Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
Η ΠΡΟΟΔΟΣ
Η Ελλάδα μπορεί και θα π
Την επισήμανση ότι έγινε πολΤην επισήμανση ότιη Τρ. Πειραιώς
λή δουλειά αυτούς τους μήνες
στήσει τα επόμενα χρόνια ως πα
συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική
γκόσμιος ελυomκός προορισμός,
για να ολοκληρωθεί το έρ
πρόοδο ώστε να εππύει τους
Τόνισε
η υπ. Τουρισμού Ε Κουντουστον αυτοκινητόδρομο Μορέα
στρατηγικούς της στόχους εξέφραεξέφρασε ο υπ. Χρ. Σπίρτζης
ρά, εγκαινιάζοντας τηPMoxena
σε ο πρόεδρος ΓΧατηνικολάου.
Σελ. 5
Σελ.6
Σελ. 4
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 Αριθμός φύλλου 833 0,50 ευρώ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΑΤΑΤΕΟ
Σελ. 3
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗ
«Ο Όμιλός μας, με επίκεντρο τς ανάσματα του γ' τριμήνου
Τα απ
γκες του νου επισκέπτη και
πιστοποιούν ότι η Eurobank βρ
τις τελευταίες διεθνείς προδιαγρασκεται σε τροχα επίτευξης των στόφές, εξελσοεδαρκώς το προtόντου
χων της για το 2016», δήλωσε ο δ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ευθύνων σύμβουλος Φωκίων Καραπροσφέροντας στην ελληνική τουριΑνοδος με αποκόμιση
στική αγορά εππρόσθετηαξία», ανέ
βίας, σημειώνοντας: «Το συνολικό
φερε ο διευθύνων σύμβουλος του
βραχυπρόθεσμων κερδών
αποτέλεσμα του ομίλου υπήρξε κερομίλου Σταύρος Μήτσης.
δοφόρο
Σελ. 10
Σελ. 7
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Διατηρώντας την αναπτυξιακή της
Στο στρατηγικό πρόγραμμα του
πορεία και στο εννεάμηνο της τρέ
ΟΤΕ χάρη στο οποίο η εταιρία έχει
καταφέρει να μετασχηματιστεί, να
Χουσας χρήσης, Οπως αποτυπώνε
ται στα ισχυρά οικονομικά μεγέθη,
εξυγιανθεί και να αντέξει τις πιέσεις
συνεχίζει την υλοποιηση του επεν
από το δύσκολο περιβάλλον, ανα
δυτικού της πλάνου η ΑΒ Βασιλό
φέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύ
πουλος, με το διευθύνοντα σύμνων σύμβουλος του Ομίλου Μιχάβουλο Λεωνίδα Βρεττάκο.
λης Τσαμάζ
Σελ. 9
Σελ. 8
στον ιστοτοπο www.vradinl.gr