Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ψάχνεις ενα εδώ
«Οι προϋπολογισμοί της 10 εορτασμός της μνήμης
Νέο ΔΣ ανέδειξαν
Ολες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Περιφέρειας σταθερά έχουν
οι εκπαιδευτικοί
στις σελίδες 12 & 13
της Λακεδαίμονος σελ.7
μηδενικό έλλειμμα»
Λακεδαιμονίας σελ. 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 lΈτο
21°ΙΑριθμός 5044 I Τιμή φύλλου 0,50€ IThλ 2731081253 Faxι 2781031250 o e-mailinfoΟιakonikos.gr ο www.lakonikos.gr
Ενημέρωσαν
Προχωρά ηλεκτρική σύνδεση
για το AIDS
τους πολίτες της
Κρήτης-Πελοποννήσου
Σπάρτης
Με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα
Μελέτη στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κρήτης-Λακωνίας
κατά της νόσου
Διανομή ενημερωτικών
φυλλαδίων σε μαθητές Λυείων και Πολίτες στο Κέντρο
της Σπάρτης, για την ενημέ
ρωσή τους σχετικά με τον ιό
HIV/AIDS και τον τρόπο μετάδοσής του. Πραγματοποίησε
την Πέμπτη (1/
n Avon
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερε
κής Ενότητας Λακωνίας σε
συνεργασία με τον Ερυθρό
Σταυρό. Παρ
με τα
ενημερωτικά έντυπα, διανε
μήθηκαν και προφυλακτικά
Με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα του AIDS (1
ληλοι των παραπάνω φορέων
θέλησαν
ευαισθητοποιήσουν την τοπική κοινωνία για τη σοβαρή
νόσο, που εξακολουθεί
αμετοδίδεται με ραγδαίους ρυθΣε πρώτη προτεραιότητα έχε
από τα πλέον δύσκολα έργα
αναγνωριστική ωκεανογραφική τέθεσαν προσφορές τρεις υπο
Παγκοσμίως.
καταστήσει ο ΑΔΜΗΕ την υπό- ηλεκτρικής διασύνδεσης, δη
Buθομετρική έρευνα στη θα
ψήφιοι: Το Πανεπιστήμιο Αθη
εστιάζοντας ιδιαίτερα στους
θεση της ηλεκτρικής διασύνδε
λαδή η πόντισn καλωδίου από λάσσια περιοχή από τον κόλπο νων τμήμα
θαλάσσιας
τρόπους πρόληψης και προσης της Κρήτης με την την Πελοπόννησο έως την Νεάπολης Λακωνίας μέχρι τον γεωλογίας, το ΕΛΚΕΘΕ σε
Πελοπόννησο και ιδιοδικασίες Κρήτη, σε βάθη που φτάνουν τα
κόληο Κισσάμου της Δυτικής νεργασία με ιδιώτη partner και
στασίας.
προχωρούν με βάση τον προ
2.500 μέτρα
Κρήτης, προκειμένου να εγκα
εξειδικευμένη ιδιωτική ετα
Σε δηλώσεις της στο
γραμματισμό. Αναζητείται τρό
Σύμφωνα με πληροφορίες του
τασταθείτoυποβρύχιο καλώδ
ο ρεία ΑΚΤΗ
στο Ionian TV, η κοινωνική
Ποςγανα πραγματοποιηθεί ένα cna.gr στο διαγωνισμό για την
των 150 kV, προσήλθαν και κα
συνέχεια σελ. 9
λειτουργός και προϊσταμένη
της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
Κέντρα Κοινότητας οι «πύλες»
Και Κοινωνικής Μέριμνας της
Ε Λακωνίας κ. Παναγιώτα
Φλεβαράκη, τόνισε ότι «θεωστις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ
ρούμε ότι τα παιδιά είναι ενημερωμένα για το AIDS
Δημιουργούνται στην πρωτεύουσα κάθε νομού
Βέβαια, οι κίνδυνοι δεν σταματούν να ελλοχεύουν στη
Στη σύσταση των Κέντρων
νωνικής Προστασίας και η ανά
πόρτα του καθενός ενώ πρόΚοινότητας και των αντίστοιχων
πτυξη ενός τοπικού σημείου
σθεσε ότι σύμφωνα με στατι
Κινητών Μονάδων τους Προ
αναφοράς για την υποδοχή
στικά στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ
χωρούν το Υπουργείο ΕσωτεριΕξυπηρέτηση και διασύνδεση
κών και Εργασίας.
των πολιτών με όλα τα κοινωέχουν μειωθεί τα κρούσμ
Τα κέντρα Κοινότntας θα λει
νικά προγράμματα και υπηρε
στην Ελλάδα».
τουργήσουν ως συμπλήρωμα
σίες που υλοποιούνται στην
συνέοεια σελ. 7
κές δομές των Κοινωνικών
περιοχή λειτουργίας τους. Ου
Υπηρεσιών των αντίστοιχων
σιαστικά. στα Κέντρα Κοινότη
ΟΤΑ α' βαθμού. Στόχος της λει
τας θα γίνεται πρώτη επαφή
Οι νομάδες
του δημότη με τις κοινωνικές
ργίας τους είναι περα
γράφει ο Παναγιώτης
έρω υποστήριξη των δήμω
υπηρεσίες των δήμων.
συνέχεια σελ 9
στην εφαρμογή πολιτικών κοι
σελ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα