Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

4Ï2ÍÉÁ

×Ñ

ÐÅÌÐÔÇ 17 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2016 - ÅÔÏÓ 42ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.205 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Óôï... óêáìíß
ï ÔóåëÝíôçò

Íôåëßâåñé ïõóéþí
óôçí… Êïñßíèïõ

Áãþíáò äñüìïõ
ãéá ôá Ýñãá…

ÌÞíõóç áêáäçìáúêïý

Óýëëçøç äõï áôüìùí

Óå áóöáëôïóôñþóåéò

ÓÅË.8

ÓÅË.5

ÐÜíù áðü 100 ðëåéóôçñéáóìïß
áíåóôÜëçóáí óôçí ÐÜôñá
Áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ Ýôïõò, åîáéôßáò êõñßùò ôçò ðáñáôåôáìÝíçò áðåñãßáò ôùí äéêçãüñùí
êáé ôïõ ÊéíÞìáôïò êáôÜ ôùí êáôáó÷Ýóåùí - ÐëÞèïò êüóìïõ êáé ÷èåò Ýîù áðü Åéñçíïäéêåßï
Από την πρώτη ηµέρα του τρέχοντος έτους -οπότε και άλλαξε ο Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας- µέχρι
και σήµερα, κανένας πλειστηριασµός δεν έχει διενεργηθεί στην Πάτρα. Οι περισσότεροι, δε, εξ αυτών,
ανεστάλησαν λόγω της παρατεταµένης αποχής των δικηγόρων από τα

καθήκοντά τους, αλλά και εκ του γεγονότος ότι το Κίνηµα κατά των κατασχέσεων ενδυναµώθηκε αισθητά.
Αθροιστικά, σύµφωνα µε τα στοιχεία, έχουν ανασταλεί περισσότεροι
από 100 πλειστηριασµοί. Πάντως,
ως διατείνονται νοµικοί κύκλοι, από
την άνοιξη του 2017 θα υπάρξει

έκρηξη πλειστηριασµών, δοθέντος
ότι έχουν ήδη αρχίσει οι διαδικασίες ορισµών τους τη συγκεκριµένη
περίοδο.
Χθες, για ακόµη µια φορά, συγκεντρώθηκε πλήθος κόσµου έξω
από το Ειρηνοδικείο της Πάτρας.
Σηµειωτέον, οι συµβολαιογράφοι

συνέχισαν και χθες την αποχή τους,
επιµένοντας στο αίτηµά τους «για
ασφαλή και εύρυθµη διεξαγωγή
των πλειστηριασµών και βελτίωση
των υφιστάµενων διατάξεων για την
προστασία της πρώτης και µοναδικής κατοικίας», όπως αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωσή τους».
ÓÅË.8

ÓÅË.8

ÌðáñÜæ
äéáññÞîåùí
óå óðßôéá
ôçò ÐÜôñáò
«×ôýðçìá» óôçí
ðåñéï÷Þ ôïõ
Áãßïõ Âáóéëåßïõ
Προβληµατισµός στην
τοπική αστυνοµία, λόγω
των απανωτών διαρρήξεων σε σπίτια της Πάτρας
και της ευρύτερης περιοχής, µε λεία κοσµήµατα,
λίρες και µετρητά. Το τελευταίο «χτύπηµα», έγινε
σε οικία στον Αγ. Βασίλειο.
Όπως λένε οι Αρχές, είναι
πιθανόν να πρόκειται για
οργανωµένη σπείρα, που
χτυπά κυρίως χρυσό.
ÓÅË.4

Ó÷åäéÜæïõí
áíÜðëáóç
ôçò æþíçò
óôï ëéìÜíé

Με ελληνικό χαιρετισµό αλλά και µε τον στίχο του Οδυσσέα Ελύτη «αυτός ο κόσµος ο µικρός, ο µέγας» από το Αξιον Εστί, ξεκίνησε την οµιλία του στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος ο Αµερικανός πρόεδρος, Μπαράκ Οµπάµα, εισπράττοντας το θερµό χειροκρότηµα του κόσµου. Μεταξύ άλλων, ο απερχόµενος πρόεδρος, τόνισε ότι «πρέπει να ρυθµιστεί το χρέος για να
δουν ελπίδα οι νέοι της Ελλάδας», «πρέπει να έχουµε οικονοµίες χωρίς αποκλεισµούς»… «Σήµερα χρειαζόµαστε περισσότερο από ποτέ
µία ευηµερούσα Ευρώπη»…
ÓÅË.2,9

Êïñýöùóç óÞìåñá
ôùí åêäçëþóåùí...

