Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
80.11.144.144
www.evikoon.gr

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3407O • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Τι προβλέπει το Τεχνικό Πρόγραµµα ∆ήµου Μεταµόρφωσης για το 2017 Η συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο

Έργα ύψους
21,9 εκ. ευρώ
το 2017
Τι προβλέπει το τεχνικό
πρόγραµµα του ∆ήµου
Κηφισιάς
ΣΕΛ. 5

Κι επισήµως
«∆ήµος Νέας
Φιλαδέλφειας Νέας
Χαλκηδόνας»
Οµόφωνη απόφαση από το
Συµβούλιο Τοπωνυµιών του
Υπουργείου Εσωτερικών
ΣΕΛ. 2

Άµεση
αντιµετώπιση
λειτουργικών
αναγκών
∆ιαδηµοτικό Γήπεδο
Λυκόβρυσης
ΣΕΛ. 8

Μελωδικό
διήµερο
στο Ηράκλειο
Αττικής
Εξαιρετικές χορωδίες
ένωσαν τις φωνές τους σε
ένα ακόµα Φεστιβάλ
ΣΕΛ. 14

Μεγαλύτερες
παρεµβάσεις
Με τις ψήφους της συµπολίτευσης εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραµµα του δήµου
Μεταµόρφωσης για το 2017.
Στην εισήγησή του ο δήµαρχος Μεταµόρφωσης ανέφερε ότι τα δύο σηµαντικότερα έργα που προβλέπεται να γίνουν
τη νέα χρονιά στην πόλη είναι:
α) η διάνοιξη του χώρου µπροστά από το
δηµοτικό κολυµβητήριο, όπου ο δήµος
έχει αγοράσει το συγκεκριµένο χώρο και

Από την
Κηφισιά στο
Φάληρο
µε ποδήλατο
Το πρώτο ενιαίο δίκτυο
διαδροµής µε ποδήλατο που θα ενώνει τη Βόρεια Αθήνα µε το Παραλιακό Μέτωπο αποκτά
η Αττική. Το υφιστάµενο δίκτυο από τον Φαληρικό Όρµο έως το
Γκάζι – Θησείο επεκτείνεται προς την Κηφισιά
µε την κατασκευή και
του βόρειου ποδηλατοδρόµου, µήκους 16,7
χλµ. και προ πολογισµού έως 10 εκατοµµυρίων ευρώ.

ΣΕΛ. 11

προχωρούν οι άδειες κατεδάφισης.
β) η ανοικοδόµηση τετραόροφου κτιρίου
360 τ.µ. σε ακίνητο που αγόρασε ο δήµος
στο κέντρο της πόλης. Προγραµµατίζεται να στεγαστεί εκεί η δηµοτική βιβλιοθήκη και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες. Στην ουσία αναµένεται να λειτουργήσει ως Πνευµατικό Κέντρο.
Παράλληλα ενηµέρωσε ότι τη νέα χρονιά
προγραµµατίζονται να γίνουν µεγαλύτε-

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ
ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΣΕ
ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
Συνάντηση εργασίας, µε ατζέντα τα θέµατα γειτνίασης
Συνάντηση
ατζένταπραγµατοποίησαν
τα θέµατα γειτνίασης
αλλά
και τηνεργασίας,
ευρύτερηµε
περιοχή,
πριν
αλλά και την ευρύτερη περιοχή, πραγµατοποίησαν πριν
από
λίγες
ηµέρες
ο
δήµαρχος
Ηρακλείου
Αττικής,
Νίκος
από λίγες ηµέρες ο δήµαρχος Ηρακλείου Αττικής, ΝίΜπάµπαλος,
και οκαι
δήµαρχος
Μεταµόρφωσης,
Μιλτιάκος Μπάµπαλος,
ο δήµαρχος
Μεταµόρφωσης,
Μιλδης
Καρπέτας.
τιάδης Καρπέτας.ΣΕΛ. 3

ρες παρεµβάσεις σε επίπεδο ασφαλτοστρώσεων, πεζοδροµίων κ.α.
Από την πλευρά της η αρµόδια Αντιδήµαρχος Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης
και Τεχνικών Έργων, κα Μαρία Λυµπέρη,
τόνισε ότι το Τεχνικό Πρόγραµµα έχει καταρτιστεί µε τέτοιον τρόπο ώστε να αντιστοιχεί επακριβώς στον Προ πολογισµό.

ΣΕΛI∆Α 4



Τελευταία νέα από την εφημερίδα