Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
δρντη
Ιδιοκτη
Μια καινοτόμα πρωτοβουλία
Εμβόλιμη
Ο Σύλλογος Εβριτών
Ράμα.
της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας
Ν. Δράμας «Ο Έβρος
Εκπαίδευσης Π.Ε. Δράμας
Από Μακεδονία
φιλοξενεί το 9ο
To project για τους
αγωνιστική Οι προμηθευτικές εργασίες
μαθητές της Β'βάθμιας
Πανθρακικό Αντάμωμα
των Συνεταιριστικών
Η καρδιά των Θρακιωτών
Εκπαίδευσης Ν. Δράμας
και Κυριακή (27/11
Οργανώσεων μας
Ημερίδα με θέμα: «Ενεργός
θα «χτυπά» στη Δράμα
με Καλαμαριά
Πολίτης Ψηφιακή Πολιτειότητα»
Η δραστηριότης Εyώσεως Δράμας
τον Ιούλιο του 2017
ελ. 3
σελ 5
σελ.7
Τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου
Προετοιμασία του Χιονοδρομικού
Τελικά καμία αλλαγή
Συνεδριάζει το Δημοτικό
δε θα γίνει φέτος
Συμβούλιο Δράμας Κέντρου φαλακρού για να υποδεχτεί τέλη κυκλοφορίας
στα μβρίου
ριάζει
Δημοτικό Συμβούλιο
Αμετάβλητα
Τους λάτρεις Του ΧloVIOU
ως αφού ελήφορίας
Δωρεάν μαθήματα σκι διοργανώνει η Π.Ε. Δράμας
όλα τα τρέχο
οικονομικώ
της αγοράς
δρομής
βασικής
φάλεια, κρ
μη βεβιασμένες
ην γι'
αυτήν τη
όπως έγινε γνωστό από
κής συνδρομής"
Π. Επιστιτιστικής
αρμόδιες υπηρεσίες έχου
δρομής
νοδρομικό Κέξεργ
χώρου
Φαλακρού
μιας εφαρμοοδεχτεί
θα επιτρέπει τον υπολογιO
Εγκριση της
όρασης
όχημα,
για τη νέα σεζόν.
με την Ε
ιpός βέβ
προς το παρόν γι
με αυτόματη μείωση
ριότητες
ατανομη Δ' δόσης
να έτος με τη χρήση σχετ
για κάλυψη
λάτρεις
θώς έχουν ολοκληρωθεί οι συντηρή
γκεκριμένες
φάδες
κδήλωση
ψει της
Παρόλα
υποδομές
ικό Σύλλογ
βαδερού
-Θα καλυφθείη ανάγκη
σφέρει,
ικό Κέντρο
Εχουμε ολοκληρώσει όλες τις
ικασίες και την δη
φαρμογή ενός
την έναρξη
ησης δημοτ
Χιονοδρομ
μοπρατηση
ργου, γι
της φετινής σεζό
ματος υπολογισμο
Φαλακρού Δράμας. Κ
με τις διοικητικές
Οι προετοιμασίες
Χιονοδρομικ
υκλοφοριαςόμενη εβδομ
ομακρυνθεί
τρέχοντος
για την φετινή περί
Δωρεάν παραχ
ση χρήσης
περιφ
παράνομ
άρχει
ού Κέντρ
oζόμενου
μεγάλο
της Π.Ε. Δράμ
Αργύρη Πατ
κη, έχ
νέο σύστημα θα
κό στόχο
Μια σημαντική ολοκληρωμένη μελέτη για τα Τενάγη Φιλίππων
ιλής από
υς πολίτες της
«Τα προβλήματα των Τεναγων
εζο καθίσματα) έτους
κλοφορίας
δίκυκλες
ιλής από
βατηγά
Φιλίππων, η αντιμετώπισή τους
γισμός
0/2010,
κλοφορίας
Διαβίβαση στη
υς. Για όo
Και η αειφορική Τους διαχειριση»
πό πρόστι
ν απο την 1
βάσει της
Ζ. Μυστακίδης: «Απαραίτητη η σύσταση Φορέα
μπής ρύ
προκύψ
Διαχείρισης σε επίπεδο λεκάνης απορροής»
Εγκριση
με τη
ταβληθέ
της φύσης προς
επαγγελματιώ
λητών λαiκώ
αγωγού πωλητή
ριοχή είναι
ροδέλης
λλά χρη
τη μη σωστή χρήση
πλημμύρες
ρόνου παράδοσης της προ
άλλα προβλήματα
βοηθητικό γή
μελητηρίου
λάδος ΓΕΩΤΕΕ
ner) για τη
ctηση
κών δρ
Επιμελη
σμός μελών επιτροπής
παραλαβής
άλας από
8. Ασφάλιση ακινητ
Δήμου Δcαuας
πρόεδρο
σών λόγω άσκησης
ειδικοτήτων, εργάστηκε
ενάμιση χρόνο περίπου
καμα αμοιβή
μελέτη αυτή
ρουσιά.
αφείρης Μυστακίδη
ληλότητας
είναι ένας υγρότοπος τύρφης, ένα
Σύμβασης
μβρίο
Φιλίππων Απόστολος
εξεργασίας
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΕΣΠΑ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Συγκρότ
NAP. NΕ.ΤΑ.Ε
έργο aΟΔΟΠΟΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
επιτροπής παραλαβ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
δάφους για το έργο
ΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
Συγκρότηση
parpet.g
ON. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 58 ΔΟΞΑΤΟ. 25210 55545
46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα