Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3396O • ΠΕΜΠΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Ξεκινά πρώτα στον ∆ήµο Ηλιούπολης η λειτουργία του Κέντρου
Κοινότητας - Ποιες υπηρεσίες θα παρέχει

Οριστική λύση
σε ένα
µακροχρόνιο
πρόβληµα
Στεγανοποιείται το κλειστό
γυµναστήριο στο ∆ηµοτικό
Στάδιο Καισαριανής
ΣΕΛ.8

Το Περιστέρι
συγκεντρώνει
τρόφιµα

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ
ΞΑΝΑ

Το Σάββατο 3 ∆εκεµβρίου
ΣΕΛ. 3

Ξήλωµα όλων
των παράνοµων
πινακίδων
Από το δήµο Ηλιούπολης
στη Λ. Βουλιαγµένης

Ο

∆ήµος Ηλιούπολης διευρύνει και εκσυγχρονίζει το
∆ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και προστασίας των ευπαθών κοινωνικών οµάδων, καθώς βρίσκεται µέσα στους
πρώτους πέντε δήµους που
έλαβαν έγκριση λειτουργίας
και χρηµατοδότηση για την λει-

τουργία Κέντρου Κοινότητας
στην Περιφέρεια Αττικής.
Το Κέντρο Κοινότητας Ηλιούπολης εποπτευόµενο από την
κοινωνική υπηρεσία του ∆ήµου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
• Αποδοχή Ενηµέρωση Υποστήριξη των πολιτών.

• Συνεργασία µε Υπηρεσίες
και ∆οµές.
• Παροχή Υπηρεσιών που θα
αποσκοπούν στη βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούµενων.
Το Κέντρο µέσω παραποµπών
διασυνδέει τα ωφελούµενα

άτοµα - πολίτες του ∆ήµου
Ηλιούπολης µε επιµέρους φορείς και υπηρεσίες δήµου και
δηµόσιες εθελοντικές οργανώσεις οργανισµούς κοινωνικού
χαρακτήρα κλπ για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

ΣΕΛI∆Α 7

ΣΕΛ.9

43 χρόνια µετά...
Αφιέρωµα στην επέτειο
από την εξέγερση
του Πολυτεχνείου
ΣΕΛ.14

4ήµερο ∆ιαδηµοτικό Φεστιβάλ
µε θέµα: «Ηµέρες Θεάτρου»
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 1ου Πιλοτικού Προγράµµατος ∆ιαδηµοτικών ∆ρωµένων «Οκτωβρίου – ∆εκεµβρίου 2016», -παναττικής
εµβέλειας-, του νέου Τοµέα πολιτισµού του Ε.∆.∆.Υ.Π.Π.Υ από σήµερα πραγµατοποιείται ∆ιαδηµοτικό Φεστιβάλ Θεάτρου, στο ∆ηµοτικό
Θέατρο Πεύκης.
ΣΕΛ. 3

Ξεκινούν οι
ανακατασκευές των
µη πιστοποιηµένων
παιδικών χαρών
Υπογράφηκε και ξεκινά η εκτέλεση του έργου Συντήρησης - Επισκευών - Βελτιώσεων και Εξοπλισµού Υπαίθριων Χώρων και Παιδικών Χαρών του ∆ήµου Αγίας Παρασκευής.

ΣΕΛ. 7



Τελευταία νέα από την εφημερίδα