ÂÜíäáëïé êáôÜ ôùí
ðáéäéêþí ÷áñþí!

Ãéá ôïí åïñôáóìü ôçò
åðåôåßïõ ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ

Τη θλίψη της και την ανησυχία της για τις καταστροφές
που σηµειώνονται το τελευταίο διάστηµα, στις παιδικές
χαρές που πρόσφατα τοποθετήθηκαν, µε σύγχρονα και
ασφαλή παιχνίδια, εξέφρασε
χθες, µέσω ανακοίνωσης, η δηµοτική Αρχή.
Συγκεκριµένα, στις παιδικές
χαρές της Παραλίας Πατρών
(κοντά στο δηµοτικό λαχανόκηπο), της κεντρικής πλατείας
των Ροϊτίκων και των Εργατι-

Κορυφώνονται σήµερα οι εκδηλώσεις
για τον εορτασµό της επετείου του Πολυτεχνείου… Στις 10 π.µ. θα γίνει κατάθεση
στεφανιών στο χώρο του Παραρτήµατος
και της παλιάς Ασφάλειας. Ο δήµαρχος Πατρέων, Κ. Πελετίδης, θα καταθέσει στεφάνι
στο χώρο του πρώην Παραρτήµατος του
Πανεπιστηµίου. Στη συνέχεια (10.15 π.µ.),
µαζί µε τους δηµοτικούς συµβούλους θα
πορευτεί στο χώρο που στεγαζόταν η παλιά
Ασφάλεια.

Στις 11.00 το πρωί, θα τελεστεί επιµνηµόσυνη δέηση, ενώ θα γίνει ακολούθως κατάθεση στεφάνων στο Μνηµείο Πεσόντων
Ηρώων Πολυτεχνείου και Δηµοκρατίας)
από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδος – Ιονίου,
τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον
Δήµαρχο Πατρέων και άλλους φορείς της
Π.Ε. Το απόγευµα, στις 6, τα Εργατικά Σωµατεία θα πραγµατοποιήσουν συγκέντρωση και πορεία.
ÓÅË.4

κών Κατοικιών Παραλίας. Οι ζηµιές είναι εκτεταµένες και δεν
προέρχονται από κακή χρήση,
αλλά από βανδαλισµούς.
«Απευθύνουµε
έκκληση
στους δηµότες µας, στους φορείς των συνοικιών και τους
γονείς που τα παιδιά τους απολαµβάνουν τις παιδικές χαρές,
να προστατεύσουν τους χώρους, γιατί ανήκουν στα παιδιά µας», σηµειώνεται από το
Δήµο.

Η κατασκευή ποδηλατόδροµου -κατά µήκος της παραλίας, µε την παραχώρηση
λωρίδας πλάτους τριών µέτρων, από την προβλήτα Αγ.
Νικολάου έως την οδό Νόρµαν, πεζοδροµήσεων και λοιπών χώρων αναψυχής, στη
λιµενική ζώνη της Πάτρας,
είναι στα σχέδια της δηµοτικής Αρχής.
ÓÅË.2

Åêáøáí
ôç óçìáßá
óå ó÷ïëåßï
ôçò ÐÜôñáò
Δικογραφία κατ’ αγνώστων σχηµατίστηκε µετά τη
µήνυση που υπέβαλε η διεύθυνση του 16ου Γυµνασίου
της Πάτρας. Οι καθηγητές
και οι µαθητές του σχολείου
βρέθηκαν την Τρίτη το πρωί,
κατά την ώρα της προσέλευσης, µπροστά σε µια δυσάρεστη έκπληξη. Άγνωστοι µπήκαν στο προαύλιο της σχολικής µονάδας τα ξηµερώµατα
και έβαλαν φωτιά στην ελληνική σηµαία, καταστρέφοντάς την.