Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26690 ΕΤΟΣ 87ον
Β. Κορκίδης:
ΤτΕ: Εκτός στόχου τα μn
Οσο συνεxίzεται
η φορολογική
εξυπηρετούμενα δάνεια
ασφυξία και n
παντελής έλλειψη
ρευστοτητας, ο
ράπεζες έχ
στοχος της
ς στοχ
για τ
α να Καμψnς
μβρίου
ον αφορ
φαντάΖει
μακρινος»
ριμένα
πως πρ
ι από την πρώτη Ε
θεση για τους Επιχειρη
έξι στις δ
ς Στόχους ΜηΕξυ
Ανοιγμ
ληξιπρόθεσμ
φειλές
τραπεζ
φανίζ
την xpιση
ποίησε η Τράπεζ
θετικότητας
πρώτο εξάμηνο
της Ελλάδος
2016. Ωστ
τράπεζες έχ
επιτυχ
συχιας
φορά το φορολογικό
ην 30.09.2016
ασφαλισ
θώς μάλιστ
μάλιστα
ατάφερ
τον ξεπερ
στις τ
εμπορ
ς επιχειρη
τα Μη
27,6%
χα,ο δείκτη
αν στα 106 δισ. ευρώ,
που ειχε τεθ
μη εξυπηρ
τηγορ
Αντιθ
μη εξυπηρε
06,9 δ
ρώ. Ο δ
αρεμε
ς εμφανίζουν ταυτόχρονα μ
όχου 37%
διαμορφώθη
Μη εξυπηρ
ροθεσμες οφειλές
ντι στ
για την ίδ
ρίοδο. Η Τρ
ά 1,5%
σχέση μ
μορφώθηzε το τέλος Σεπτεμβρίου στ
Τα δεδομέ
ό την ετη
Ελλάδος θα δημι
ριβως τ
έχθεση της Ελλη
ας Εμπορ
Επιχειρη
Βαριά φορολόνnσn
άστηχε σήμερ
γράφει τη
Χαι χαταY
Για έ
συνεχόμενη χρονιά αυξάνονται τα έσοδα α
ό τις χώρες του ΟΟΣΑ σε σχέση με το ΑΕΠ
μπορο μ
με τις αναμεν0μ
ό τη μελέτη δείγμ
χονδρ
χειρη
φορολογι
Αναφορικά με τη φορολογ
λυβδη βενζίνη, η
λική φ
Ελλάδα αυξήθηκαν τ
η έκθεση σημ
ην γαρ
ρολογική επιβάρυνση στην Ελλάδ
α μονάδα, στ
2015 χατά μία π
ν ΟΟΣΑ, με εξαίρεση
ΕΚΤ: Την
ρίμηνο του 2015 ανερχότα
φορολογικό βάρ
36,8% από 35,8% το 2014
2015 ή
6,8% τη
λησης της,
πρόσβασή τους σε
ΟΟΣΑ (R
50% της τιμής λ
ψηλότερ
φορολογίας ειχ
ενώ σε 10 χώρες ήταν υψηλό
2015). Γ
ο σύνολο των 32 χωρ
χρηματοδότηση
ΟΟΣΑ, γ
Βρετανία (71%), η Ολλανδ
69,3%), η
0%. Η
λιχή φορολογ
η Φινλανδ
67,9%
2015, ολόγο
στην Ελλάδ
θεωρούν ως το πιο
Τη χαμηλότερη φορολογική επιβάρ
προς το ΑΕΠ
φορολογικ
83,2% της λιανικής τιμής πώλησή
ΗΠΑ (22,5%
ση είχ
το 343% απ
ρη υψηλ
σημαντικο
λιχή φορολογία στην Ελ
νησης, η
34.2%
2014. Ε
αυτή της Ιρλανδ
6,51%
η συνεχομενη
πρόβλημα οι
48,7%
χρονιά αύξηση
των εσόδων από
τις χ
Θεαματική άνοδος
μής πώληση
μεγάλος αριθμος χωρ
ρες του ΟΟΣΑ
δό τους
ελληνικές ΜμΕ
ΟΟΣΑ είχ
βάρυνση μεγαλύτερη
σχέση με το ΑΕΠ
το υψηλ
2,97%
ό το 50%. Σ
θέρμανσης, η
στην 50ετή περίοδο που ο ΟΟΣΑ συγκε
φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα α
Οι τραπεzικές μετοχές ση
ά στοιχεία, αναφέρει η
46,9%, μ
θεση. Τον υψηλότερο συντελεστή ε
Κωσαν ψηλά το Χρηματιστή
ΜμΕ) της Ελλάδας
συνέχισαν ν
ΟΟΣΑ να έχουν υψηλότερη επιβάρυνση
προς ΑΕΠ είχ
πέρυσι η Δ
ροβλήματα,
μεγαλ
χε η Ολλανδ
46,6%), η Γαλλ
Σεπτεμβρ
77,4%
44,8%
χαμηλ
ρδοφορ
ρδη χατέγραψ
τιμές
Η διάρθρωση τ
φορολογικού
Μεξικό (17,4%), η Ιρλανδ
23,6%)
αλλά σε μιzρότερο βαθμ
η της Τετάρ
μετοχ
ΗΠΑ (26,4%
ο εξάμηνο, σύμφωνα με αποτελ
μόλογ
Η διάρθρωση
φορολογ
ης, με τ
Οι φορ
άλωση
ς της Ευρ
κής Κ
ράλ, καθώς οι επενδυτές προσδ
ν ΟΟΣΑ συνεχίζει να
ύν ότι
Από άλλη έχθεση
ΟΟΣΑ γ
Τράπεζας (ΕΚΤ
p της 5ης Δ
διαχά μ
σεται στα
λωσης (C
διεξήχθη
με την ερ
ηση βρ
μφωνη
ds 2016
ότι τα έσοδα α
ργανισμού. Τα έσοδα από φό
χυπρόθεσμ
λάφρυνσης του
έκθεση
γή αυτή στην Ελλάδ
μεταξ
χειρήσεων, ο
δημα έχ
ΜμΕ της Ευρωζώνης
ΟΟΣΑ.
ΣΕΛΙΔΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα