Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26685 ΕΤΟΣ 87
Τnν ισχύ νέων
Νέο ιστορικό ρεκόρ εξαγωγών
διεθνές τραπεζικό
για 2η χρονιά
σύστημα επιδιώκει
η Κομισιόν
Βελτίωση των μεγεθών των εξαγωγών, αλλά και αύξηση των
εισαγωγών και του εμπορικού ελλείμματος
Νέους τραπεζι: ούς
αι ευθυγραμμισμένοι με τις διε
57,9 εκατ
υρώ, στα 13,4 δ
θνείς
ς για τις κεφαλ
σχέση μ
τήσεις, αλλά με ορισμ
ς μικρές αλ
η αξία τω
η Ευρωπ
ή Επιτροπή
ξαγωγ
ζοντας
μεγάλ
μοθετ
η Κομισιόν πρ
την πρ
Σύμφωνα με την προεδρ
της ΕΕ
σαρμογή τ
λλαρίδη
ΠΣΕ, Χρ
φαλαιακές απαιτήσεις
μαξιλ
ρια» απορρόφησης ζημιών που έχουν
πετρελα
μφωνηθ
ην Επιτροπή της Β
ίζουν
τικές Αρχές
πεδο αξ
IIA, της Ευρώπη
ς). Ε
δεύτερο συνεχόμενο έ
*τος όμως από την απλή επανάληψη αν
8 δισ
ρώ, θ
μφωνηθέντ
μέχρι σή
ς αλλαγές
ριλαμβάνουν συ
ρα επιδόσε
ρους π
ς Αρχές
ς τράπεζες
&τος της Ενρώπη
ρικό εμπόριο της χώρας, ό
ροτάσεις για τη μείω
βασίξ
διεθν
όνες,
μφωνημέν
2015, λόγω τη
λαμβά
ας υπόνη
έλεσμ
ραπεξ
μεγεθ
ραπεξ
αταγράφ
ου εξωτερικού
Αντίστοιχα, η
αι στη
ε ο Επίτρ
της ΕΕ για
ξηση τ
συνολική αξ
ξαγωγ
μπορίου της χώρας εξαχολουθείνα επη
αρΒάλ
Ντομπροβ
λλείμματος
8,31 δ
ις. Η ηση αυτή της Κ
φεται ε επίπεδο εννεαμήνου 2016, χάρη,
9,02 b
μήνου
ρελαίο
η ΕΕ δ
μάχη για μ
ρά νέω
θέρμανση
ξωτερ
2015). Σημ
ευρώ-δολαρίου
μεταρρυθ
2016, η
ξαγωγ
ρασμε
ρτηση
πτέμβρ
γράφει ανάλυση του
ά -6,3%
σχέση με την α
ξεις στις ΗΠΑ,
μέρου
χωρούσε
Συνδέσμου Εξαγωγέων
Πανελλη
ντίστοιχη
συνθή
ρίσιμες αγορέ
Σπαzοκεφαλιά»
ρου Εξαγωγ
λύτερη
ευνών χαι ετών (ΚΕΕΜ
πεδο εξαγωγών, χωρ
ρελαιοειδή
λή, κτλ
ζώνη, Μέση Α
για την ΕΚΤ ο
ριμένα, η μεγάλη αύξηση
ση, δ
μεγαλύτερος
μήνα Σ
αγωγών κατά
μβριο είχ
ξηση χα
2% (ή
η Κομ
δανεισμός των
Αλ. Τσίπρας: «Το 4ο μνημόνiο είναι
Κρατικών
το σχέδιο του Μητσοτάκη»
ομολόγων που
Υψηλό έτους
Κατέχει
εψη Ομπάμα αποτέλεσε έν
πισημαίνοντας
δύνου
ό την ά
ροδεξίων στην Ευρ
ολύισχυρό μήνυμα στήριξης της χώρ
σημείωσε n
ης κυβέρνησης
προσπ
η αξιολόγηση
θειών που έχουμ
ταβάλλ
μεταΠΟinσn στην
βάλλουμε γι
βγάλουμε την χωρ
μπορού
της «γαλέρας» στην αγορά
ργος, Αλ
ν κρατικών ομολόγων
ευρωΖώνη τον
γαλύτερο μέρος τ
ργός. Ανευ
ργασίας τον
ξης Τ
στην ΚΟ
ΣΥΡΙΖΑ, η
ζητεί η Ευρ
η στάση της ΝΔ
Αλέξης
Νοέμβριο
ποία ξε
Τσότρας.
κή Κεντρική Τράπε
ή Στεφ
σύμφωνα με
μνήμη τ
δησεογραφ
on τόχρονα η ψη Ομπάμ
γες π
η αξιολόγηση
χυρό μήνυμα υπεράσπιση
στειλε
Ο ρυθμ
πτυξης τ
χει η
ης Δημο
Στόχος της πρ
Από τη μ
δο τη
την ευρωζώνη τον Νοέμβριο
ραιας
λευθερ
ποχή π
δεχόμ
λαϊχισ τικής δεξιάς, αλλά από την άλλη έ
ης ακροδεξ
φέτος, χαρη στην ισχυρή
φισβήτηση
ς» της διατραπεζικής αγοράς βραχυπρ
χουμε
ρώτη φορ
δραστηριότη
το μετ
λου της λιτότη
Επισήμανε ότι η ίδια
θεσμών δ
ων, μεγέθους 5.5 το
ραγγελ
πως οι δη
ις του Μ
η Ελλάδα δ
στηρίζ
χρηματοπιστωτι:0 σύστη
εταιρίες διατήρησαν τις
παρόλο που
θεση της Κ
χώρα πρ
διο δη
θερες
μα, συμφ
αταστροφική πενταετία 20
Ειδικότερα, η ΕΚΤ έχ
ή που άσκή
με έρευ
Ελλάδα
ράδειγμ
ΣΕΛΙΔΑ
Markit.
ργος,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα