Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 19
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26682 ΕΤΟΣ 87
Ειδικές πρόνοιες
Ελπίδες από Τ.Βίzερ για
διαχείρισης των
σύznτnσn του Χρέους
επιχειρ nμα τΙΚών
δανείων
ανάλογα
στο Eurogroup
με το μέγεθος των
επιχειρησεων
Εμπλοκή των επιμελητηρίων
θα μπορούσε
προμηνύν αξιολόγησ
την επιτυχή ολοκλήρ
εξυπηρετούμενων επιχειρημαπρογραμμ
τικών δανείων znτά το ΕΒΕΑ
με δηλ
φαλής τ
Να διαμορφωθ
δικές πρ
p, Τόμας Βίξερ, στ
ROPE AN UNION
διαχείρισης
χειρημ
Bloomberg
άλογα με το μέγεθος
χει η
ζήτησε ο πρόεδρος της Κεντρικής
ρρυθμ
Ενωσης Επιμελητηρ
του Εμπορ
χου και Βιομηχ
ύ Επιμελητηρίου Α
θήνας, Κ
Μίχαλος
ξεχλειδώ
αυτά τα μέ
νημερωτικής ημερίδας
στην πραγ
μελητηρίου με τίτλο «Δάνεια τράπεζες
οι προστασίας, ρύθμισης
δήλωσε
μφωνη
Bζερ, προσθ
Επίσης, υπογράμ
σε ότι «στο πλ
της διαχείριση
μη εξυπηρ
θα είμαστε εκεί
μεταφοράς του ελέγ
μεγάλου μέρ
της ελλη
ρεμη η πλεύση για
T. WIE SER
ρογραμμ
Προβλήματα στη
ργοί Ο
μπορεί να ανοίξουν τον δρόμο τον Δεxεμ
ν της Ευρωζώνης, που θα συ
λειτουργία Ενιαίου
Η Ελλάδ
θεσμοί που διαχ
βριο γ
με την ελ
ς σχετ
Εποπτικού
ΣΕΛΙΔΑ
φQυνση
ης χώρας
ο πρόγραμμα στήριξης τ
Μηχανισμού της
Ισχυρός σύμμαχος της κυβέρνησης ο ILO στη
ΕΚΤ διαπιστώνει
διαπραγμάτευση για τα εργασιακά
το ΕυρωπαΙκό
Ελεγκτικό
αθορίζεται. Η ηγ
Συνέδριο
ς μεταξύ τη
ργείου Εργα
άσσε τα
ς, Εφης Αχτσιόγλου, με τον
Ευκ. Τσακαλώτος.
για τα εργ
Σε αυτό
θεσμοί
Προβλήμα
η λειτουργία Ε
ου Εποπτικού Μηχ
μού (ΕΕΜ) τη
της δ
αξιολόγη
Oxi άλλες
χουν ε%φράσει την έ
η διαφω
σης. Στόχο
σύμφωνα με πηγές του
ζήτημ
Χαμένες ευκαιρίες πουργείου Εργασίας ε
μέχρι τις 5 Δ
ής Κεντρικής Τράπεζα (ΕΚΤ
Εργασία
λεί δύ
διαπιστώνει το Ευρ
λο σημείο της διαπραγμ
για την
καθορισμό τ
κατώτατου μι
ΕΕΣ) με έκθεσή του, που έδ
Συνεδρ
μαδικές απολ
η δημ
αναδιάρθρωση του
ηηγεσία του ν
ρίσιμα ζητήματ
ητα, μ
μηχανισμός Καλό ξεκίνημα, αλλά απαι
πραγμ
Χρέους»
ραιτέρω βελ
ς». Το ΕΕΣ
νωνικό χάρτη, λαμβά
ας υπόψη χα
η ελληνική πλευρά ν
μεταξύ άλλ
πληροφορ
φαση της Ευρ
ής Επιτροπής
λλογιχές διαπραγμα
Ευκλείδης
στηρίζ
υπουργός Οικονομ
παρκής η στελέχωση του ΕΕΜ για τον έ
λεγχο τ
της Ευρ
ξει ό
διάχριση στη βάση της ηλ
προειδο
τη Γερμ
Τσαzαλώτο
στην απ
ατάσταση τους, χυρίως με δύ
μεγάλο βαθ
τους άλλους πιστ
μφωνη
με το
ων Εθνικών Αρμ
με τη
φορα τη
μο από το πρ
Εργασία
ς εβδομάδες
ζήτημ
τι δεν διαθέτ
διάρθρωση του ελλη
ύ χρέους, δια
ρχή τη
ότερης ρύθ
ς πόροι για τη διαδ
με τη
θα χαθεί η χαλ
συνδιχαλ
φορετ
μισης.
ρχει γι
Αναφορ
βούλι
iλεγχ
τη χρίση της χώρας, όπως τονίζε
ίζουν ότι η ελληνική
λευρά δεν συ
ληροφορ
ν ότι δεν έχ
ύ προϋπολογισμού ή
τευξη τ
φορά τη
αλλά γ
θεί ζήτημα γ
Wall S

Τελευταία νέα από την εφημερίδα