΕ
σύμφωνα με σχετική
στους λαθρέμπορους
"Οι ΗΠΑ προσβλέ
γράμμι
από τη Θ
χρησιμοποιούν σύγχρονα μέ
ή σχέση με την Ελλάδα
φερόμενη στη δαφεά
σύμβουλος
του Τραμπ,
Κατά τη διάg
λευταίων 10 χρόνων.
από την εταιρεία Παπαστράτο
eιερωθεί ως ένα από
γος Παπαδόπουλος
σημαντικότερ
του νέου μηχανήματος, τη
όρια,
χίζοντας παράδοση
ΗΠΑ ήταν
μια tέφtpα ανάμ
αttτήρισε πολύτιμο σύμμαχ
στην δημιουργία
στις ΗΠΑ
ριεχομένου για
στην προσπάθ
νη, καθώς
στην ενίσχυση της Επαγγελμ
σύμμαχοι' δήλωσε σμό της Ελάδας
πολέμηση
λαθρεμπορίου
Έλληνας σύμβουλος
ελληνισμός μεγαέου προέδρου
λούgγη
στις ΗΠΑ περ
H 22, Παπανάτσιου ανέφερe
Ντόναλ
Τραμπ, Γιώργος σότερο από
η φοροδ
Παπαδό
λος, χαιρετίζον
μέρος
λούν δύο μεγάλες
τας τις εργασίες του συνε
σύμφωνα μ
ληγές
έβαλα
σημερινή