Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΤυπOε
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Δωρεάν επιμορφωτικο
Για παιδιά από 3 έως 16 ετών!
ξα Δράμας-Απόλλων
Ράμα.
Καλαμαριάς
Χριστουγεννιάτικες
σεμιναριο για
Ολοι οι δρόμοι
Η κλεφτουριά
εκδηλώσεις
την καλλιέργεια της
ζει και βασιλεύει
οδηγούν
αμπέλου στο Κέντρο στη Δημόσια Κεντρική
ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας Βιβλιοθήκη Δράμας
στο γήπεδο
στη Δράμα
ελ. 3
σελ.7
σελ 8
ΣΤαθμευμένο στην Ταξιαρχία Δράμας
Στο στρατόπεδο "Φωστηρίδη"
25 χρόνια προσφοράς
Εορτασμός της Αγίας
Ακυβέρνητο λεωφορείο
της Μέριμνας Ποντίων
Βαρβάρας Προστάτιδας
Κυριών Δράμας
του Πυροβολικού
με σπασμένο χειροφρενο
εορτασμό της Π
Εκδήλωση γι
χου της πόλης μας Αγίας Βαρβάρας,
κατέληξε στη γέφυρα Ζώνκε
ΜΠΕΠ RM
0, τη
εκδηλώσεων όλων
Κυριακή
Δεκεμβρί
ΦΩΣΤΗ
Δράμας.
Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα!!!
μέσα από πρωτογενείς μαρτυρίε
ΝΑΙ αυτό
έχεις τύχη
στην λαογρ
από την φιλόλογο
Βου. Την εκδήλωση, θα
στε, ότι
λεωφορείο
βέρνητο θα
την Ταξιαρχία
φοντας
ρελή πορεία προς τη
ωριστό γεγονό
Κι όμως
όγραμμα τη
θα τελε
ρας, στις
ιοχή της Ταξιαρχίας, με
20 θα
νάγνωση της ημερη
Πρόεδρ
διαταγή
αρη Στεργιάδ
κλοφορία οχημάτ
κληρωθεί
ελετή
ολουθη
ώρα από
προς τη γέφυρα
ξiωση
ογραφία της Προστάτι
Οπως εικάζετ
Πυροβολ
Αγίας Βαρβάρας
κό οφείλεται
χρόνια της Μέριμνας, υπηρέτησε
Η Μεγαλομάρτυς Αγία Βαρβάρα, γε
διαφιλονίκητο ζήλο
νήθηκε
Χ. στη
συλλόγου. Εύλογα
306 μ.Χ. Η μνήμη της τιμ
ρτυρη
οποίο ήτ
βο της Τ
την Εκκλησία στις
βαρύ όχημα
εβασμό
Δράμα
φει μια ανεξέλεγκτη πορεία προς τη γέφυρα.
Το ευτυχές γεγονός ήταν ότι δε διέσχιζαν εκείνη
Μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου
οί τη γέφυρα
μόνο οχη
την ώρα
μπρη πορεία
παράταση στις αιτήσεις
Το λεωφορείο αρ
προσέκρου
ραπεζούντας
άλειψη τη
της γέφυρας
για Νέους Γεωργούς
της ΔΕΗ
οδική
άλλαξε πορεία προς
θετο ρεύμα κυκλο
Κυριών Τραπεζούντ
κατάφερε υλικές ζημιέ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
οχηματ
ργων μέχρι την
γραμμα
κητικά Συμβ
μο ήταν ότι δε
ένας οδηγός
δεν τραυματίστηκε
Χριστούγεννα αποφά
από άλλα
θμευμένα ή διερχόμενα οχήματ
μενου όγκο
ζει μέχρι ση
σως η Αστ
iα ενώ
στόχο να διευκολυνθούν
χειρόφ
ενός λεωφορεί
ειδοπο
ροκειμέ
τέγηKopmσιού», ο πρό
ρος ένταξη
Υπενθυμ
ός ΣταBμος Αργώ"
περίπτωση χρειαζότα
ζεται ότι η σχετική
θεσμία έλ
νώ για την ώρα δεν έχ
Ποινές φυλάκισης για
ακόμα υπογραφεί η σχετική απόφαση
Η σχετική
την υπεξαίρεση στο δήμο Καταστράφηκε ολοσχερώς
ικής Πολιτική
χείρισης Κο
ων Πόρων φέρει
Ελευθερούπολης Καβάλας
από πυρκαγιά οικία
Η περίοδος υποβολής
στο Βαθυχώρι Δοξάτου
ποινή φυλάκισης 8 ετών
αδικάστηκε ο πρώην
στήριξης φακέλ
ταμίας
Εγκατάσταση
μέτρου 6.
Εφετείο
Θράκη
εκδηλωθή
έως 23
2016.
ωργων» παρατ
έτους επιβλήθηκε
Πληροφορι
Ιάννη Φιλόσογ
ματος Κρ
Ενισχ
ΠΕΚΕ) πλημμελήματος
ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπη
ίας Δράμας
στήριξης-φακέλους
φότερους είνα εφέ
Στο σημεί
χε εκδηλωθεί
ής Μηλιά τη
νή έχει αναστολή
ρία Πυρ
ά υδροφ
όθεσης σε δεύτεροβαθμό
θεσμίας δέ
ργασίμων η
ων απο
άνδρες
Εφετείο,
Φιλόσογλου αποδΕθη
αληκτική ημερομηνί
Σπνακροαματκή διαδiκωσία, ο νομκός εκπρόσωπος
Από τη
υρκαγιά, οποί
δηλώθηκε στην
ράην δημάρ
μονάδα τζακι
ξύλινη στέγη
ηλαδή έως
ις 9.
ολοσχερώς
εις δπλούν (πρωτ
λουν εγγράφως
αμίας υπέβαλε ηδη
epώπινα θύματ
τραυματισμοί
ντίγραφο
καγιάς διενεργεί
οψηφιότητας στη ΔΑΟΚ
την εφαρμογή
wάκριση από
κριτικό τμήμα της Π
Καλλικράτη, οπότε
Ελευθερούπολης μετατρέρκήγου της γεωργι
κής Υπη
Δήμο Παγγαίου.
μετάλλευσης
ΜΕΛΕΤΗ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΣΠΑ LEADER-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
ο Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
parpet.g
ON. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 58 ΔΟΞΑΤΟ 32
46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα