Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

8oC, 12.00

15oC, 8.00 μ.μ.

10oC - Υγρασία 63%-98% - Άνεμοι: Δ - ΒΔ 2 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:23 - Δύση ηλίου: 17:05

¹ôáí ÷åéñüôåñïò ÍïÝìâñçò!

Η μοιρολατρεία δεν
ωφελεί. Η πιάτσα λέει
ότι αυτός ήτανε ο χειρότερος Νοέμβρης ever. Οι φόροι, μαζί και ο αυξημένος
ΦΠΑ και ο εντατικός χαρακτήρας της εκμετάλλευσης της τουριστικής Κέρκυρας
από τους ξένους και μεγάλους, αφήνουν όλο και λιγότερα στην τοπική οικονομία. Τα νέα λένε ότι στον απόηχο μιας χρονιάς ρεκόρ τουριστικών αφίξεων, οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό ακόμα έχουν να λαβαίνουν. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις θα ξοφληθούν του χρόνου! Με την έναρξη της νέας περιόδου, κι ίσως
-όπως συνηθίζεται τελευταία- με την απειλή κάποιας απεργίας... 3 >>

€0.60

Ôñüöéìá & åßäç
ðñþôçò áíÜãêçò
ãéá ôá öôù÷Ü ðáéäéÜ
Η παιδική παράσταση
«7 νύχτες & 3 μέρες» 11 >>

4 >>

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4306

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

O Êáíïíéóìüò ãéá ôá ôñáðåæïêáèßóìáôá
z

Εγκρίθηκε
από το δημοτικό
συμβούλιο
τη Δευτέρα

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τον τύπο της Κανονιστικής Απόφασης πήρε επιτέλους των «χωροταξικό»
των τραπεζοκαθισμάτων, που
ανακηρύσσεται στα τουριστικά
νησιά και την Κέρκυρα βεβαίως, το υπ’ αριθμό ένα ζήτημα
τους καλοκαιρινούς μήνες.
Η απόφαση δημοσιεύεται
(σελ. 13) και θα εφαρμόζεται
από από 1ης Ιανουαρίου 2017.
Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση ο Κανονισμός έχει ομόφωνα αποφασισθεί από το
δημοτικό συμβούλιο, κατά την
τελευταία του συνεδρίαση, την
περασμένη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου. Τώρα δεν μένει παρά να
εφαρμοστεί...

Ξεκίνησε το συνέδριο της ΚΕΔΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ο πρόεδρος της ΝΔ, Κ. Μητσοτάκης με τον δήμαρχο Κεφαλονιάς Αλ. Παρίση στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

Σελίδα 13>>

Επικαιρότητα

Πολιτισμός

¢ñ÷éóáí íá ìáæåýïõí
ôá óêïõðßäéá óôç ÆÜêõíèï

Η Σιμόνη
Φοντάνα στο
Πολύτεχνο

3 >>

10 >>

Ãéá ôïí ¢êç ôïí Ãéïýñãá
å óõãêßíçóç áðï÷áéñåôïýìå ôïí ¢êç
Ãéïýñãá ïé ðáëéïß óýíôñïöïß ôïõ óôï ÐÁÓÏÊ. Ï ¢êçò Ãéïýñãáò, åíôÜ÷èçêå óôï êßíçìá áðü ôçí ßäñõóÞ ôïõ êáé ìå üñáìá ôçí 3ç ôïõ
ÓåðôÝìâñç.
Ùò ïñãáíùìÝíï ìÝëïò, áãùíßóôçêå ìå óõíÝðåéá
ãéá ôç äçìéïõñãßá êáé ëåéôïõñãßá éó÷õñÞò ðïëéôéêÞò ïñãÜíùóçò ôïõ ÐÁÓÏÊ óôçí ÊÝñêõñá ðïõ íá
äéáðíÝåôáé áðü ôéò óïóéáëéóôéêÝò éäåïëïãéêÝò áñ÷Ýò
êáé íá ôçí ÷áñáêôçñßæåé ç áãùíéóôéêÞ óõììåôï÷Þ
ôùí Êåñêõñáßùí ðïëéôþí ãéá ôçí åðßôåõîç ôùí ìåãÜëùí ðïëéôéêþí óôü÷ùí ôïõ ÐÁÓÏÊ: ôçí åäñáßùóç ôçò äçìïêñáôßáò óôçí ðáôñßäá ìáò, ôçí êïéíùíéêÞ äéêáéïóýíç êáé ôçí ðïëéôéêÞ ÷åéñáöÝôçóç ôïõ
ìç ðñïíïìéïý÷ïõ ëáïý, ôçí áðïêÝíôñùóç êáé áõôïäéïßêçóç ìå Üîïíá ôç ëáúêÞ óõììåôï÷Þ.
Ï ¢êçò Ãéïýñãáò, õðÞñîå áãùíéóôÞò ôïõ ÊéíÞìáôïò. Ôïí äéÝêñéíå ôï ðÜèïò, ç óõíÝðåéá êáé ç ðñïóùðéêÞ áíéäéïôÝëåéá. ¸äùóå ôï ðáñþí óå üëåò ôéò
êéíçôïðïéÞóåéò ôïõ Êåñêõñáúêïý Ëáïý ãéá ôá æçôÞìáôá ôïõ ôüðïõ ìáò, äñáóôçñéïðïéÞèçêå óôçí
ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç, üðïõ åêëÝ÷èçêå êáé Äçìïôéêüò Óýìâïõëïò óôï ÄÞìï Êåñêõñáßùí.
ÐáñÝìåéíå ùò ôï ôÝëïò, ï áãíüò ðïëéôéêüò áãùíéóôÞò üðùò îåêßíçóå ìå ôçí ÝíôáîÞ ôïõ óôï ÐÁÓÏÊ
ðñéí óáñÜíôá êáé ðëÝïí ÷ñüíéá.
Áðï÷áéñåôïýìå óÞìåñá, Ýíáí áãùíéóôÞ, óïóéáëéóôÞ, áêïýñáóôï åñãÜôç ôùí ëáúêþí óõìöåñüíôùí,
ìå óåâáóìü.
Êñáôïýìå óôç ìíÞìç ìáò ôïí äéáñêÞ ðïëéôéêü áãþíá ôïõ ãéá âåëôßùóç ôçò æùÞò ôïõ áðëïý ðïëßôç áõôïý ôïõ ôüðïõ. Ôïõ ôüðïõ ðïõ ôüóï áãÜðçóå
êáé óÞìåñá èá ôïí õðïäå÷èåß ðáíôïôéíÜ.
ÊÝñêõñá 2/12/2016
Ïé ðáëéïß óýíôñïöïß ôïõ óôï ÐÁÓÏÊ

Ì



Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Κανονικά τα δρομολόγια των φέρι, την Τρίτη
  ΚΕΡΚΥΡΑ. Την απόφαση για την αναστολή της στάσης εργασίας στα πορθμεία των γραμμών Κερκύρας, που είχε εξαγγείλλει το τοπικό σωματείο των πληρωμάτων, ανακοίνωσε η διοίκησή του το απόγευμ&al
 • Στους Οθωνούς ο Χαρδαλιάς
  ΚΕΡΚΥΡΑ. (ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ). Στους Οθωνούς βρέθηκε λίγο μετά το μεσημέρι της Κυριακής (16/1) ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Χαρδαλιάς συνοδευόμενος από τον Ταξίαρχο κ. Χρήστο Σιόρεντα της 8ης Μ/
 • Εξαιρετικός ο ΟΦΑΜ, 4-1 τον Αστέρα Καληράχης
  Η ομάδα του Σ. Σιδερόπουλου μπήκε πολύ δυνατά στο ματς από το ξεκίνημα και προηγήθηκε στο 19΄ όταν ο Μποζίκης με κεφαλιά αξιοποίησε σέντρα του Ταμπάκου από δεξιά.
 • 130 τα νέα κρούσματα του κορονοϊού στην Κέρκυρα, την Κυριακή
  Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 10.783 , εκ των οποίων 55 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
 • Ενόψει ενός σημαντικού νευρολογικού οροσήμου;
  Νέα και εντυπωσιακά δεδομένα ενισχύουν σημαντικά πλέον μια παλαιά αλλά αναπόδεικτη νευρολογική υπόθεση, που επί χρόνια διαβάζαμε οι νευρολόγοι στα συγγράμματα: η πολλαπλή σκλήρυνση