Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3398O • ∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Ο ∆ήµος Φιλοθέης – Ψυχικού προσφέρει δωρεάν βοήθεια σε ανθρώπους
της τρίτης ηλικίας µέσω ειδικού προγράµµατος

∆ιανοµή νωπών
ψαριών
στις ευπαθείς
οµάδες
Κοινωνικό Παντοπωλείο
του ∆ήµου Αµαρουσίου
ΣΕΛ.11

Εθελοντική
αναδάσωση
στην Πεντέλη
∆ιοργανώνουν ο ∆ήµος
Κηφισιάς και ο ΣΠΑΠ
ΣΕΛ. 2

Πανηγυρική
Πολυαρχιερατική
Θεία Λειτουργία
Επί τη µνήµη του Αγίου
Γεωργίου Νεαπολίτου
στη Νέα Ιωνία
ΣΕΛ.11

Στο πλευρό των
ηλικιωµένων
∆ωρεάν παροχή βοήθειας σε πολίτες του
∆ήµου Φιλοθέης – Ψυχικού άνω των 60 ετών
που βρίσκονται σε ανάγκη και δεν έχουν
υποστηρικτικό περιβάλλον παρέχει ο ∆ήµος.
Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης-Ψυχικού συνεχίζει την υλοποίηση του
προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», στόχος

του οποίου είναι η παροχή βοήθειας στους
ηλικιωµένους κατοίκους, στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες καθώς και σε συνανθρώπους
µας που βρίσκονται σε έκτακτη ανάγκη.
Για να εγγραφεί κάποιος πολίτης του ∆ήµου
στο πρόγραµµα πρέπει να είναι άνω των 60
ετών ή να αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα
υγείας. Άλλες κατηγορίες που εξυπηρε-

«Σταθµοί στον
χρόνο και στην
ιστορία»

τούνται κατά προτεραιότητα είναι τα άτοµα
µε ειδικές ανάγκες και πολίτες µε προβλήµατα κίνησης.
Όλες οι παρεχόµενες υπηρεσίες είναι δωρεάν για τον εξυπηρετούµενο και γίνονται
κατόπιν ραντεβού όπου κανονίζεται η ηµέρα
και η ώρα.

ΣΕΛI∆Α 10

«Ο Σύλλογος διοικήθηκε από
ανθρώπους ανιδιοτελείς, µε οράµατα
και αρχές, που έκαναν και λάθη»

Την παρουσίαση του
βιβλίου της Πόπης
Βραχιώτη - Λυµπεροπούλου,
χαιρέτησε ο ∆ήµαρχος
Αµαρουσίου
ΣΕΛ. 16

Για να τολµήσουν οι νέοι ένα
επιχειρηµατικό βήµα
Στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Εβδοµάδας Επιχειρηµατικότητας, η Αντιδηµαρχία Επιχειρηµατικότητας του ∆ήµου Κηφισιάς διοργανώνει
για δεύτερη χρονιά, φέτος, εκδήλωση για τους µαθητές των Λυκείων
του ∆ήµου, µε θέµα την νεανική επιχειρηµατικότητα.

ΣΕΛ. 3

Τα βασικά σηµεία της ανακοίνωσης - απάντησης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του ΑΓΣ «ΑΝΑΤΟΛΗ» Νέας Ιωνίας.
ΣΕΛ. 12-13



Τελευταία νέα από την εφημερίδα