Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26691
ΕΤΟΣ 87
Επιτέλους ο ΣΕΒ
WSJ: Μείωση του δημόσιου
«βλέπει» την
ΟΙΚονομία να
ελληνικού χρέους κατά
ανακαμπτει
21,8% του ΑΕΠ
Η αύξηση του όγκου τ
πωλήσε
ύσιμα κατά +3,2%
Χωρις
Σεπτέμβριο τ
θεωρηθ
8 εκατοστιαίες μονάδες το
χατά 2060
θα παρουσ
θούν στο Ε
ελεί την σαφέστερη μέχρι σήμε
5ης Δ
φέρει δημ
προβλ
Ευρωπ
της Ελλάδας ως
δειξη ότι η
τέλους
Μηχανισμού Σταθερότητας
ης Wall Street J
Το δημοσίευμα
λείται εξασέλιδο έγγραφο του
μαδιαίο δελτίο οικονομ
ξελίξ
ΕΜΣ, με ημερομη
25 Νοεμβρ
χυρές ενδ
λόγο γ
ριήλθε σε γνώση της εφημερ
Αν και η αύξηση του ΑΕΠ σε ετή
Σύμφωνα με το δημο
γ' 31η
+1,8%
ΕΜΣ περιγράφει μετρ
ρνητική εξέ
οποία θα μπορούν να ληφθούν βρα
λιξη πέρυσι (μείωση του ΑΕΠ χατά
χυπρόθεσμα για τη
2,2%) λόγ
δρασης της αγοράς
όπως η
έκταση τη
στην επιβολή περιορ
ν στη
χρονικής διάρχ
αι το «κλειδ
χεφαλαίων, στοιχεία όγχου γ' 3μήνου
2016 στην μεταποίηση
τρελα
ώστε να προστατευθεί η Ελλάδ
δή (+4,3%
-2,7%
ό μελλοντικές αυξήσ
ξαγωγέ
υσίμων
Τα μέτρ
+3,1%
ου ελ
ό τώρα
-3,8%
ληνικού προγράμμα
στα μέ
2,2% το α 6μηνο του 20
αι έγγραφο
δεν έχ
FT: Σαουδική
Δήλωση «βόμβα» Κορκίδη: «Οι πιέσεις στα εργασιακά δεν
Αραβία, Κουβέιτ
αφορούν ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά ξένους επενδυτές που
Κατάρ και ΗΑΕ οι
θα αγοράσουν μέσω των «κόκκινων» δανείων
«Χαμένες» απο τη
συμφωνια του
ς για αλλαγές στ
εργασ
ρόσθεσε
εις εργασ
οι πολ
Σημαντικό, παράγοντας για την κερδοΟΠΕΚ
ληξιπρόθεσμ
φειλές προς
χειρη
των εμποgtxύν επιχειρήσεων
φορία ς, αλλά τους
δυτές
οκτησία ή μίσθωση της
επαγγελματικής
αν, γ
κερδίζουν
χεύσει η χώρα. Τέλος, σημείω
έλθουν
αγοράσουν, μέσω τ
στέγης
σύμφων
τράπεζες
Η ιδιοκτη
ή μίσθωση τη
χειρη
ΟΠΕΚ για τη μείωση της
ης Ελληνικής Σ
ρόσβαση
στο Ιντερ
ροεδρ
λείσημ
παραγωγής πετρελαίου
3,4% χά
μέσω Διαδ
σπονδ
Εμπορίου
Επιχειρηματικό
για την κερδοφορία
μποριχώ
ηλεxp
λης Κορκίδη
τητας, Β
χειρη
φερει ετη
η φυσική εξέλιξη
Ο ΟΠΕΚ
κατά τη
περασμένη
έληξε λλη
της ΕΣΕΕ
παρου
Τετάρτη
«Η συνθήκη της ΛωΖάνης δεν αφήνει
ετήσιας
ά, θα μπορ
φαρμοστ
ης της ΕΣΕΕ γι
σε μείωση της υπερβάλλονσ
κανένα περιθώριο για γκρίζες Ζώνες»
ποσοτv
το εμπορ
ροσφορας στην αγορ
Επίση
μεγέθη μιας μέση
ς τιμές
Κορκίδη
χειρη
Ωστόσο, η
υς αμφισβητ
θήκη της
ειλε το με
στηρο μηνυμ
δεχτό
αναφέρ
μέλη τ
σημέρι της Πέμπτη
Πρόεδρος της Δημοκρ
ας,Πρ
ης Παύλο
α πληρώσουν μεγαλύτερο τίμημα από
λος. Κ
τη διάρχ
φώνηση
σημο Υευμ
ρτης α
επισημαίνει δημοσίευμα
άλλα, της βρ
θηχε στη λέσχη αξιωματιχ
φρουράς Κρήτης, ο Παυλό
Πρόεδρ
ν το 2016 θα
2ης εφημερίδας F
φισβη
ρα της χώρας μας αμφισβη
ρα της Ευρ
ης, επιση
Δημοκρατίας, Προ
0.000.120.000
δική Αραβία
σύμμαχο
ηmθήκη της Λοζάνης σguει
χόπη Παυλόπουλ
Κόλπο, συμπεριλαμβ
ένα περιθώριο για γκρίζες ζώνες
νισε ότι την
αγοράς μπο
θήκη της Λωζάνη
923 η
σήμερ
50.000
ραβικών Εμιράτων και
ν Κατάρ
ποτελεί τη συνθήκη με βάση τη
θορίto
σύνορα της Ελλάδας με την γ
ν 245.000
60.000 ευρώ
νική Τουρ
φώνησαν
χειρη
Που βέβαια μ
ριβώς λόγο της δημιουργί
500.000 θ
βασίζ
μια γρή
ας της Ευρ
ής Ενωσης τα σύνορ
ρα της Ε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα