Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26683 ΕΤΟΣ 87
Εξοδο από την
Επιβεβαιώνονται προσδοκίες
«ασυνήθιστη»
οι πολιτική της
για την ανάκαμψη της
ο Β. Σόιμπλε
ελληνικής οικονομίας
Ο Γερμανός υπουργός οικ
Αναλυτές της Alpha Bank κάνουν λόγω για τον ισxυρότερο του ανα
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, κάλεσε την
μενομένου ρυθμού ανάπτυξης
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
ή πολ
η της, πρ
ού δυναμι
σε 23,4% του εργα
24,6% και 26,2%
ουσιαστική
2015 και 2014
στοιχα
με βάση
σύγκλιση με τους
χιχά διορθωμέ
χεια τη
ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο της έρευ
θεσμούς σε
δυναμι
ηλικίας 15-74
και δικαιοσύνη
της ελληνική
τυξιακή τροχιά, να συνδυα
υσιαστική σύγκλιση μεταξύ zuβέρ
σθεί με ισχυρ
ρυθμούς
των θεσμών σε ό
αυξήσ
σχόλησης και μ
νησης
τα θέμ
σεις της ΕΛΣΤΑΤ ε
τα χρημα
ΑΕΠ μ
θηχε κατά 2,2%
ύνη, υπήρξ
Το ερώτη
θεωρη
την προσδ
πιβεβ
ξης του προβλέ
υπουργών Οικο
η Ευρωπαϊκή Επ
αντήσε
ς ελληνικής οικονομίας α
μήσεις
το τρ
Ευκλείδη Τ
Διεθνές Νομισμ
ό Ταμ
υ 2016, το ΑΕΠ παρέμεινε αμετάβλη
το τριμη
Δημήτρη Παπαδημητρ
ό αναγ
0,6% στη
μενομένουρυθμό μεγέθυν
τερο του
Γιώργου Σταθάκη
Διχαιοσύνη
νή συνθήχη για μία πορ
σύγκλιση
χη περίοδ
τήσια βάση
δείκτη εξάρτηση
νη, μ
αι στην ανάλυση τη
Οπως επισημα
έλεσμ
βάση, ως
δεδομ
Alpha Bank
θαρρυ
επιδρ
base effect
προσδ
τητα της ελ
ό το γεγ
της Αlph
μεγέθυνση
ακαθάριστου
ΤτΕ Μικρότερο
Bank στο εβδομαδιαίο δελ
σε ορ
ροέλθ
με τη
της τράπεζας
πλεόνασμα κατά
ά 2,2%
ξηση τη
διαχή μ
ση του
456 εκατ. ευρώ
Διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους σε δημόσιο, ασφαλιστικά
στο 1σ02ύγ10
ταμεία και τραπεzεςznτάn ΕΣΕΕ, προκειμένου να κερδnθεί
τρεχουσών
το στο1xnμα της Πραγματικnς οικονομίας»
συναλλαγών το
Η 9μηνο
μων οφειλό
ρωτογ
ελεί α
Ελληνική Συνομοσπονδία
Εμπορ
χειρη
νές πλεόνασμα μεταξύ 1,75% χα
θεση για τη
Επιχειρημ
ητας, με αφορμή
για άλλη μία χρονιά
της αγοράς. Ακόμη
στροφή στη ρευ
τάθεση τ
προυπ
2,6 δισ
ρο πλ
η διαμόρφωση
λογισμ
η αύξηση
ρίως έμμεσο
λικά θα ανέλ
χειρηματικού περιβάλλ
αι %υρίως η
ΑΕΠ το 3ο τρίμηνο του έτους πατά 1,5%
26,3 δ
μείωση της υπερφορολόγηση
αι βασ
υναλλαγ
9μηνο Ι
σε χουσ
σύγκριση με το αντίστοιχο περυ
δων 20,4 δ
2016, έ
ς προβλέψεις για ελαφρ
διαμορ
ροσχέδ
ές λιτόμαρ
στις μνημόνια%έ
η της ελλη
ευρώ, σύμφ
στοχευε
ης Τρ
ης Ελλάδ
Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορ
Προύπολογισμό
23ό θετικό προσημ
Ομως για να υπάρ
λογισμ
ριστικό σχέδιο του Χρατι%
Τη βελτίωση του
υσίμω
ροσημ
η κατά
ση σήμερ
χημα τη
ραγμ ατική
η ελλη
η, αφ
ταναχλά το ισο
Βουλή βασί
μίας σε βάθος δ
μία δ
λλάξει πρόσημ
ρουσιασ
μεγέθη
διευθέτηση τ
διωτικού χρ
ά 740
ρώ. Αντίθ
ή οικονομία δεν έχει χαμία α
ΑΕΠ και την υπέρβαση σε χαθα
έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς
ταμεία
τραπε
2,5 δισ. ευρώ. Ω
ρίως λόγ
υξήθη
χτούν μια μελλοντική, υπό όρου
φέρει η ΕΣΕΕ
με βελ
αι πρ
ης αύξησης της αξ
υτή την
ύθυνση ό
διευθέτηση
θα χλ
αλλαγές από
vπρούπολoροσχέδιο
η ΕΣΕΕ, η ταχύτερη επίλυση
θούμε ν
ριθούμ
ρυθμίσεις
άσιμή.Σημ
μεγαλύτερ
ου σχετίζ
ζητημάτω
μές, οι συνολικές εξ
ξωτερ
υ 2016. Ο προϋπολογισμός του 2017, μ
ση και λ
ν εξωδ
Παρά τη
ρόβλεψη
ρύθμισης ληξιπρόθ
ά 7,6%

Τελευταία νέα από την εφημερίδα