Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Την πεποίθηση ότήελληνική
Τη βεβαιότητα ότι η κατασκευή
Εφθασε η ώρα να αποφασίσει το
οικονομία έχει φτάσει σε ένα
του μετρό Θεσσαλονίκης μαζί
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
σταθερό επίπεδο εξέφρασε ο
με την επέκταση προς Καλαμα
(ΔΝΤ για τη συμμετοχή του στο
διευθύνων σύμβουλος της Εθνι
ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης,
ριά θα ολοκληρωθεί το 2020
κής Τράπεζας Λεωνίδας Φραανέφερε ο υπ. Οικονομίας Δημή
εξέφρασε ο υπ. Υποδομών
γκιαδάκης
Χρήστος Σπίρτζης
τρης Παπαδημητρίου
Ο Σελ.5
Σελ. 8
Σελ. 4
Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 Αριθμός φύλλου 834 0,50 ευρώ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΔΙΑΠET09ΗΚΕ ΣΤο EMG H ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ
Σελ. 4
ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΑΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΑΗ
Η συνεχής βελτίωση των οικονομικών
Αύξηση λειτουργικών κερδών
αποτελεσμάτων της εταιρίας αντα
EBITDA στο σύνολο των θυγατρινακλά την ανοδική τάση των εμπορκων, περιλαμβανομένων των εται
κών κέντρων και το πλέον σημαντι
ρων holding και των μη επαναλαμ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
κό -την παγιωμένη εμπιστοσύνη του
βανόμενων δραστηριοτήτων, πα
Βαρύτατο το πλήγμα από
κοινού ανέφερε ο διευθύνων σύμ
ρουσίασε το εννεάμηνο του τρέχοβουλος της Lamda Development
ντος έτους ο όμιλος MIG, με τον
την πτώση των τραπεζών
Οδυσσέας Αθανασίου
πρόεδρο Σταύρο Λεκκάκο
Σελ 7
Σελ. 9
NEEΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙEΣ
ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΣΤΙΛ
Η σύγχρονη ψηφιακή τάση και οι αυ
Με λάμψη και τύχη υποδέχεται την
ξημένες απαιτήσεις των εξοικειωμέ
εορταστική περίοδο, παρουσιάζονων πλέον με τις νέες τεχνολογίες
ντας τις προτάσεις της για γούρια
πελατών μας τοποθετούν στον πυ
προορισμένα να χαρίσουν ξεχωρ
ρήνα της στρατηγικής της Eurobank
στό στιλ στις καθημερινές εμφαν
την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών
σεις όλον το χρόνο, ηFolli Follie, με
δήλωσε ο αν. διευθύνων σύμβουλος
την αντιπρόεδρο Καίτη ΚουτσολΣταύρος Ιωάννου.
OUτσOU
Σελ. 7
Ο Σελ
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr