Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26686 ΕΤΟΣ 87
Bloomberg: «Ράλι» ανόδου για τα
Γάλλος Ελλάδα:
πρέσβης
στην ελληνικά ομόλογα και μετοχές
διαπιστώνουν ότι n
Οι προσδοκίες των επενδυτών για ελάφρυνση του χρέους στηρίzουν
Ελλάδα
τις ελληνικές αγορές
α να κάμπτει
ό το 2014, έχ
οχωρήσε
Ολοι διαπιστ
τι η Ελλάδα α
απο τη Δε
Η κυβέρνηση εφαρμόζει τ
απαιτούμε
ρα γραμμ
καθώς
δο πά
ι προβλέψεις της Ευρ
άκαμψη στην ΕλΕπιτροπής για τη
χρειάζονται προγράμ
στήριξη
ρα θετ
ρισης χρέους τη
ρχές τη
2,7% γ
3,1% γι
ο 2017
Ευρω!
νης. Ο γ
δείκτη
ο πρέσβης της Γαλλ
επισημα
Χρηματιστηρίου της Αθή
Ελλάδα, Κρ
φ Σαντ
ηθεί7%
Νοέμβριο
χων τη
Ειδήσεων, στο περιθώριο τ
ρείο Τράπεζα
Πειραιώς
ρου Φόρουμ
ργειας, περ
δημοσίευ
bank, σημείων
Bloomberg
Χειρημ
καινοτομίας που διοργάνωσε τ
ελλην
Το ράλι τροφοδ
ό μπορ
χαι βιομηχ
γαλλι
σχυρά
λητήριο στο Γαλλικό
τιτούτο Ελλά
κτέλεση
Οι δημ
χοι θ
του προυπολογισμού έω
αλύτερος
για τα ελλη
ά ομόλο
Οι ελλη
ς αγορές ομολόγ
χθούν χαι έ
χρηματοδ
χει οδηγή
ρβαση
Μάρτιο,
μικό πλεόνασμ
χου γ
ουν ράλι με βάση τις προσ
τικών μ
έχουν αυξηθ
η Γαλλ
i. Ση
μετοχών
Εγχώριο Πρ
Αχαθάρ
ς ότι οι δανειστές της Ελλάδας πιόδοση
30% από τις 15 Νοεμβρίου. Η
ντα υποστήριξε την Ελλάδα, από την αρχή
για δ
μολόγ
τερα το χαλοχαίρι
της χριση
νεχόμενο τρίμηνο χα
ό ανεργ
την Τετάρτη ση
φέρει δημ
δεν σημ
λύ κρίσιμο για τη
της χώρας
βρίσχ
διαμορφώθη
ρείου Β
berg.
ρόεδρ
υπενθυμιζοντας ό
ευμα του πρ
ση τη
Ο Νοεμβρ
6,92%
χαμηλότερ
της Γαλλ
Φρανσ
Δημοκρ
ργός της χώρ
Στο πλευρό της Ελλάδας οι Financial Times για τα
έλ Βαλς, έχουν
ανειλημμέ
την Ελλά
στήριξή
δημόσια ελλείμματά της
Οι σχέσεις μεταξύ Γαλ
Hαταweet Deutsche Welle
Εχουν περάσ
ΕΚΤ: Φοβάται για
πό έξ
παραπ
ε που η Ελλάδα,
όμενη ανάκαμψη στην ελλη
Γιατί ματαιώθηκε
του δημ
μενη υπό το μεγάλο βάρ
μίνι Σύνοδος
της. Τ
θεση για τη
στους εταίρους της στην ευρωζώνη χαι
σης δ
ότι η Ελλάδα,
για την Ελλάδα;
σταθερότητα της
το Διεθνές Νομισμ
τη σημερινή δ
ρθρο της η βρ
χρειάζετα
Ευρωζώνης αλλά
ή εφημερίδα Financial
ραιτέρω ελάφρυνση
Σφοδρή
χρέου
θεση κατά του Γερμ
με διαγραφή τη
Και της
ργού Ο
Βόλφγκανγκ Σ
αταφέρ
ση τη
εφημερίδ
Πράγματι Κnς
λλαγών στ
ριόδου
καταλήξουν σε συμφων
νία το ΔΝΤ
σως α
σας αξίας με
ηρίζοντας
g, υπ
δεσμευθ
ληρωμή
φερε το γερμ
ΔΝΤ έχει δια
ρόγραμμα
γραμμ
ό πουργείο Ο
για την μ
την Ευρώπη να βάλει σε τάξη τη
ό ρόλο ως έ
δραμα
από τον
βολή της μ
Αύξηση τ
σης της
ανειστές στο προγρ
για τη χρημ
Βερολ
Ελλάδ
Θα ήταν κρίμα να το δ
θερότητα της Ευρ
Στη σύνοδο θα μ
της η D
αποχωρεί. Αλλά εά
αράθεσης βρ
θα πρέπ
χυβερνήσ
ται στο
ν σχετίζεται με πιθα
διορθ
πουργοί Ο
Ελλάδα, η
θέτηση
χει η
τιμών περιουσ
σεις τ
δη εφαρμ
τις διεθνείς αγορές, βλέπει η Ευρωπ
μια τερα
ραγωγ
zπρόσωποι της Κομ
ης,2αθώς
α προβλήματα βιωσιμότητα
ροσαρμογή από το
ν ξεχίνησε η διά
ρική Τρ
ΕΚΤ), μ
υ ΔΝΤ, της ΕΚΤ
διατηρή
της Ελλάδ
Stability R
ης (Fi
λον ένα
λύ φιλόδοξο στόχ
στην προσέγγιση που έχου
Τονίζ
ρρίττει στον 26
Suddeutsche Z
αφορά τη δημοσιονομική
λιτική
στημα της Ευρωζώνης έχει δείξ
μπλε μ
Το ΔΝΤ
λες χώρ
της ΕΕ,
ανειλημμέ
διαχείριση
της. Μ
λιτική θα δη
ΣΕΛΙΔΑ
ΔΝΤ θ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα